Found: 51,149  TitlesOrder by: Show:   Per Page
image
Source Types Book
Title"อรวรรณ" อกสามศอก / คริส สารคาม.
Authorคริส สารคาม.
Publishedกรุงเทพฯ : มติชน, 2539
Call NumberPL4209.3.อ45 ค46
LocationSAC Library
image
Source Types Mixed
Title"อาบอยี" ถ้อยกวีในสายลม Message in the wind / กลุ่มรุ้งอ้วน.
Authorกลุ่มรุ้งอ้วน.
Published[กรุงเทพฯ : กลุ่มรุ้งอ้วน, 2548?]
Call NumberSAC 000523
LocationSAC Library
image
Source Types Book
Title "อาลัย นายแพทย์ขวัญใจชนบท" นายแพทย์โกวิทย์ วระพงษ์สิทธิกุล.
Authorพระธรรมปิฎก(ประยุทธ์ ปยุตฺโต),2481-.
Published[กรุงเทพฯ :มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช,2541].
Call NumberBQ4570.ช65อ64
LocationSAC Library
image
Source Types Article
Title "อโรคยศาล" โรงพยาบาลขอม.
Authorสายันต์ ไพรชาญจิตร์.
LocationSAC Library
image
Source Types Book
Title "อ่าข่า" : พิธีกรรม ความเชื่อ ความจริง และความงาม กุศโลบายดำรงวิถีแห่งชนเผ่า
Authorเบญจวรรณ วงศ์คำ.
Publishedเชียงใหม่ :สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) สำนักงานภาค,2546.
Call NumberDS570.อ6อ62
LocationSAC Library
image
Source Types Mixed
Title"ฮักเมืองน่าน" พลังจากศรัทธาและปัญญาท้องถิ่น มูลนิธิเล็ก-ประไพ วิริยะพันธุ์.
Authorมูลนิธิเล็ก-ประไพ วิริยะพันธุ์.
Publishedกรุงเทพฯ : มูลนิธิเล็ก-ประไพวิริยะพันธุ์, 2554
Call NumberCDF 000661
LocationSAC Library
image
Source Types Mixed
Title"เกาะเกร็ด" : ความโกลาหลของชุมชนมอญที่ถูกท่องเที่ยว มูลนิธิเล็ก-ประไพ วิริยะพันธุ์.
Authorมูลนิธิเล็ก-ประไพ วิริยะพันธุ์.
Publishedกรุงเทพฯ : มูลนิธิเล็ก-ประไพวิริยะพันธุ์, 2553
Call NumberCDF 000633
LocationSAC Library
image
Source Types Book
Title "เจ้าหมา" = The Dog
Authorหนวนอู้, [นามแฝง].
Publishedกรุงเทพฯ :แสงดาว,2549.
Call NumberPL4209.3.ห35จ65 2549
LocationSAC Library
Page : |<< << 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 >> >>|
Search Tools: Get RSS Feed