Found: 513  TitlesOrder by: Show:   Per Page
image
Source Types Book
Titleการทำงานคือการปฏิบัติธรรม.
Authorพุทธทาสภิกขุ (พระเทพวิสุทธิเมธี),
Call Numberจุลสาร 01578
LocationSAC Library
image
Source Types Book
Titleการทำบุญ /
Authorคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจยกร่างแบบอย่างการปฏิบัติทางวัฒนธรรมของคนไทย.
Call Numberจุลสาร 00825
LocationSAC Library
image
Source Types Book
Titleการป้องกันยาเสพติดโดยองค์กรชุมชน : กรณีศึกษาบ้านเจาะกือแย ตำบลตะบิ้ง อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี / สะแลแม อาแวนิ.
Authorสะแลแม อาแวนิ.
Publishedปัตตานี : สมาคมยุวมุสลิมแห่งประเทศสาขาปัตตานี, 2539
Call Numberจุลสาร 01176
LocationSAC Library
image
Source Types Book
Titleการพัฒนาทุนทางวัฒนธรรมบริเวณเกาะรัตนโกสินทร์เพื่อการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน / สถาบันไทยคดีศึกษา. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
Authorมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
Publishedกรุงเทพฯ : สถาบัน., [มปป]
Call Numberจุลสาร 00564
LocationSAC Library
image
Source Types Book
Titleการศึกษาตำนานเมืองปัตตานี : มิติทางประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรมภาคใต้/ ไข่มุก อุทยาวลี.
Authorไข่มุก อุทยาวลี.
Publishedสงขลา : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2548
Call Numberจุลสาร 01165
LocationSAC Library
image
Source Types Book
Titleการศึกษาตำแหน่งที่ตั้งเมืองโบราณปัตตานีจากภาพถ่ายทางอากาศและการสำรวจทางธรณีสัณฐาน/ ครองชัย หัตถา.
Authorครองชัย หัตถา.
Publishedปัตตานี : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานี, 2535
Call Numberจุลสาร 01166
LocationSAC Library
image
Source Types Book
Titleการศึกษาหลักฐานประวัติศาสตร์ประเภทตำนานพื้นบ้านภาคใต้/ ไข่มุก ยุทยาวลี.
Authorไข่มุก ยุทยาวลี.
Publishedสงขลา : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2547
Call Numberจุลสาร 01167
LocationSAC Library
image
Source Types Book
Title การสร้างการยอมรับและรับรองสถานภาพองค์กรชุมชน.
Publishedกรุงเทพ ฯ :สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน),254-?.
Call Numberจุลสาร 00744
LocationSAC Library
image
Source Types Book
Titleการสร้างอัตลักษณ์ของชาวไทยมุสลิมและชาวไทยเชื้อสายจีน/ กอบกาญจน์ ภิญโญมารค.
Authorกอบกาญจน์ ภิญโญมารค.
Publishedปัตตานี : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานี, 2548
Call Numberจุลสาร 01171
LocationSAC Library
image
Source Types Book
Titleการอำนวยความสุขสวัสดิ์วัฒนธรรมใหม่ในกรมการปกครอง.
Call Numberจุลสาร 02053
LocationSAC Library
image
Source Types Book
Titleการเดินทางเยือนสาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน ของนายวันมูหะมัดนอร์ มะทา ประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฏร ระหว่างวันที่ 7-12 มิถุนายน 2540.
Publishedกรุงเทพฯ : กองการพิมพ์สำหนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฏร;, 2540
Call Numberจุลสาร 01796
LocationSAC Library
image
Source Types Book
Titleการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและเศรษฐกิจของชุมชนบือติงม่วง ต.สะบารัง อ.เมือง จ.ปัตตานี/ ศักรินทร์ มุกดา.
Authorศักรินทร์ มุกดา.
Publishedปัตตานี : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานี, 2544
Call Numberจุลสาร 01181
LocationSAC Library
image
Source Types Book
Titleการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรมของบ้านทิวสน ระหว่างปี 1950-1999/ ระวีวรรณ ชอุ่มพฤกษ์.
Authorระวีวรรณ ชอุ่มพฤกษ์.
Publishedปัตตานีb, 2540
Call Numberจุลสาร 01191
LocationSAC Library
image
Source Types Book
Titleการแสดงโขนเนื่องในวันสถาปนามหาวิทยาลัยพระเยา ครบรอบ 2 ปี.
Authorมหาวิทยาลัยพะเยา
Call Numberจุลสาร 02011
LocationSAC Library
image
Source Types Book
Titleกำปั่นจากรฦสู่กำปั่นเด็กดีมี...ครู / สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงวัฒนธรรม.
Authorสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงวัฒนธรรม.
Publishedกรุงเทพฯ : สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์สำนักงานปลัดกระทรวงกระทรวงวัฒนธรรม.
Call Numberจุลสาร 02095
LocationSAC Library
Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >> >>|
Search Tools: Get RSS Feed