Found: 51,125  TitlesOrder by: Show:   Per Page
image
Source Types Book
Title "กึ่งศตวรรษสังคมสงเคราะห์ไทย : วิชาชีพสังคมสงเคราะห์กับพื้นที่ทางสังคมในอนาคต"
Authorมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
Publishedกรุงเทพฯ :มหาวิทยาลัย,[2547].
Call NumberHV13.ธ44
LocationSAC Library
image
Source Types Book
Title "กุดขาคีม" การจัดการน้ำฉบับไทบ้าน
Authorพรทวี ยอดมงคล.
Publishedเชียงใหม่ :สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) สำนักงานภาค,2547.
Call NumberTD313.ท9ก73 2547
LocationSAC Library
image
Source Types Book
Title "ข้ออ้าง" การปฏิวัติ-รัฐประหาร : กบฏในการเมืองไทยปัจจุบันบทวิเคราะห์และเอกสาร
Authorธำรงศักดิ์ เพชรเลิศอนันต์.
Publishedกรุงเทพฯ :มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์,2550.
Call NumberJQ1725.A55ธ64 2550
LocationSAC Library
image
Source Types Book
Title "คนเดือนตุลาคม" คือใคร?
Authorเฉลิมพล บุตรกินรี.
Publishedกรุงเทพฯ :โรงพิมพ์เลี่ยงเชียง,2550.
Call NumberJQ1749.A15ฉ47 2550
LocationSAC Library
image
Source Types Book
Title "คนไท" ไม่ใช่ "คนไทย" แต่เป็นเครือญาติชาติภาษา : รวมความรู้ "ไทยศึกษา" ของ "ศาสตราจารย์สองแผ่นดิน"
Authorเจีย แยน จอง.
Publishedกรุงเทพฯ :มติชน,2548.
Call NumberDS569.จ83 2548
LocationSAC Library
image
Source Types Book
Title"คนไทยคือใคร" : การเมืองเรื่องประวัติศาสตร์ชาติไทย = "Who are the Thai? : Politics of Thailand's National History and Ethnicity / สุริยา สมุทคุปติ์, พัฒนา กิติอาษา.
Authorสุริยา สมุทคุปติ์.
Call Numberจุลสาร 00435
LocationSAC Library
image
Source Types Book
Title "ครู" ใหญ่ นภายน คุยเฟื่องเรื่องวัยเด็ก
Authorสมาน นภายน.
Publishedกรุงเทพฯ :สีดา,2547.
Call NumberDS589.ก4ส44 2547
LocationSAC Library
image
Source Types Book
Title"ความจริง" และการปฏิบัติต่อ "ความจริง" ของรัฐและประชาชนภายใต้วัฒนธรรม "มือที่สาม" (พ.ศ.2500-ปัจจุบัน) / อรรถจักร์ สัตยานุรักษ์.
Authorอรรถจักร์ สัตยานุรักษ์.
Publishedเชียงใหม่ : คณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2547?
Call NumberJQ1745 .อ443 2547
LocationSAC Library
image
Source Types Article
Title "ความล่องคง" ประวัติศาสตร์ขับขานของชนชาติไท (4).
Authorชลธิรา สัตยวัฒนา.
LocationSAC Library
Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >> >>|
Search Tools: Get RSS Feed