Search again

Found: 2,614  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
เอกสารประกอบการประชุมวิชาการรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 5 (พ.ศ. 2547) : การเมืองการบริหารของไทยในยุคโลกาภิวัตน์ = 5th National congress of political sciences and public administratio...
Author
การประชุมวิชาการรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ครั้งที่ 5 (2547) 5th National Congress of Political Science and Public Administration (2004)
Published
กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, 2547.
Call Number
JA35.5 .อ72 2547
Location
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

image
เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการประชาเสวนาหาทางออกและการจัดการความขัดแย้งด้วยสันติวิธี / Sandra S. Hodge ; แปลและเรียบเรียง วันชัย วัฒนศัพท์, ศุภณัฐ เพิ่มพูนวิวัฒน์.
Author
ฮอดจ์, แซนดรา เอส.
Published
นนทบุรี : สำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาล สถาบันพระปกเกล้า, 2550.
Call Number
JF801 .ฮ53 2550
Location
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

image
เอกสารประกอบการสัมมนาเวทีวิชาการสาธารณะ เปิดศักราชสิทธิชุมชน ครั้งที่ 1 / ร่วมจัดโดย สถาบันชุมชนท้องถิ่นพัฒนา-อีสาน, สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.).
Published
กรุงเทพฯ : สถาบันชุมชนท้องถิ่นพัฒนา-อีสาน, 2544.
Call Number
JC571 .อ72 2544
Location
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

image
เอกสารวิชาการเกื่ยวกับการบริหารวิชาการแนวใหม่ / สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ.
Published
กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ, 26 ซม.
Call Number
JF1358.ท9 อ72 2552
Location
ห้องสมุด สุข กาย ใจ

image
เอกสารสมุดปกขาวก้าวต่อไปของการปฏิรูประบบราชการ / สำนักงานคณะกรรมการปฏิรูประบบราชการ.
Author
สำนักงานคณะกรรมการปฏิรูประบบราชการ.
Published
กรุงเทพฯ : สำนักงานฯ, 2543.
Call Number
JQ1745 .ส63 2543
Location
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

image
เอกสารสรุปการสัมมนาวิชาการอาเซียนศึกษา / ชาญวิทย์ เกษตรศิริ และ กาญจนี ละอองศรี, บรรณาธิการ.
Published
กรุงเทพฯ : มูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย, 2556.
Call Number
JZ5490 .อ67 2556
Location
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

image

image
เอเชีย 1996 : การเปลี่ยงแปลงทางการเมือง / อุกฤษฏ์ ปัทมานันท์ บรรณาธิการ.
Published
กรุงเทพฯ : สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2540.
Call Number
JQ24 ป63 2540
Location
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

image
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ : การเมืองการปกครองหลังสิ้นสุดสงครามเย็น / สีดา สอนศรี บรรณาธิการ ... [และคนอื่น ๆ].
Published
กรุงเทพฯ : คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2541.
Call Number
JQ96 .อ72
Location
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

image
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ : การเมืองการปกครองหลังสิ้นสุดสงครามเย็น / สีดา สอนศรี บรรณาธิการ ... [และคนอื่น ๆ].
Published
กรุงเทพฯ : คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2544.
Call Number
JQ96 .อ72 2544
Location
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

image
แกะรอยทรราช / โดย เจิมศักดิ์ ปิ่นทอง.
Author
เจิมศักดิ์ ปิ่นทอง.
Published
กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์ฃอคิดด้วยฅน, 2550.
Call Number
JQ1745.A55R4 จ74 2550
Location
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

image
แกะรอยทักษิโณมิกส์ / สุวินัย ภรณวลัย.
Author
สุวินัย ภรณวลัย.
Published
กรุงเทพฯ : Openbooks, 2547.
Call Number
JQ1745.ท9 ส75 2547
Location
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

image
แฉวิธีโกงอภิมหาโปรเจ็กต์ ไอ้โม่ง CTX 9000 / พิทยา ว่องกุล, บรรณาธิการ.
Published
กรุงเทพฯ : สายธาร, 2548.
Call Number
JF1525.C66 ฉ75 2548
Location
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

image
แดงทำไม = Red why / กิตติพงศ์ สนธิสัมพันธ์ บรรณาธิการ.
Published
กรุงเทพฯ : Openbooks, 2553.
Call Number
JQ1745 .ด82 2553
Location
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

image
แนวความคิดเกี่ยวกับการปฏิรูปการเมือง = concept of political reform / อัษฎางค์ ปาณิกบุตร.
Author
อัษฎางค์ ปาณิกบุตร.
Published
กรุงเทพฯ : ภาควิชาการปกครอง คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2540.
Call Number
JQ1745 .อ65
Location
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles