Found: 31  TitlesOrder by: Show:   Per Page
image
Source Types Book
Title"ส่วยและกูย" ความหลากหลายในการนิยามตัวตน / ประจวบ จันทร์หมื่น.
Authorประจวบ จันทร์หมื่น.
Publishedกรุงเทพฯ : มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, 2556
Call Numberจุลสาร 02110
LocationSAC Library
image
Source Types Book
TitleEnemies of te people : ศัตรูประชาชนกับการปลดปล่อยเพื่อแสวงหาคำตอบในสายลม / สิทธา เลิศไพบูลย์ศิริ และ ณพงศ์ มาลีหอม.
Authorสิทธา เลิศไพบูลย์ศิริ.
Publishedกรุงเทพฯ : มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, 2556
Call Numberจุลสาร 02112
LocationSAC Library
image
Source Types Book
Titleการจัดการของชุมชนและการปรับตัวของแรงงานข้ามชาติบนพื้นที่ชายแดนไทย-ลาว จังหวัดมุกดาหาร / โสภี อุ่นทะยา.
Authorโสภี อุ่นทะยา.
Publishedกรุงเทพฯ : มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, 2556
Call Numberจุลสาร 02121
LocationSAC Library
image
Source Types Book
Titleกูย กวย กลุ่มชาติพันธุ์ดั้งเดิมแห่งเทือกเขาพนมดองแร็ก / ดำเกิง โถทอง.
Authorดำเกิง โถทอง.
Publishedกรุงเทพฯ : มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, 2556
Call Numberจุลสาร 02104
LocationSAC Library
image
Source Types Book
Titleขบวนการเคลื่อนไหวต่อต้านเหมืองแร่ทองคำ / สุภีร์ สมอนา.
Authorสุภีร์ สมอนา.
Publishedกรุงเทพฯ : มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, 2556
Call Numberจุลสาร 02114
LocationSAC Library
image
Source Types Book
Titleคู่มือเยี่ยมบ้านศิลปิน เยือนถิ่นศิลปะ / [การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย].
Authorการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
Publishedกรุงเทพฯ : กการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, [2556]
Call Numberจุลสาร 01994
LocationSAC Library
image
Source Types Book
Titleชาติพันธุ์สัมพันธ์ : อัตลักษณ์และพื้นที่ทางสังคมของกลุ่มชาติพันธุ์ไทในลุ่มน้ำพาว / ศศิธร อ่อนเหลา.
Authorศศิธร อ่อนเหลา.
Publishedกรุงเทพฯ : มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, 2556
Call Numberจุลสาร 02109
LocationSAC Library
image
Source Types Book
Titleชีวิตผู้ค้าริมทางกับเศรษฐกิจนอกระบบ / ปิ่นวดี ศรีสุพรรณ และพัชรี พิจิตร.
Authorปิ่นวดี ศรีสุพรรณ.
Publishedกรุงเทพฯ : มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, 2556
Call Numberจุลสาร 02102
LocationSAC Library
image
Source Types Book
Titleธ สถิต เหนือเกล้า ชาวภูเก็ต / สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดภูเก็ต.
Authorสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดภูเก็ต
Publishedภูเก็ต : สำนักงานวัฒนธรรมภูเก็ต, 2546
Call Numberจุลสาร 00844
LocationSAC Library
image
Source Types Book
Titleนิทรรศการเรื่องช้างในคติความเชื่อของคนไทย.
Authorมหาวิทยาลัยศิลปากร
Publishedกรุงเทพฯ : [ภาควิชาโบราณคดีคณะโบราณคดีมหาวิทยาลัยศิลปากร, 2556]
Call Numberจุลสาร02234
LocationSAC Library
image
Source Types Book
Titleประเพณีสงกรานต์ / ประคอง นิมมานเหมินทร์, เรียบเรียง.
Authorประคอง นิมมานเหมินท์.
Publishedกรุงเทพฯ : กระทรวงวัฒนธรรม, 2556
Call Numberจุลสาร 02129
LocationSAC Library
image
Source Types Book
Titleพระ-หมอ-ครู : เขตแดนและภูมิปัญญาชาติพันธุ์ที่มีความหมายสำหรับประเทศไทยและกัมพูชา / อัจฉรา ภาณุรัตน์.
Authorอัจฉรา ภาณุรัตน์.
Publishedกรุงเทพฯ : มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, 2556
Call Numberจุลสาร 02105
LocationSAC Library
image
Source Types Book
Titleพระครูขี้หอม พระผู้สร้างและผู้ถูกสร้างแห่งอาณาจักรลาวใต้ / สมฤทธิ์ ลือชัย.
Authorสมฤทธิ์ ลือชัย.
Publishedกรุงเทพฯ : มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, 2556
Call Numberจุลสาร 02106
LocationSAC Library
image
Source Types Book
Titleพระครูโพนสะเม็กกับชุมชนสองฝั่งแม่น้ำโขงระหว่าง ค.ศ.1713-2013 / สุธิดา ตันเลิศ.
Authorสุธิดา ตันเลิศ.
Publishedกรุงเทพฯ : มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, 2556
Call Numberจุลสาร 02120
LocationSAC Library
image
Source Types Book
Titleพระสงฆ์กับรัฐไทย : พระธรรมยุตสายอีสานกับการปฏิรูปหัวเมืองอีสาน / ธีระพงษ์ มีไธสง.
Authorธีระพงษ์ มีไธสง.
Publishedกรุงเทพฯ : มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, 2556
Call Numberจุลสาร 02116
LocationSAC Library
Page : 1 2 3
Search Tools: Get RSS Feed