Found: 1,609  TitlesOrder by: Show:   Per Page
image
Source Types Book
Title เสียงก้องจากวัดพระบาทน้ำพุ = Chronicle of a Thai Hospice
Authorอีฟ, เวอร์รี.
Publishedกรุงเทพฯ :มติชน,2547.
Call NumberRA644.A25อ64 2547
LocationSAC Library
image
Source Types Book
Titleเส้นจุดและโรคในทฤษฎีการนวดไทย / รวบรวมและเรียบเรียงโดย แพทย์หญิง เพ็ญนภา ทรัพย์เจริญ สถาบันการแพทย์แผนไทย กรมการแพทย์
Authorเพ็ญนภา ทรัพย์เจริญ
Publishedกรุงเทพฯ : โรงพิมพ์องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก, 2528
Call NumberRM723.ท9 พ74
LocationSAC Library
image
Source Types Book
Title เหลียวหลัง แลหน้า 60 ปี หมอวิชัย โชควิวัฒน
Authorวิชัย โชควิวัฒน.
Publishedกรุงเทพฯ :มูลนิธิโกมลคีมทอง,2550.
Call NumberR644.ท9ว62 2550
LocationSAC Library
image
Source Types Book
Titleเห็ดเพื่อชีวิตและสุขภาพ / มนตรี แสนสุข.
Authorมนตรี แสนสุข.
Publishedกรุงเทพฯ : อนิเมทกรุ๊ป, 2557
Call NumberRM666.M87 ม33 2557
LocationSAC Library
image
Source Types Book
Title เอกสารการสอนชุดวิชาแนวคิดและทฤษฎีการแพทย์แผนไทย = Concept and theory of Thai Traditional Medicine
Authorมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
Publishedนนทบุรี :สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช,2547.
Call NumberR611.ท9น75
LocationSAC Library
image
Source Types Book
Title เอกสารประกอบการประชุมวิชาการสังคมและสุขภาพ (Journal club) เรื่อง Medical pluralism, local knowledge, and the competing discourse on health and healing.
Authorกระทรวงสาธารณสุข.สถาบันวิจัยสังคมและสุขภาพ
Published[กรุงเทพฯ] :สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข,2546.
Call NumberRA643.ส636 2003
LocationSAC Library
image
Source Types Book
Titleเอกสารประกอบการประชุมสัมมนาวิชาการสังคมและสุขภาพ 2552 / สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ ร่วมกับเครือข่ายนักสังคมศาสตร์และสุขภาพ.
Authorการสัมมนาวิชาการสังคมและสุขภาพ 2552 ,(
Published[นครปฐม] : สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ, 2552
Call NumberRA418 .ก64 2552
LocationSAC Library
image
Source Types Book
Title เอกสารประกอบการสัมมนา "ทฤษฎีสังคมกับการปฏิรูปสังคมและสุขภาพ" วันที่ 4 - 5 พฤษจิกายน 2547 ณ ห้องประชุมจุมภฎ-พันธุ์ทิพย์ ชั้น 4 อาคารประชาธิปก - รำไพพรรณี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
Authorการสัมมนาเรื่อง ทฤษฎีสังคมกับการปฏิรูปสังคมและสุขภาพ(2547 :จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
Publishedกรุงเทพฯ :สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข,2547.
Call NumberRA541.ท9ท45 2547
LocationSAC Library
image
Source Types Book
Titleเอกสารโครงการประวัติศาสตร์การแพทย์ไทย บทคัดย่อเอกสารรัชกาลที่ 5 / โดย ราตรี มฤคทัต และพรทิพย์ พลสามารถ.
Authorราตรี มฤคทัต.
Publishedกรุงเทพฯ : คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล, มปป
Call NumberR611.ท9 ร63
LocationSAC Library
image
Source Types Book
Title เอชไอวี วิถีชุมชน กับ ผู้หญิงมุสลิม
Authorสุไลพร ชลวิไล,2513-.
Publishedนครปฐม :คณะสังคมศาสตร์และมานุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล,2550.
Call NumberRA644.A26อ72 2550
LocationSAC Library
image
Source Types Book
Title เอดส์กับกระบวนการค้าหญิง
Authorนิตยา ระวังพาล.
Publishedนครปฐม :สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบท มหาวิทยาลัยมหิดล,2539.
Call NumberRC114.5.น63
LocationSAC Library
image
Source Types Book
Title เอดส์บนพื้นที่สูง : กรณีศึกษาของชาวเขาเผ่ากะเหรี่ยงในอำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่
Authorลิวา ผาดไธสง-ชัยพานิช.
Publishedเชียงใหม่ :ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,2546.
Call NumberRA644.A25ล6 2546
LocationSAC Library
image
Source Types Book
Titleแก่ช้าลงแน่แค่ปล่อยให้ท้องหิว / โยะชิโนะริ นะงุโมะ ; ผู้แปล โยซุเกะ.
Authorนะงุโมะ, โยะชิโนะริ.
Publishedกรุงเทพฯ : วีเลิร์น, [2558]
Call NumberRA784 .น62 2558
Locationห้องสมุด สุข กาย ใจ
image
Source Types Book
Titleแก้ผ้าอาบน้ำ / มยุรี มะลิกุล.
Authorมยุรี มะลิกุล.
Publishedกรุงเทพฯ : วงกลม, 2545
Call NumberRM819 .ม47 2545
Locationห้องสมุด สุข กาย ใจ
image
Source Types Book
Titleแต้มสีความตายให้งดงาม / พงศ์สิริ รุจิศุกร์ [นามปากา].
Authorสิริพงศ์ ศุกระรุจิ.
Publishedกรุงเทพฯ : แพรวสำนักพิมพ์, 2551
Call NumberRC280.P7 ส64 2551
LocationSAC Library
Page : |<< << 101 102 103 104 105 106 107 108
Search Tools: Get RSS Feed