Found: 2,150  TitlesOrder by: Show:   Per Page
image
Source Types Book
Title Bei-fang-min-zu-wen-hua-lun-gao = culture of the people of Northern China
AuthorDong, Guo-yao.
PublishedTaibei, Taiwan :Hongye Wenhua Publishing Co.,Ltd.,1997.
Call NumberDS730.D66 1997
LocationSAC Library
image
Source Types Book
TitleBei-nan-wen-hua-de-ren-shen-zhuang-shi-zhi-yan-jiu = a study of body ornaments in Peinan culture / Lian, Zhao-mei zhu.
AuthorLian, Zhao-mei.
PublishedTaipei,Taiwan : NationalTaiwanUniversity, 2000
Call NumberDS799.9.P39 L535 2000
LocationSAC Library
image
Source Types Book
TitleBei-nan-yi-zhi-B2467-[mu-ying-he-zang]-mu-zhi-yan-jiu : Jian-chu-lun-pai-nan-wen-hua-te-shu-de-[fu-li-zang] = the significance of mother and infant double burial in Peinan neolithic society : the case...
AuthorLian, Zhao-mei.
PublishedTaipei,Taiwan : NationalTaiwanUniversity, 2000
Call NumberDS799.9.P39 .L536 2000
LocationSAC Library
image
Source Types Book
Title Bei-ping-su-qu-lue = a summary of Bei-Ping''s folk drama.
AuthorLi, Jia-rui.
PublishedTaipei, Taiwan :The Institute of History and Philology,Academia Sinica;1993.
Call NumberML3758.C5L5 1993
LocationSAC Library
image
Source Types Book
TitleBei-song-fo-jiao-shi-lun-gao = collected papers on buddhism history in northern Song Dynasty/ Huang, Qi-jiang zhu.
AuthorHuang, Qi-jiang.
PublishedTaipei,Taiwan : TaiwanCommercialPress;, 1997
Call NumberBQ640 .H83 1997
LocationSAC Library
image
Source Types Book
TitleBei-tong-bu-zai-lai = No more aching back : Dr. Root's new fifteen-minute-a-day program for a healthy back / Root Leon.
AuthorRoot, Leon.
PublishedTaipei : Lianjingpublishingbusiness, 1996
Call NumberRD771.B217 R66 1996
LocationSAC Library
image
Source Types Book
TitleBei-ya-you-mu-min-zu-shuang-gui-zheng-zhi = a double-track policy for the nomadic tribes in Northern Asia / Liu, Xue-yao.
AuthorLiu, Xue-yao.
PublishedTaipei,Taiwan : SMCPublishingInc., 1999
Call NumberGN387 .L58 1999
LocationSAC Library
image
Source Types Book
Title Bei-Yu-ming = Bei, Yuming
AuthorGuan, Jiaqi,1960-.
PublishedTaipei :Lian jing publishing business,2004.
Call NumberNA737.P365G83 2004
LocationSAC Library
image
Source Types Book
TitleBei-Yu-ming-de-shi-jie = The architectural worldof I.M. Pei / Huang Jianmin zhu.
AuthorHuang, Jianmin,
PublishedTaipei : Yishujiapublishinghouse, 2002
Call NumberNA737.P365 H83 2002
LocationSAC Library
image
Source Types Book
TitleBen-cao-gang-mu(Jin-ling-ban-pai-yin-ben) = compendium of materia medica : Chinese medicinal plants / Li, Shi-zhen zhu.
AuthorLi, Shi-zhen,
PublishedBeijing,China : RenminWeishengPublishingHouse;, 2002
Call NumberRM666.H33 L57 2002.
LocationSAC Library
image
Source Types Book
Title Ben-cao-gang-mu-cai-se-yao-tu = Colored illustrations of drugs from Ben Cao Gang Mu
AuthorQiu, De Wen.
PublishedTaipei :Xin Chuan Publishing House,2001.
Call NumberRM666.H33B45 2001
LocationSAC Library
image
Source Types Book
Title Ben-cao-gang-mu-yao-wu-cai-se-tu-jian = the colour photographs of Chinese medicinal plants in "compendium of materia medica : Chinese medicinal plants"
AuthorXie, Zong-fang.
PublishedBeijing, China :Renmin Weisheng Publishing House,2000.
Call NumberRM666.H33B46 2000
LocationSAC Library
image
Source Types Book
TitleBen-tu-yu-wen-yan-xi-zhuan-ji = special research collection on native language and literature / Council for Cultural Affairs and National Central Library.
AuthorCouncil for Cultural Affairs.
PublishedTaipei,Taiwan : CouncilforCulturalAffairs:, 2002
Call NumberPL6145 .C68 2002
LocationSAC Library
image
Source Types Book
Title Bi-feng = vigour of style in writing.
AuthorThe Fellows of Overseas Chinese Literary Research in Thailand
Published[Bangkok] :The Fellows of Overseas Chinese Literary Research in Thailand Press,1997.
Call NumberPL3097.F45V54 1997
LocationSAC Library
image
Source Types Book
Title Bi-jiao-min-guo-jiao-yu = international comparative studies in education
AuthorLei, Guo-ding.
PublishedTaibei, Taiwan :Sanmin Press Co.Ltd.,1981.
Call NumberLC5257.T28L45 1981
LocationSAC Library
Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >> >>|
Search Tools: Get RSS Feed