Found: 205  TitlesOrder by: Show:   Per Page
image
Source Types Book
Titleสร้างตัวอย่างชาวจีน เริ่มจากศูนย์รวยเป็นพันล้าน /
Authorพัสวี อินทราวิโรฒ.
Call NumberDS570.จ6 พ65 2561
LocationSAC Library
image
Source Types Book
Titleสังคมพหุวัฒนธรรม /
Authorอานันท์ กาญจนพันธุ์.
Call NumberGN365 .ส62 2561
LocationSAC Library
image
Source Types Book
Titleสังคมวิทยาพัฒนาการ /
Authorบุญยง ชื่นสุวิมล.
Call NumberHM62 .บ72 2561
LocationSAC Library
image
Source Types Book
Titleสัจนิยมมหัศจรรย์ในลาตินอเมริกา : ประวัติศาสตร์ ชาติพันธุ์ วรรณกรรม /
Authorภาสุรี ลือสกุล.
Call NumberPN56.M24 ภ65 2561
LocationSAC Library
image
Source Types Book
Title สาครบุรี จากวิถีชาวบ้าน : การเปลี่ยนผ่านวิถีชีวิตท้องถิ่นในลุ่มน้ำท่าจีนจังหวัดสมุทรสาคร
Authorศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
Publishedกรุงเทพฯ :ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน),2561.
Call NumberDS589.ส6ศ73 2561
LocationSAC Library
image
Source Types Book
Title สายสตรีท : มานุษยวิทยาข้างถนนในมะนิลา
Authorบุญเลิศ วิเศษปรีชา.
Publishedกรุงเทพฯ :WAY of BOOK,2561.
Call NumberHV4602.57.บ722 2561
LocationSAC Library
image
Source Types Book
Titleสิทธิชุมชน สิทธิคนตัวเล็กตัวน้อย ท่ามกลางกระเเสการพัฒนาในภาคอีสาน /
Authorธนพฤกษ์ ชามะรัตน์
Call NumberJC599.ท92ก25 ส63 2561
LocationSAC Library
image
Source Types Book
Titleสีสันพหุวัฒนธรรมบนรอยทาง อาเซียน - สหภาพยุโรป - เอเชีย = Colorful multicultures of ASEAN, European union and Asia /
Authorมรกต ไมยเออร์,
Call NumberHM1271 .ส65 2561
LocationSAC Library
image
Source Types Book
Titleสื่อศาสตร์ หลักการ แนวคิด นวัตกรรม = Mediumology /
Authorอัศวิน เนตรโพธิ์แก้ว.
Call NumberP91 .อ65 2561
LocationSAC Library
image
Source Types Book
Titleส่องเศรษฐกิจ CLMV : ประเด็นเด่นและนัยต่อไทย /
Authorกิริยา กุลกลการ.
Call NumberHF1418.5 .ก64 2561
LocationSAC Library
image
Source Types Book
Titleหยดเลือด จารึกและแท่นพิมพ์ : ว่าด้วยความรู้/ความจริงของชนชั้นนำสยาม พ.ศ. 2325-2411 /
Authorทวีศักดิ์ เผือกสม.
Call NumberDS579.1 .ท56 2561
LocationSAC Library
image
Source Types Book
Titleหลวงวิจิตรวาทการกับนิยายโรมานซ์แนวจักรวรรดินิยม = Luang Wichit Wathakan and the imperial romance /
Authorนัทธนัย ประสานนาม.
Call NumberPL4209.3.ว6 น63 2561
LocationSAC Library
image
Source Types Book
Titleหลังม่านวรรณศิลป์ /
Authorดวงมน จิตร์จำนงค์.
Call NumberPL4200.5 .ด522 2561
LocationSAC Library
image
Source Types Book
Titleหลังเขตเศรษฐกิจพิเศษ /
Authorปิ่นแก้ว เหลืองอร่ามศรี.
Call NumberHF1594.55 .ป63 2561
LocationSAC Library
image
Source Types Book
Title หลากมุมมองพหุวัฒนธรรม
Authorอานันท์ กาญจนพันธุ์.
Published[ม.ป.ท.] :ปาตานีฟอรั่ม,2561.
Call NumberGN365.อ63 2561
LocationSAC Library
Page : |<< << 11 12 13 14
Search Tools: Get RSS Feed