Found: 1,601  TitlesOrder by: Show:   Per Page
image
Source Types Book
Titleเมื่อลมหายใจกลายเป็นอากาศ / เขียน Paul Kalanithi ; โตมร ศุขปรีชา, แปล.
Authorกาลนิธิ, พอล.
Publishedกรุงเทพฯ : โอเพ่นเวิลดิ์สพับลิชชิ่งเฮาส์, 2559
Call NumberR611.ท9 ก642 2559
LocationSAC Library
image
Source Types Book
Titleเมื่อหมอเป็นมะเร็ง / ธันย์ โสภาคย์.
Authorธันยโสภาคย์ เกษมสันต์,
Publishedกรุงเทพฯ : อมรินทร์สุขภาพ, 2551
Call NumberRC268.45 .ธ64 2551
Locationห้องสมุด สุข กาย ใจ
image
Source Types Book
Titleเราจะไม่เป็นความดันโลหิตสูงในชาตินี้ / สิรินาถ วงศ์ภมรมนตรี ; เด่นจูน, ภาพประกอบ.
Authorสิรินาถ วงศ์ภมรมนตรี.
Publishedกรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, 2560
Call NumberRA645.H9 ส64 2560
Locationห้องสมุด สุข กาย ใจ
image
Source Types Book
Title เรียนรู้ รับมือ ไข้หวัดสายพันธุ์ใหม่
Authorตุลย์.
Publishedกรุงเทพฯ :อมรินทร์สุขภาพ,2552.
Call NumberRA644.I6ต74 2552
Locationห้องสมุด สุข กาย ใจ
image
Source Types Book
Titleเรียนรู้สู้กระดูกเสื่อม / ถาวร สุทธิยุทธ์.
Authorถาวร สุทธิยุทธ์.
Publishedกรุงเทพฯ : อมรินทร์สุขภาพ, 2551
Call NumberRC931.O73 ถ65 2551
Locationห้องสมุด สุข กาย ใจ
image
Source Types Book
Titleเรียนรู้โลก ห่างไกลโรค : กรณีศึกษาการพัฒนานโยบายสาธารณสุขเพื่อสุขภาพในต่างประเทศ / คณะผู้เขียน วิพุธ พูลเจริญ ...[และคนอื่นๆ].
Authorวิพุธ พูลเจริญ.
Publishedนนทบุรี : สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ, 2557
Call NumberRA393 .ร73 2557
LocationSAC Library
image
Source Types Book
Title เรื่องของต้นข้าว
Authorทิพมล นวเจริญพงษ์.
Publishedกรุงเทพฯ :พิมพ์บูรพา,2548.
Call NumberRC270.8.ท63 2548
LocationSAC Library
image
Source Types Book
Titleเรื่องต้องรู้เพื่อชีวิต อาหารกับโรค / อรวินท์ โทรกี.
Authorอรวินท์ โทรกี.
Publishedกรุงเทพฯ : สมาคมคหเศรษฐศาสตร์แห่งประเทศไทย, 2537
Call NumberRA784.N87 อ45 2537
Locationห้องสมุด สุข กาย ใจ
image
Source Types Book
Title เรื่องธรรมดาของออทิสติก
Authorจิตติรัตน์ พุกจินดา.
Publishedกรุงเทพฯ :แปลนพับลิชชิ่ง,2545.
Call NumberRJ506.A9จ63 2545
LocationSAC Library
image
Source Types Book
Title เรื่องมิติทางสังคมวัฒนธรรมในการเผชิญกับปัญหาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ของหญิง : การเลือกใช้ระบบบริการสุขภาพ
Authorนิตยา ระวังพาล.
Publishedเชียงใหม่ :ศูนย์สตรีศึกษา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,2541.
Call NumberRA644.พ7น63
LocationSAC Library
image
Source Types Book
Titleเรื่องสภากาชาดกับโรงเรียนแพทย์และพยาบาล.
Publishedพระนคร : ตีรณสาร, 2496
Call NumberRT108#31;.ร82 2496
LocationSAC Library
image
Source Types Book
Titleเรื่องหมอๆ ศิษย์พ่อเล่า.
Authorชนินทร์ ลิ่มวงศ์
Publishedเชียงใหม่ : วนิดาการพิมพ์, 2557
Call NumberR612.ก75 ร82 2557
LocationSAC Library
image
Source Types Book
Titleเรื่องเล่าจากร้านเอี้ยะเล่งฮึ้ง : ความเป็นมา และการให้บริการทางการแพทย์แผนจีนโบราณแห่งหนึ่งในอำเภอดำเนินสะดวกจังหวัดราชบุรี = The tale from Ear-Leng-Heung store : theorigin and management of a traditi...
Authorอิทธิพร ขำประเสริฐ.
Published[ราชบุรี : อิทธิพรขำประเสริฐ, 2559]
Call NumberRS180.ท9 อ63 2559
LocationSAC Library
image
Source Types Book
Title เรื่องเล่าจากหมอเพ็ญ
Authorเพ็ญนภา ทรัพย์เจริญ.
Publishedนนทบุรี :ศูนย์พัฒนาตำราการแพทย์แผนไทย,2548-.
Call NumberR611.ท9พ722
LocationSAC Library
image
Source Types Book
Titleเรื่องเล่าจินตนาการสุขภาพใหม่ ปีที่ 1 / บุษบงก์ วิเศษพลชัย ... [และคนอื่นๆ].
Authorบุษบงก์ วิเศษพลชัย.
Publishedนนทบุรี : สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ, 2551
Call NumberRA766.5 .ร82 2551
LocationSAC Library
Page : |<< << 101 102 103 104 105 106 107
Search Tools: Get RSS Feed