Found: 20  TitlesOrder by: Show:   Per Page
image
Source Types Book
Titleการปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ก่อนประวัติศาสตร์กับสิ่งแวดล้อมบนพื้นที่สูงใน อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน / รัศมี ชูทรงเดช[หัวหน้าโครงการวิจัยและบรรณาธิการ].
Authorรัศมี ชุทรงเดช.
Publishedแม่ฮ่องสอน : โครงการการปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ก่อนประวัติศาสตร์กับสิ่งแวดล้อมบนพื้นที่สูงในอำเภอปางมะผ้า, 2559
Call NumberGN855.ท9 ก644 2559
LocationSAC Library
image
Source Types Book
Title การศึกษารวบรวมงานวิจัยเกี่ยวกับจังหวัดกาญจนบุรีด้านศิลปวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
Authorฟาริส โยธาสมุทร.
Publishedกรุงเทพฯ :สายธุรกิจโรงพิมพ์,2559.
Call NumberDS589.ก6ฟ64 2559
LocationSAC Library
image
Source Types Book
Titleการเมืองเรื่องการประกอบสร้างอัตลักษณ์ของคนยองในลำพูน = Politics of identity reconstruction among Yong People in Lamphun /
Authorธนวัฒน์ ปาลี.
Call NumberNA7435. ธ35 2559
LocationSAC Library
image
Source Types Book
Titleประวัติศาสตร์การปกครองท้องถิ่น มณฑลยูนนาน / นรชาติ วัง.
Authorนรชาติ วัง.
Publishedกรุงเทพฯ : สร้างสรรค์, 2559
Call NumberDS793.ย7 น42 2559
LocationSAC Library
image
Source Types Book
Title รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ เรื่องพลวัตทางชาติพันธุ์ ณ พรมแดนตะวันออก กรณีศึกษากลุ่มภาษากะซองและซำเร
Authorดำรงพล อินทร์จันทร์.
Publishedกรุงเทพฯ :ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน),2559.
Call NumberDS570.K36ด64 2559
LocationSAC Library
image
Source Types Book
Titleรายงานการวิจัยเรื่อง "ไก่" : ความหมายเชิงสัญลักษณ์จากหลักฐานโบราณคดีสมัยประวัติศาสตร์ในประเทศไทย /
Authorจิรัสสา คชาชีวะ.
Call NumberCC79.5.ก97 จ64 2559
LocationSAC Library
image
Source Types Book
Titleรายงานการวิจัยเรื่องบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเพื่อพัฒนาการออกเสียงภาษาไทยสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาตอนต้นเชื้อสายกะเหรี่ยงและมอญ = Computer-assisted instruction for pronunciation practicefor ethnic...
Authorสุวัฒนา เลี่ยมประวัติ.
Publishedนครปฐม : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2559
Call NumberLB1028.5 .ส75 2559
LocationSAC Library
image
Source Types Book
Titleรายงานการวิจัยเรื่องบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเพื่อพัฒนาการใช้ภาษาไทยสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาตอนต้นเชื้อสายกะเหรี่ยงและมอญ = Computer-assisted instruction for teaching Thai language to ethnicKaren...
Authorสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
Publishedนครปฐม : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2559
Call NumberLB1028.5 .ร63 2559
LocationSAC Library
image
Source Types Book
Title รายงานวิจัยการปฏิสัมพันธ์ระหว่างชุมชนชาติพันธุ์ในอำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร ระยะที่ 1
Authorสมรักษ์ ชัยสิงห์กานานนท์.
Publishedกรุงเทพฯ :ฝ่ายวิจัยและพัฒนา ศูนย์มนุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน),2559.
Call NumberDS570.ช63ส9 2559
LocationSAC Library
Page : 1 2
Search Tools: Get RSS Feed