Found: 196  TitlesOrder by: Show:   Per Page
image
Source Types Book
Titleวิจัยไม่ใช่เรื่องยาก /
Authorนคร เสรีรักษ์.
Call NumberH62 .น24 2561
LocationSAC Library
image
Source Types Book
Titleศาลเจ้าจีนในกรุงเทพฯ /
Authorอชิรัชญ์ ไชยพจน์พานิช.
Call NumberBF1472.ท9 อ62 2561
LocationSAC Library
image
Source Types Book
Titleศิลปกรรมวัดราษฎร์ในย่านเก่ากรุงเทพฯ /
Authorธนภัทร์ ลิ้มหัสนัยกุล.
Call NumberBQ6337.ก4 ธ34 2561
LocationSAC Library
image
Source Types Book
Titleศิลปกรรมโบราณในอาณาจักรสุโขทัย /
Authorศักดิ์ชัย สายสิงห์.
Call NumberN7321 .ศ623 2561
LocationSAC Library
image
Source Types Book
Titleศิลปะอิสลาม = Islamic Art /
Authorปิยะแสง จันทรวงศ์ไพศาล.
Call NumberN6260 .ป64 2561
LocationSAC Library
image
Source Types Book
Titleสมัยสุโขทัย เจดีย์อินคัลเลอร์ /
Authorสันติ เล็กสุขุม.
Call NumberNA6021 .ส632 2561
LocationSAC Library
image
Source Types Book
Titleสรุปรายงานภาพรวมโครงการศึกษาวิจัยการเปลี่ยนแปลงสังคมไทย พ.ศ. 2500-2550 ศึกษาผ่านประวัติของหลายชีวิตในชุมชน /
Authorอคิน รพีพัฒน์,
Call NumberHV4142.55.ท9 อ26 2561
LocationSAC Library
image
Source Types Book
Titleสร้างตัวอย่างชาวจีน เริ่มจากศูนย์รวยเป็นพันล้าน /
Authorพัสวี อินทราวิโรฒ.
Call NumberDS570.จ6 พ65 2561
LocationSAC Library
image
Source Types Book
Titleสังคมพหุวัฒนธรรม /
Authorอานันท์ กาญจนพันธุ์.
Call NumberGN365 .ส62 2561
LocationSAC Library
image
Source Types Book
Titleสังคมวิทยาพัฒนาการ /
Authorบุญยง ชื่นสุวิมล.
Call NumberHM62 .บ72 2561
LocationSAC Library
image
Source Types Book
Titleสัจนิยมมหัศจรรย์ในลาตินอเมริกา : ประวัติศาสตร์ ชาติพันธุ์ วรรณกรรม /
Authorภาสุรี ลือสกุล.
Call NumberPN56.M24 ภ65 2561
LocationSAC Library
image
Source Types Book
Title สาครบุรี จากวิถีชาวบ้าน : การเปลี่ยนผ่านวิถีชีวิตท้องถิ่นในลุ่มน้ำท่าจีนจังหวัดสมุทรสาคร
Authorศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
Publishedกรุงเทพฯ :ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน),2561.
Call NumberDS589.ส6ศ73 2561
LocationSAC Library
image
Source Types Book
Title สายสตรีท : มานุษยวิทยาข้างถนนในมะนิลา
Authorบุญเลิศ วิเศษปรีชา.
Publishedกรุงเทพฯ :WAY of BOOK,2561.
Call NumberHV4602.57.บ722 2561
LocationSAC Library
image
Source Types Book
Titleสิทธิชุมชน สิทธิคนตัวเล็กตัวน้อย ท่ามกลางกระเเสการพัฒนาในภาคอีสาน /
Authorธนพฤกษ์ ชามะรัตน์
Call NumberJC599.ท92ก25 ส63 2561
LocationSAC Library
Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >> >>|
Search Tools: Get RSS Feed