Found: 224  TitlesOrder by: Show:   Per Page
image
Source Types Book
Titleคิดถึง : อนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ นายวุฒิ สุมิตร ม.ป.ช., ม.ว.ม., ท.จ.ว., ภ.ป.ร. ๔, ร.จ.ท. ๙ /
Authorบุตรี วีระไวทยะ
Call NumberBQ5440 .บ73 อ37 2561
LocationSAC Library
image
Source Types Book
Titleคู่มือระบบเขียนภาษาก๋องอักษรไทย : ฉบับราชบัณฑิตยสภา /
Authorสำนักงานราชบัณฑิตยสภา
Call NumberPL4251.ล65 ค74 2561
LocationSAC Library
image
Source Types Book
Titleจดหมายเหตุแห่งพุทธอาณาจักรของพระภิกษุฟาเหียน /
Call NumberBQ6460 .จ35 2561
LocationSAC Library
image
Source Types Book
Titleจักรญาณวิทยา : ธเนศ วงศ์ยานาวากับบทสนทนารอบตัว /
Authorอรรถสิทธิ์ พานแก้ว,
Call NumberJC71 .จ62 2561
LocationSAC Library
image
Source Types Book
Title จากรักโรแมนติกสู่การต่อสู้ทางชนชั้น : อ่าน"ส่งชู้สอนสาว" วรรณกรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ไตดำในเวียดนาม
Authorยุกติ มุกดาวิจิตร.
Publishedกรุงเทพฯ :ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน),2561.
Call NumberGR312.ย72 2561
LocationSAC Library
image
Source Types Book
Titleจินดามณี เล่ม 1 และ จินดามณี ฉบับใหญ่บริบูรณ์.
Authorสำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์.
Call NumberPL4158 .จ635 2561
LocationSAC Library
image
Source Types Book
Titleจีนก้าวหน้าต่อไปในยุคใหม่ : คำปราศรัยของสีจิ้นผิง รายงานต่อสมัชชาผู้แทนครั้งที่ 19 /
Authorสีจิ้นผิง.
Call NumberJQ1510 .ส62 2561
LocationSAC Library
image
Source Types Book
Titleจีนมหาอำนาจโลก : จากศตวรรษอัปยศสู่ยุคแห่งความรุ่งโรจน์ /
Authorยุวดี คาดการณ์ไกล,
Call NumberDS721 .จ63 2561
LocationSAC Library
image
Source Types Book
Titleชาติคืออะไร? : คำบรรยาย ณ มหาวิทยาลัย Sorbonne 11 มีนาคม 1882 /
Authorเรอนอง, เออร์เนสต์.
Call NumberJC311 .ร75 2561
LocationSAC Library
image
Source Types Book
Titleชาติพลาสติก : ความสัมพันธ์ไทย-พม่า ผ่าน"ความเป็นไทย" /
Authorปวิน ชัชวาลพงศ์พันธ์.
Call NumberDS575.5.พ4 ป56 2561
LocationSAC Library
image
Source Types Book
Titleชาติพันธุ์วรรณาและกระบวนการฟื้นฟูอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์ลีซอและเย้าในโลกสมัยใหม่ บ้านเพชรดำ อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ /
Authorมหาวิทยาลัยศิลปากร .ภาควิชามานุษยวิทยา.
Call NumberDS570.ล6 ช63 2561
LocationSAC Library
image
Source Types Book
Titleชายแดนศึกษากับเขต-ขันธ์วิทยาของพื้นที่/ระหว่าง = Limology /
Authorจักรกริช สังขมณี.
Call NumberJC319 .จ62 2561
LocationSAC Library
image
Source Types Book
Titleชีวิตทางสังคมในการเคลื่อนย้าย = Social life on the move /
Authorประเสริฐ แรงกล้า.
Call NumberHB2101 .ช63 2561
LocationSAC Library
image
Source Types Book
Titleดนตรีจังหวัดน่าน /
Authorพรประพิตร์ เผ่าสวัสดิ์.
Call NumberGV1703.ท9ห7 พ432 2561
LocationSAC Library
Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >> >>|
Search Tools: Get RSS Feed