Found: 34  TitlesOrder by: Show:   Per Page
image
Source Types Book
Titleการปรับตัวภายใต้วิถีแห่งซิกข์ในสังคมไทย = The Sikh way of adaptingto Thai society /
Authorอภิรัฐ คำวัง.
Call NumberBL2020.ซ6 อ46 2557
LocationSAC Library
image
Source Types Book
Titleการพัฒนากิจกรรมนันทนาการแบบมีส่วนร่วมกับชุมชนโดยใช้พิพิธภัณฑ์วิถีชาวนา วัดชะอำคีรี จังหวัดเพชรบุรี เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ / เอื้อมพร โตภาณุรักษ์กุล.
Authorเอื้อมพร โตภาณุรักษ์กุล.
Publishedนครปฐม : คณะศึกษาศาสตร์มหาวิยาลัยศิลปากร, 2557
Call NumberLB1027 .อ84 2557
LocationSAC Library
image
Source Types Book
Titleการพัฒนากิจกรรมนันทนาการแบบมีส่วนร่วมกับชุมชนโดยใช้พิพิธภัณฑ์สงครามอักษะและเชลยศึก จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ / นุดี รุ่งสว่าง.
Authorนุดี รุ่งสว่าง.
Publishedนครปฐม : คณะศึกษาศาสตร์มหาวิยาลัยศิลปากร, 2557
Call NumberLB1027 .น73 2557
LocationSAC Library
image
Source Types Book
Titleการพัฒนารูปแบบกิจกรรมการเรียนรู้ตลอดชีวิตแบบมีส่วนร่วมกับชุนชนโดยใช้พิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ = Thedevelopment of lifelong learning activities model wi...
Authorคีรีบูน จงวุฒิเวศย์.
Publishedนครปฐม : คณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2557
Call NumberLC5225.R47 .ค64 2557
LocationSAC Library
image
Source Types Book
Titleการพัฒนาสื่อการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมกับชุนชนโดยใช้พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ราชบุรี จังหวัดราชบุรี เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ / อัญชลี ภูวพานิช.
Authorอัญชลี ภูวพานิช.
Publishedนครปฐม : คณะศึกษาศาสตร์มหาวิยาลัยศิลปากร, 2557
Call NumberLB1027 .อ62 2557
LocationSAC Library
image
Source Types Book
Titleการพัฒนาสื่อการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมกับชุมชนโดยใช้พิพิธภัณฑ์โรงเรียนวัดบางหลวง จังหวัดนครปฐม เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ / ธเนศ ปานอุทัย , อุษา มะหะหมัด.
Authorธเนศ ปานอุทัย.
Publishedนครปฐม : คณะศึกษาศาสตร์มหาวิยาลัยศิลปากร, 2557
Call NumberLB1027 .ธ73 2557
LocationSAC Library
image
Source Types Book
Titleการพัฒนาสื่อการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมกับชุมชนโดยใช้หอศิลป์เอมเจริญ จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ / สาลินี อุดมผล.
Authorสาลินี อุดมผล.
Publishedนครปฐม : คณะศึกษาศาสตร์มหาวิยาลัยศิลปากร, 2557
Call NumberLB1027 .ส64 2557
LocationSAC Library
image
Source Types Book
Titleการพัฒนาสื่อการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมกับชุมชนโดยใช้แหล่งเรียนรู้วัดมหาธาตุวรวิหาร จังหวัดเพชรบุรี เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ / ชนสิทธิ์ สิทธิ์สูงเนิน.
Authorมหาวิทยาลัยศิลปากร.
Publishedนครปฐม : คณะศึกษาศาสตร์มหาวิยาลัยศิลปากร, 2557
Call NumberLB1027 .ช35 2557
LocationSAC Library
Page : 1 2 3
Search Tools: Get RSS Feed