Found: 554  TitlesOrder by: Show:   Per Page
image
Source Types Book
Titleเหรียญเสี่ยงทายมหัศจรรย์ /
Authorเหล่าซือ.
Call NumberBF1714.ล75
LocationSAC Library
image
Source Types Book
Title เหล็ก "โลหปฏิวัติ" เมื่อ 2500 ปีมาแล้ว : ยุคเหล็กในประเทศไทย : พัฒนาการทางเทคโนโลยีและสังคม
Authorศรีศักร วัลลิโภดม.
Publishedกรุงเทพฯ :มติชน,2548.
Call NumberGN780.32.พ6ศ46 2548
LocationSAC Library
image
Source Types Book
Titleเอกสารประกอบการฝึกอบรมหลักสูตรการบริหารงานจดหมายเหตุ / สมาคมจดหมายเหตุไทย และ สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ.
Authorสมสรวง พฤติกุล.
Published[กรุงเทพฯ : สมาคมจดหมายเหตุไทย], 2550
Call NumberCD965.ท9 อ725 2550
LocationSAC Library
image
Source Types Book
Titleเอกสารประกอบการสัมมนาเครือข่ายนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ครั้งที่ 9 ประจำปี พ.ศ. 2552 / คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
Author มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
Publishedขอนแก่น : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2552
Call NumberHM15 .ก645 2552
LocationSAC Library
image
Source Types Book
Titleเอกสารประกอบการอบรมเจ้าหน้าที่นำชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ : ศิลปะทวารวดี /
Authorมุยรี วีระประเสริฐ.
Call NumberN8193.2.ท56 ม74
LocationSAC Library
image
Source Types Book
Title เอกสารประกอบการอบรมโครงการฝึกอบรมวิทยากรนำชม... : สำหรับห้องนิทรรศการและพิพิธภัณฑ์ ของศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร(องค์การมหาชน)
Authorนฤพนธ์ ด้วงวิเศษ.มานุษยวิทยาคืออะไร. เอกสารประกอบคำบรรยายเรื่อง.
Publishedกรุงเทพฯ :ศูนย์,2549.
Call NumberGN36.อ72 2549
LocationSAC Library
image
Source Types Book
Titleเอกสารศิลปวัฒนธรรมไทยสำหรับมัคคุเทศน์ / อุไรศรี วรศะริน, เรียบเรียง.
Authorอุไรศรี วรศะริน,
Published[กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยศิลปากร, มปป]
Call NumberDS568 .อ724
LocationSAC Library
image
Source Types Book
Titleแนวคิดและทฤษฎีทางโบราณคดี /
Authorสว่าง เลิศฤทธิ์.
Call NumberCC77.ส56
LocationSAC Library
image
Source Types Book
Titleแนวทางในการดำเนินการปฏิรูปที่ดินในเขตที่ดินของรัฐ /
Authorเจิมศักดิ์ ปิ่นทอง.
Call NumberHD111 .จ74
LocationSAC Library
image
Source Types Book
Title แนวโน้มของพุทธศาสนาไทยในศตวรรษที่ 21
Authorพระไพศาล วิสาโล,2500-.
Publishedกรุงเทพฯ :ธรรมสาร,25--.
Call NumberBQ4165.พ95
LocationSAC Library
image
Source Types Book
Title แรงงานภาคอุตสาหกรรมกับการเรียนรู้และต่อสู้เพื่อสวัสดิการ
Authorนภาพร อติวานิชยพงศ์.
Publishedกรุงเทพฯ :ศูนย์ศึกษาเศรษฐศาสตร์การเมือง,2550.
Call NumberHD8700.55.A8น46 2550
LocationSAC Library
image
Source Types Book
Title แหลมโพธิ : แหล่งเศรษฐกิจของศรีวิชัย
Authorเขมชาติ เทพไชย.
Publishedกรุงเทพฯ :กรมศิลปากร,2531.
Call NumberDS567.87.ห8ข76 2531
LocationSAC Library
image
Source Types Book
Titleแหล่งศิลปกรรมที่สำคัญในจังหวัดปราจีนบุรี /
Authorศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดปราจีนบุรี.
Call NumberDS589.ป5 ห84
LocationSAC Library
image
Source Types Book
Titleแหล่งอารยธรรมภาคตะวันออก จันทบุรี-ปราจีนบุรี /
Authorศรีศักร วัลลิโภดม.
Call NumberDS588.ก24 ศ46
LocationSAC Library
image
Source Types Book
Title แหล่งโบราณคดีประเทศไทย
Authorกรมศิลปากร.กองโบราณคดี.
Publishedกรุงเทพฯ :กรม,2531-.
Call NumberDS567.6ศ65
LocationSAC Library
Page : |<< << 31 32 33 34 35 36 37
Search Tools: Get RSS Feed