Found: 224  TitlesOrder by: Show:   Per Page
image
Source Types Book
Titleพิพิธภัณฑ์บ้าน : คุณค่าและความหลากหลาย /
Authorศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน).
Call NumberAM79.ท9 ศ735 2561
LocationSAC Library
image
Source Types Book
Titleพิพิธภัณฑ์และหอจดหมายเหตุ ณ มหาวิทยาลัยมหิดล = Museums and archives at Mahidol University /
Authorเพชรดา ฐิติยากรณ์,
Call NumberAM79.ท9 พ635 2561
LocationSAC Library
image
Source Types Book
Titleพื้นเมืองน่าน : ฉบับวัดพระเกิด /
Authorพระราชพงศาวดาร
Call NumberDS589.น9 พ452 2561
LocationSAC Library
image
Source Types Book
Titleภาพความทรงจำการเสด็จประพาสราชอาณาจักรสเปนในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว /
Authorสถาพร ทิพยศักดิ์.
Call NumberDS582.52 .ภ63 2561
LocationSAC Library
image
Source Types Book
Titleภาษาไทยในมุมมองแบบลักษณ์ภาษา /
Authorวิภาส โพธิแพทย์.
Call NumberPL4158 .ว64 2561
LocationSAC Library
image
Source Types Book
Titleมรดกวัฒนธรรมที่ไม่เป็นกายภาพกับพิพิธภัณฑ์ : มุมมองใหม่ในการอนุรักษ์วัฒนธรรม = Intangible heritage and the museum : New perspectives on cultural preservation /
Authorมาริเลน่า อลิวิซาโต.
Call NumberCC135 .ม64 2561
LocationSAC Library
image
Source Types Book
Titleมรดกสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นและสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้าง : ชุมชนวัฒนธรรมยวนสีคิ้ว/
Authorนราธิป ทับทัน.
Call NumberNA7435.ฮ9น3 น46 2561
LocationSAC Library
image
Source Types Book
Titleยิว ประวัติศาสตร์และวิบากที่ต้องเผชิญ /
Authorลำจุล ฮวบเจริญ.
Call NumberD810.J4 ล62 2561
LocationSAC Library
image
Source Types Book
Titleย่านชุมชนเก่าในกรุงเทพฯ : นิยามและบทบาทในการจัดการมรดกวัฒนธรรมการถอดบนเรียนจากย่านบางลำพู-บ้านพานถม /
Authorวิมลรัตน์ อิสระธรรมนูญ.
Call NumberDS589.B3 ว65 2561
LocationSAC Library
image
Source Types Book
Titleย้อนรอยท่าฉลอม เส้นทางวิถีชีวิตชุมชนประมงลุ่มแม่น้ำท่าจีน /
Authorดำรงพล อินทร์จันทร์,
Call NumberDS589.ส47 ย53 2561
LocationSAC Library
image
Source Types Book
Titleรบเถิดอรชุน = America first /
Authorภาณุ ตรัยเวช.
Call NumberD21 .ภ63 2561
LocationSAC Library
image
Source Types Book
Titleรวมสาบัญหนังสือชุด"วชิรญาณ" /
Authorหอพระสมุดวชิรญาณ กรรมสัมปาทิกสภา.
Call NumberAC159 .ว265 2561
LocationSAC Library
image
Source Types Book
Titleระบาดวิทยาวัฒนธรรม = Cultural Epidemiology /
Authorประชาธิป กะทา.
Call NumberRA651 .ป46 2561
LocationSAC Library
image
Source Types Book
Titleรัฐ-ชาติ, ขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมและอัตลักษณ์ในกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลก /
Authorเชษฐา พวงหัตถ์.
Call NumberHM881 .ช75 2561
LocationSAC Library
image
Source Types Book
Titleรัฐกับศาสนา : ศีลธรรม อำนาจ และอิสรภาพ /
Authorสุรพศ ทวีศักดิ์.
Call NumberBQ4570.ก65 ส74 2561
LocationSAC Library
Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >> >>|
Search Tools: Get RSS Feed