Found: 23  TitlesOrder by: Show:   Per Page
image
Source Types Book
Titleวิกฤตการณ์วังหน้า เหตุทุรยศบนแผ่นดินสยาม / เพลิง ภูผา.
Authorเพลิง ภูผา.
Publishedกรุงเทพฯ : สยามความรู้, 2556
Call NumberDS570.43.ก1 พ742 2556
LocationSAC Library
image
Source Types Book
Titleอาเซียนจากมิติวรรณกรรม : อดีตถึงยุคโลกาภิวัตน์ / ตรีศิลป์ บุญขจร, บรรณาธิการ.
Authorตรีศิลป์ บุญขจร.
Publishedกรุงเทพฯ : ศูนย์วรรณคดีศึกษาคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2556
Call NumberPL3508 .อ64 2556
LocationSAC Library
image
Source Types Book
Titleเรื่องไม่ได้เล่าเช้านี้ / เสนาะ สุขเจริญ บรรณาธิการ.
Authorเสนาะ สุขเจริญ.
Publishedกรุงเทพฯ : Openbooks, 2556
Call NumberHV6771.ท9 ร82 2556
LocationSAC Library
image
Source Types Book
Titleแนวคิด..คนดังทรงอิทธิพลโลก / ถนอมศักดิ์ จิรายุสวัสดิ์.
Authorถนอมศักดิ์ จิรายุสวัสดิ์.
Publishedกรุงเทพฯ : ปราชญ์, 2556
Call NumberCT203.T5 ถ35 2556
LocationSAC Library
Page : 1 2
Search Tools: Get RSS Feed