Found: 1,601  TitlesOrder by: Show:   Per Page
image
Source Types Book
Titleแพทย์แผนจีนกับทางเลือกสุขภาพ / ทีปทัศน์ ชุณหสวัสดิกุล.
Authorทีปทัศน์ ชุณหสวัสดิกุล.
Publishedกรุงเทพฯ : มติชน, 2553
Call NumberR601 .ท63 2553
LocationSAC Library
image
Source Types Book
Titleแพทย์แผนจีนต้านโรค = Traditional chinese medicine / ซ่งจิ้งตง ; ชาญ ธนประกอบ, แปล.
Authorซ่งจิ้งตง.
Publishedกรุงเทพฯ : โพสต์, 2558
Call NumberRS131.64 .ซ22 2558
LocationSAC Library
image
Source Types Book
Titleแม็คโครไบโอติกส์แนวคิดพื้นฐาน และการเรียนรู้ด้วยตนเอง / ภัทรชัย อมรธรรม เขียน.
Authorภัทรชัย อมรธรรม.
Publishedกรุงเทพฯ : มูลนิธิโกมลคีมทอง, 2544
Call NumberRA784 .ภ63
LocationSAC Library
image
Source Types Book
Titleแรงดันเลือดสูง-แรงดันเลือดต่ำ / โดย ศาสตราจารย์นายแพทย์ เสนอ อินทรสุขศรี.
Authorเสนอ อินทรสุขศรี.
Publishedกรุงเทพฯ : อมราการพิมพ์, 2528
Call NumberRA645.H9 ส37
LocationSAC Library
image
Source Types Book
Titleโครงการวิจัย แพทย์ศาสตร์สงเคราะห์: ภูมิปัญญาทางการแพทย์และมรดกทางวรรณกรรมของชาติ /
Authorการประชุมวิชาการประจำปี มหาวิทยาลัยรังสิต ฟื้นฟฤูภูมิปัญญาไทย (2542 : กรุงเทพฯ ; มหาวิทยาลัยรังสิต)
Call NumberR611.ท9 ก463 2542
LocationSAC Library
image
Source Types Book
Title โครงการศึกษาเพื่อพัฒนานโยบายด้านศาสตร์สุขภาพทางเลือกเพื่อเป้าหมายการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม (พ.ศ.2540-2541)
Authorปัทมาวดี กสิกรรม.
Publishedกรุงเทพฯ :สำนักนโยบายและแผนสาธารณสุข สำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข,254-?.
Call NumberR733.ป63
LocationSAC Library
image
Source Types Book
Title โครงการเคลื่อนงานวิจัยและพัฒนาการแพทย์ชนเผ่าอ่าข่าระยะที่ 1 : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์
Authorไกรสิทธิ์ สิทธิโชดก.
Publishedกรุงเทพฯ :สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.),2548.
Call NumberR611.ท9ก644 2548
LocationSAC Library
image
Source Types Book
Titleโฉมหน้าบริการทางการแพทย์ของคนไทยในอนาคตจะเป็นอย่างไร? / เฉก ธนะสิริ.
Authorเฉก ธนะสิริ.
Publishedกรุงเทพฯ : เฉกธนะสิริ, 2542
Call NumberRA427 .ฉ72 2542
LocationSAC Library
image
Source Types Book
Title โภชนปฏิบัติเพื่อสุขภาพพระสงฆ์
Authorพินิจ ลาภธนานนท์,2501-.
Publishedกรุงเทพฯ :สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,2557.
Call NumberRA784.พ636 2557
LocationSAC Library
image
Source Types Book
Title โภชนา-โรคา น่าฉงน
Authorสุทัศน์ ยกส้าน.
Publishedกรุงเทพฯ :สารคดี,2547.
Call NumberRA784.ส73
LocationSAC Library
image
Source Types Book
Titleโภชนาการกับเบาหวาน / วันทนีย์ เกรียงสินยศ.
Authorวันทนีย์ เกรียงสินยศ.
Publishedกรุงเทพฯ : สารคดี, 2551
Call NumberRC662 .ว63 2551
LocationSAC Library
image
Source Types Book
Title โภชนาการศึกษาเพื่อชุมชน = Community nutrition
Authorวนิดา สิทธิรณฤทธิ์.
Publishedนครปฐม :ภาควิชาพื้นฐานทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร,2527.
Call NumberRA784.ว36
LocationSAC Library
image
Source Types Book
Titleโยคะ 80 ท่าบท ฤาษีดัดตน วัดโพธิ์ / นายขยะ รวบรวมและเรียบเรียง.
Authorนายขยะ.
Publishedกรุงเทพฯ : บริษัทพี.วาทินพับลิเคชั่นจำกัด, 2548
Call NumberRA781.7 .น64 2548
LocationSAC Library
image
Source Types Book
Title โยคะกับการพัฒนามนุษย์ = Yoga for Human Development
Authorสถาบันโยคะวิชาการ
Publishedกรุงเทพฯ :หมอชาวบ้าน,2548.
Call NumberRA781.7.ย92 2548
LocationSAC Library
Page : |<< << 101 102 103 104 105 106 107
Search Tools: Get RSS Feed