Found: 1,609  TitlesOrder by: Show:   Per Page
image
Source Types Book
Title อำนาจและคอร์รัปชั่น : ถอดรหัสวัฒนธรรมราชการสาธารณสุข
Authorโกมาตร จึงเสถียรทรัพย์.
Publishedกรุงเทพฯ :อมรินทร์,2546.
Call NumberRA541.ท9ก94
LocationSAC Library
image
Source Types Book
Title อิสลามกับการแพทย์ที่ไม่พึ่งยา = The Islamic Alternative Medical
Authorชีราซี, อะฮ์มัด อามี.
Publishedกรุงเทพฯ :สถาบันส่งเสริมการศึกษาและวิจัยเกี่ยวกับอิสลาม,2551.
Call NumberR733.ช64 2551
LocationSAC Library
image
Source Types Book
Title อีกก้าวที่กล้าของหมอขี่ม้าแกลบ : นายแพทย์มงคล ณ สงขลา กับการทำ CL ในประเทศไทย
Authorกรรณิการ์ กิจติเวชกุล.
Publishedกรุงเทพฯ :หมอชาวบ้าน,2550.
Call NumberRS250.ก44 2550
LocationSAC Library
image
Source Types Book
Titleอุจจาระส่องสุขภาพบำบัดท้องผูก ภูมแพ้แก้มะเร็ง ธรรมชาติบำบัดวิถีสุขภาพแนวใหม่ / นพ.บรรจบ ชุณหสวัสดิกุล
Authorบรรจบ ชุณหสวัสดิกุล
Publishedกรุงเทพฯ : รวมทรรศน์, 2545
Call NumberRA784 .บ45 2545
LocationSAC Library
image
Source Types Book
Title อุตสาหกรรมสปาในจังหวัดเชียงใหม่ : รายงานอุตสาหกรรมท่องเที่ยวรายสาขา
Authorมิ่งสรรพ์ ขาวสอาด.
Publishedเชียงใหม่ :สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,2548.
Call NumberRA794.ช8ม62 2548
LocationSAC Library
image
Source Types Book
Titleอุปกรณ์ช่วยนวดตนเองแบบพื้นบ้าน /
Authorกัญจนา ดีวิเศษ.
Call NumberRM723 .ก62 2542
LocationSAC Library
image
Source Types Book
Titleอโรคยศาล : โรงพยาบาลแห่งพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 / โดย รุ่งโรจน์ ภิรมย์อนุกูล.
Authorรุ่งโรจน์ ภิรมย์อนุกูล.
Publishedกรุงเทพฯ : ฝ่ายวิชาการพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนคร, 2546
Call NumberRA610 .ร72 2546
LocationSAC Library
image
Source Types Book
Title เกล็ดความรู้เรื่องยาไทยแผนโบราณ และยาผงโพธิสัตว์ ตราธรรมจักร.
Authorสาลี่ ปาละกูล.
Publishedกรุงเทพฯ :เทพเนรมิตการพิมพ์,2525.
Call NumberR611.ท9ส64
LocationSAC Library
image
Source Types Book
Titleเกียรติประวัติแพทย์ไทยฝากไว้ให้คนรุ่นหลัง : ชีวิตและงานของศาสตราจารย์นายแพทย์เสม พริ้งพวงแก้ว / สันติสุข โสภณสิริ.
Authorสันติสุข โสภณสิริ.
Publishedกรุงเทพฯ : สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ(สวสส.)สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์(สนย.), 2555
Call NumberRD728.ส74 ก84 2555
LocationSAC Library
image
Source Types Book
Titleเกียรติประวัติแพทย์ไทยฝากไว้ให้คนรุ่นหลัง : ชีวิตและผลงานของศาสตราจารย์นายแพทย์ เสม พริ้งพวงแก้ว / สันติสุข โสภณสิริ, บรรณาธิการ.
Authorสันติสุข โสภณสิริ,
Publishedกรุงเทพฯ : สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์, 2549
Call NumberRD728.ส74 ก84 2549
LocationSAC Library
image
Source Types Book
Titleเก็บอดีตสู่อนาคต : ความมุ่งมั่นและความใฝ่ฝัน หอจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์สุขภาพไทย.
Published[ม.ป.ท.] : [ม.ป.พ.], [มปป]
Call NumberRA541.ท9 ก73
LocationSAC Library
image
Source Types Book
Title เครือข่ายหมอพื้นบ้านกับการเปิดพื้นที่ทางสังคมในระบบสุขภาพไทย
Authorยงศักดิ์ ตันติปิฏก.
Publishedนนทบุรี :สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ,2548.
Call NumberR611.ท9ย25 2548
LocationSAC Library
image
Source Types Book
Titleเครื่องเทศ /
Authorนิจศิริ เรืองรังษี.
Call NumberRS160 .น62 2542
LocationSAC Library
image
Source Types Book
Titleเครื่องเทศที่ใช้เป็นสมุนไพร /
Authorบัญญัติ สุขศรีงาม.
Call NumberRS164 .บ62
LocationSAC Library
Page : |<< << 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 >> >>|
Search Tools: Get RSS Feed