Found: 1,601  TitlesOrder by: Show:   Per Page
image
Source Types Book
Titleเอกสารโครงการประวัติศาสตร์การแพทย์ไทย บทคัดย่อเอกสารรัชกาลที่ 5 / โดย ราตรี มฤคทัต และพรทิพย์ พลสามารถ.
Authorราตรี มฤคทัต.
Publishedกรุงเทพฯ : คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล, มปป
Call NumberR611.ท9 ร63
LocationSAC Library
image
Source Types Book
Title เอชไอวี วิถีชุมชน กับ ผู้หญิงมุสลิม
Authorสุไลพร ชลวิไล,2513-.
Publishedนครปฐม :คณะสังคมศาสตร์และมานุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล,2550.
Call NumberRA644.A26อ72 2550
LocationSAC Library
image
Source Types Book
Title เอดส์กับกระบวนการค้าหญิง
Authorนิตยา ระวังพาล.
Publishedนครปฐม :สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบท มหาวิทยาลัยมหิดล,2539.
Call NumberRC114.5.น63
LocationSAC Library
image
Source Types Book
Title เอดส์บนพื้นที่สูง : กรณีศึกษาของชาวเขาเผ่ากะเหรี่ยงในอำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่
Authorลิวา ผาดไธสง-ชัยพานิช.
Publishedเชียงใหม่ :ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,2546.
Call NumberRA644.A25ล6 2546
LocationSAC Library
image
Source Types Book
Titleแก่ช้าลงแน่แค่ปล่อยให้ท้องหิว / โยะชิโนะริ นะงุโมะ ; ผู้แปล โยซุเกะ.
Authorนะงุโมะ, โยะชิโนะริ.
Publishedกรุงเทพฯ : วีเลิร์น, [2558]
Call NumberRA784 .น62 2558
Locationห้องสมุด สุข กาย ใจ
image
Source Types Book
Titleแก้ผ้าอาบน้ำ / มยุรี มะลิกุล.
Authorมยุรี มะลิกุล.
Publishedกรุงเทพฯ : วงกลม, 2545
Call NumberRM819 .ม47 2545
Locationห้องสมุด สุข กาย ใจ
image
Source Types Book
Titleแต้มสีความตายให้งดงาม / พงศ์สิริ รุจิศุกร์ [นามปากา].
Authorสิริพงศ์ ศุกระรุจิ.
Publishedกรุงเทพฯ : แพรวสำนักพิมพ์, 2551
Call NumberRC280.P7 ส64 2551
LocationSAC Library
image
Source Types Book
Titleแนวคิดสู่สุขภาพดี / สุรศักดิ์ ชวยานันท์.
Authorสุรศักดิ์ ชวยานันท์.
Publishedกรุงเทพฯ : ร้านจันทร์แก้ว, 2545
Call NumberRA776.5 .ส74
LocationSAC Library
image
Source Types Book
Title แนวทางการดำเนินงานหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า
Authorสำเริง แหยงกระโทก,บรรณาธิการ.
Published[นครราชสีมา :สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา,2544].
Call NumberRA412.5.ท9น85 2544
LocationSAC Library
image
Source Types Book
Titleแนวทางการปฏิบัติตัวของผู้สูงอายุ / อนันต์ สุรบท.
Authorอนันต์ สุรบท.
Publishedกรุงเทพฯ : บพิธการพิมพ์, 2537
Call NumberRA777.6 .อ36 2537
LocationSAC Library
image
Source Types Book
Title แนะนำการแพทย์จีน
Authorหลี, กั๊วะ โต้ง.
Publishedกรุงเทพฯ :ธรรมสภา,2546.
Call NumberR601.ห46 2546
LocationSAC Library
image
Source Types Book
Title แผนกลยุทธ์การวิจัยสุขภาพ = Strategic plan for health research
Authorณัฐ ภมรประวัติ,2471-.
Publishedกรุงเทพฯ :สำนักงานประธานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ,2541.
Call NumberRA314.ผ83 2541
LocationSAC Library
image
Source Types Book
Title แพทย์-เทพเจ้ากาลี
Authorอีลิช, อีวาน,2479-.
Publishedกรุงเทพฯ :มูลนิธิโกมลคีมทอง,2532.
Call NumberR610.อ65
LocationSAC Library
image
Source Types Book
Title แพทย์ชนบท ธรรมภิบาลกับการเมืองสุขภาพ
Authorระชา ภุชชงค์.
Publishedนนทบุรี :สหพัฒนไพศาล,2556.
Call NumberR644.ท9ร62 2556
LocationSAC Library
image
Source Types Book
Titleแพทย์ศาสตร์สงเคราะห์: ภูมิปัญญาทางการแพทย์และมรดกทางวรรณกรรมของชาติ / บุษบา ประภาสพงศ์...[และคนอื่นๆ]
Authorกระทรวงศึกษาธิการ.
Publishedกรุงเทพฯ : สถาบันภาษาไทยกรมวิชาการกระทรวงศึกษาธิการ, 2542
Call NumberR611.ท9 ก46 2542
LocationSAC Library
Page : |<< << 101 102 103 104 105 106 107
Search Tools: Get RSS Feed