Found: 823  TitlesOrder by: Show:   Per Page
image
Source Types Mixed
Titleการละครนอกเรื่อง คาวี.
Authorศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
Call NumberSAC 000927
image
Source Types Book
Titleการวิเคราะห์ข้อมูลในงานวิจัยเชิงคุณภาพ = Data Analysis of the Qualitative Research /
Authorวรรณดี สุทธินรากร.
Call NumberH62 .ว443 2561
LocationSAC Library
image
Source Types Mixed
Titleการศึกษาฟันเพื่อใช้ในงานโบราณคดี.
Authorศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
Call NumberSAC 000952
image
Source Types Book
Titleการศึกษาในพิพิธภัณฑ์ไร้กำแพง : บทความจากการประชุมวิชาการด้านพิพิธภัณฑ์ = Museum now : articlesfrom talks presented academic conferences /
Authorชีวสิทธิ์ บุณยเกียรติ.
Call NumberAM111 .ก645 2561
LocationSAC Library
image
Source Types Book
Title การศึกษาในพิพิธภัณฑ์ไร้กำแพง : บทความจากการประชุมวิชาการด้านพิพิธภัณฑ์ = Museum NOW! : Articles from talks presented at academic conferences
Authorชีวสิทธิ์ บุญยเกียรติ,บรรณาธิการ.
Publishedกรุงเทพฯ :ภาพพิมพ์,2561.
Call NumberAM71.ก64 2561
LocationSAC Library
image
Source Types Book
Titleการสำรวจศึกษาข้อมูลพื้นฐานของประเทศฟิลิปปินส์ /
Authorกมลพร สอนศรี.
Call NumberDS660 .ก44 2561
LocationSAC Library
image
Source Types Book
Titleการอธิบายกับการวิเคราะห์ทางการเมือง : แนวคิดและข้อโต้แย้งทางปรัชญาสังคมศาสตร์ /
Authorอนุสรณ์ ลิ่มมณี.
Call NumberJA76 .อ37 2561
LocationSAC Library
image
Source Types Book
Titleการเดินทางของชายผู้มีกาน้ำสองใบ = The journey of a man with two kettles /
Authorศุภชัย ศาสตร์สาระ.
Call NumberNX180.ศ75 ก64 2561
LocationSAC Library
Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >> >>|
Search Tools: Get RSS Feed