Found: 557  TitlesOrder by: Show:   Per Page
image
Source Types Book
Titleรายชื่อหนังสือโบราณล้านนาไทย : เอกสารไมโครฟิล์มของสถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ / สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
Authorมหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
Publishedเชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยฯ, 2525
Call NumberZ6605.ท9 ร64 2525
LocationSAC Library
image
Source Types Book
Titleรายนามหนังสือพิมพ์ข่าวซึ่งออกเป็นระยะในประเทศสยาม.
Publishedพระนคร : โรงพิมพ์โสภณพิพรรฒธนากร, 2472
Call NumberZ464.5.ท9 ร65
LocationSAC Library
image
Source Types Book
Title วรรณกรรมท้องถิ่นภาคใต้ : สถานภาพการศึกษาและแหล่งสืบค้น
Authorสถาบันราชภัฏกลุ่มภาคใต้
Publishedนครศรีธรรมราช :สำนักศิลปะและวัฒนธรรม สถาบันราชภัฏนครศรีธรรมราช,2540.
Call NumberZ3238.ต9ส36 2540
LocationSAC Library
image
Source Types Book
Titleวรรณกรรมล้านนา = Lan Na Literature.
Authorมหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
Publishedเชียงใหม่ : มหาวิทยาลัย, 2529
Call NumberZ6603 .ช85 2529
LocationSAC Library
image
Source Types Book
Title วรรณกรรมเลือกสรรสำหรับเด็ก
Authorอนุมานราชธน,พระยา,2431-2512.
Published[กรุงเทพฯ] :ภาพประกอบ,2532.
Call NumberZ1037.ก1อ35
LocationSAC Library
image
Source Types Book
Title วัดพระเชตุพนห้องสมุดประชาชนแห่งแรกในประเทศไทย
Authorรำภี กุลสมบูรณ์.
Publishedกรุงเทพฯ :แผนกวิชาบรรณารักษศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,2508.
Call NumberZ845.ร6
LocationSAC Library
image
Source Types Book
Titleวัน เวลา ต้นกล้า เติบโต : 50 ปี สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร / สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร ; จันทร์ฉาย แสงทองศรีบรรณาธิการ.
Authorมหาวิทยาลัยศิลปากร.
Publishedกรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, 2557
Call NumberZ846.ศ62 ว63 2557
LocationSAC Library
image
Source Types Book
Titleวิชา 50 เล่มเกวียน / สฤณี อาชวานันทกุล.
Authorสฤณี อาชวานันทกุล.
Publishedกรุงเทพฯ : โอเพ่นบุ๊กส์, 2552-2554
Call NumberZ1035.ก1 ส43
LocationSAC Library
image
Source Types Book
Title วิธีอนุรักษ์ : พระบฏ กระดาษ หนังสือสมุดไทย หนังสือใบลาน และแผนที่
Authorนิยะดา ทาสุคนธ์.
Publishedกรุงเทพฯ :หอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร,2522.
Call NumberZ6602.น65
LocationSAC Library
image
Source Types Book
Titleวิเคราะห์สารนิเทศจากใบจุ้ม /
Authorพิมพ์พรรณ ไพบูลย์หวังเจริญ.
Call NumberZ678 .พ64 2556
LocationSAC Library
image
Source Types Book
Title ศิลปะแห่งการอ่าน : หลักวิธีการอ่านอย่างมีประสิทธิภาพ
Authorเปลื้อง ณ นคร,2452-2541.
Publishedกรุงเทพฯ :ข้าวฟ่าง,2542.
Call NumberZ1003.ป48 2542
LocationSAC Library
image
Source Types Book
Titleสถานภาพงานวิจัยทางบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศในประเทศไทย / ชุติมา สัจจานันท์.
Authorชุติมา สัจจานันท์.
Published[กรุงเทพฯ] : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, 2537
Call NumberZ669.7 .ช73 2537
LocationSAC Library
image
Source Types Book
Title สนเทศศาสตร์ : ปัจจัยสำคัญต่อการพัฒนา = Informatics : a vital factor in development
Authorยูเนสโก
Publishedกรุงเทพฯ :ศึกษาภัณฑ์พาณิชย์,2539.
Call NumberZ665ย77
LocationSAC Library
image
Source Types Book
Title สยามพิมพการ : ประวัติศาสตร์การพิมพ์ในประเทศไทย.
Publishedกรุงเทพฯ :มติชน,2549.
Call NumberZ186.ท9ส46 2549
LocationSAC Library
image
Source Types Book
Titleสรุปวิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา ไทยศึกษา สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา ปีการศึกษา 2544-2545 / สถาบันราชภัฏธนบุรี.
Authorสถาบันราชภัฏธนบุรี.
Publishedกรุงเทพฯ : สถาบันราชภัฏธนบุรี, 2546
Call NumberZ5055.ท9 ธ334 2546
LocationSAC Library
Page : |<< << 31 32 33 34 35 36 37 38
Search Tools: Get RSS Feed