Found: 18  TitlesOrder by: Show:   Per Page
image
Source Types Book
Titleการจัดการพิพิธภัณฑ์ตั้งเซียมฮะ จังหวัดสมุทรสงคราม / จรรยา อมรพิพัฒนานนท์.
Authorจรรยา อมรพิพัฒนานนท์.
Publishedกรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2558
Call NumberAM79.ท9 จ44 2558
LocationSAC Library
image
Source Types Book
Titleการธำรงชาติพันธุ์ของคนทวายในพื้นที่ชายแดนไทย พม่า = The Dawei Ethencity in the The Thai Burmese Borderland / ภูมิชาย คชมิตร.
Authorภูมิชาย คชมิตร.
Publishedขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2558
Call NumberDS570.ท9 ภ74 2558
LocationSAC Library
image
Source Types Book
Titleการปรับตัวของกลุ่มชาติพันธุ์ไทเขิน : การต่อรองเพื่อสิทธิการเป็นพลเมืองทางวัฒนธรรม /
Authorเบญจวรรณ สุขวัฒน์.
Call NumberDS576.61.ช8 บ72 2558
LocationSAC Library
image
Source Types Book
Titleการศึกษาแหล่งเรียนรู้ที่จัดแสดงโบราณวัตถุในหลุมขุดค้นทางโบราณคดีในเขตพื้นที่ภาคกลาง /
Authorศุภรัตน์ ตี่คะกุล.
Call NumberAM79.ท9 ศ74 2558
LocationSAC Library
image
Source Types Book
Titleงานวิจัยวัฒนธรรมภาคใต้ พ.ศ.2520-2550 / ภัทรวดี ภูชฎาภิรมย์.
Authorภัทรวดี ภูชฎาภิรมย์.
Publishedกรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2558
Call NumberDS589.ต9 ภ63 2558
LocationSAC Library
image
Source Types Book
Titleทุนทางสังคมของชุมชนศึกษากรณี หมู่บ้านแอโก๋-แสนคำลือ อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน / มนทิพย์ กิจยิ่งโสภณ.
Authorมนทิพย์ กิจยิ่งโสภณ.
Published[ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2558
Call NumberHN700.55 .ม33 2558
LocationSAC Library
image
Source Types Book
Titleรายงานการวิจัย เรื่องการจัดอนุภาคของวิเศษและวิถีวัฒนธรรมไทยภาคกลางจากนิทานวัดเกาะ = Motif index of the magic objects and the way of cultural life of the people in the central part of thailand / น้ำมนต...
Authorน้ำมนต์ อยู่อินทร์.
Published[นครปฐม] : มหาวิทยาลัยมหิดล, 2558
Call NumberDS568 .น643 2558
LocationSAC Library
image
Source Types Book
Titleรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์เรื่อง มานุษยวิทยานิเวศว่าด้วยวิถีสังคมวัฒนธรรมและการจัดการทรัพยากรชุมชนบ้านกรูด /
Authorดำรงพล อินทร์จันทร์.
Call NumberGN407.ท9 ด64 2558
LocationSAC Library
image
Source Types Book
Titleรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการวิจัย(ย่อย) กรณีศึกษาพิพิธภัณฑ์บ้านแพรก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา /
Authorศรีศักร วัลลิโภดม.
Call NumberAM79.ท9 ศ466 2558
LocationSAC Library
image
Source Types Book
Titleรายงานการวิจัยเรื่องกลุ่มชาติพันธุ์ กรณีกลุ่มซาไก หรือมานิในภาคใต้ : จังหวัดพัทลุง ตรังและสตูล /
Authorสิริพร สมบูรณ์บูรณะ.
Call NumberDS570.ง7 ส64 2558
LocationSAC Library
image
Source Types Book
Titleรายงานการวิจัยเรื่องบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเพื่อพัฒนาการใช้คำและประโยคภาษาไทยสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาตอนต้นเชื้อสายกะเหรี่ยงและมอญ= Computer-assisted instruction for words and sentencespractice...
Authorวิมลศิริ กลิ่นบุบผา.
Publishedนครปฐม : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2559
Call NumberLB1028.5 .ว64 2559
LocationSAC Library
image
Source Types Book
Title รายงานความก้าวหน้า โครงการวิจัยเพื่อประเมินการรับรู้ การใช้ประโยชน์ ความพึงพอใจ และความคาดหวังของกลุ่มเป้าหมายต่อศูนย์มานุษยสิรินธร (ศมส.)
Authorกำจร หลุยยะพงศ์.
Publishedกรุงเทพฯ :คณะอนุกรรมการสื่อสารสาธารณะ ศูนย์มานุษยสิรินธร (องค์การมหาชน),2558.
Call NumberZA3157.ก62 2558
LocationSAC Library
image
Source Types Book
Titleรายงานฉบับสมบูรณ์โครงการแผนที่ทางสังคมองค์กรสนับสนุนภาคประชาสังคม / ธัญลักษณ์ ศรีสง่า, สรินยา คำเมือง, จารุปภา วะสี.
Authorธัญลักษณ์ ศรีสง่า.
Publishedกรุงเทพฯ : โครงการจัดการความรู้สนับสนุนการขับเคลื่อนกองทุนภาคประชาสังคมสนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.), 2558
Call NumberHN700.55.Z9C6 ธ63 2558
LocationSAC Library
image
Source Types Book
Titleรายงานวิจัยการประมวลองค์ความรู้การศึกษาชาติพันธุ์ข้ามชาติ /
Authorสมรักษ์ ชัยสิงห์กานานนท์.
Call NumberGN635.ท9 ส94 2558
LocationSAC Library
Page : 1 2
Search Tools: Get RSS Feed