Found: 6  TitlesOrder by: Show:   Per Page
image
Source Types Book
Titleการบรรยายวิชาการสาธารณะ เรื่อง วัฒนธรรมแห่งความเสน่หา รอยต่อและรอบแยก : จากแม่ยกสู่แฟนคลับ กาญจนา แก้วเทพ.
Authorกาญจนา แก้วเทพ.
Publishedกรุงเทพฯ : ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร(องค์การมหาชน), 2558
Call NumberSAC 000787
LocationSAC Library
image
Source Types Book
Titleการสัมมนาวิชาการและสื่อสารสาธารณะมติคณะรัฐมนตรี 3 สิงหาคม 2553 เรื่อง "วิถีกะเหรี่ยงกับปฏิบัติการฟื้นฟูสู่การปฏิรูป" ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน).
Authorศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
Publishedกรุงเทพฯ : ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร(องค์การมหาชน), 2558
Call NumberSAC 000798
LocationSAC Library
image
Source Types Book
Titleการแสดงทางวัฒนธรรมครั้งที่ 75 การแสดงงิ้วแต้จิ๋ว เรื่อง เปาบุ้นจิ้น : ตอนประหารราชบุตรเขย คณะงิ้วซิงตงเจียสูงเฮียง.
Authorคณะงิ้วซิงตงเจียสูงเฮียง
Publishedกรุงเทพฯ : ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร(องค์การมหาชน), 2558
Call NumberSAC 000802
LocationSAC Library
image
Source Types Book
Titleการแสดงทางวัฒนธรรมครั้งที่ 77 การแสดงโขนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 ตอน สีดาหาย - ถวายพล ศูนย์ศิลปะการแสดง สถาบันคึกฤทธิ์.
Authorศูนย์ศิลปะการแสดง สถาบันคึกฤทธิ์
Publishedกรุงเทพฯ : ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร(องค์การมหาชน), 2558
Call NumberSAC 000804
LocationSAC Library
image
Source Types Book
Titleบ่น (นอกห้อง) เรียน สำหรับคนทำงานพิพิธภัณฑ์ = Museum infocus.
Authorสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ
Publishedกรุงเทพฯ : [ม.ป.พ.], 2558
LocationSAC Library
image
Source Types Book
Titleสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก / ประไพศรี เทพหัสดิน ณ อยุธยา.
Authorประไพศรี เทพหัสดิน ณ อยุธยา.
Published[กรุงเทพฯ : ธรีดีแลนด์, 2558?]
LocationSAC Library
Page : 1
Search Tools: Get RSS Feed