Found: 296  TitlesOrder by: Show:   Per Page
image
Source Types Book
Title ประพาสอุทยาน
Authorเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี,สมเด็จพระ,2498-.
Publishedกรุงเทพฯ :มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา,2538.
Call NumberDA632.ท75
LocationSAC Library
image
Source Types Book
Titleประมวลคำประกาศราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติคุณ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี.
Authorมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา.
Publishedกรุงเทพฯ : มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาในพระบรมราชูปถัมภ์, 2549
Call NumberDS586.5.ท75 ป464 2549
LocationSAC Library
image
Source Types Book
Title ประมวลพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิรินธรเทพรัตนสุดากิติวัฒนาดุลโสภาคย์ขณะทรงศึกษา ณ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.
Authorจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.คณะกรรมการประชาสัมพันธ์งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
Publishedกรุงเทพฯ :คณะกรรมการประชาสัมพันธ์งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2519 จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย,2520.
Call NumberDS586.5.ท75ป46
LocationSAC Library
image
Source Types Book
Titleประมวลพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี.
Authorมหาวิทยาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.
Published[กรุงเทพฯ] : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2529
Call NumberDS586.5.ท75 ป44
LocationSAC Library
image
Source Types Book
Title ประมวลพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ขณะทรงศึกษาบัณฑิตศึกษา ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Authorจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.คณะกรรมการจัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2523
Publishedกรุงเทพฯ :โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,[2524].
Call NumberDS570.43.ท7ป35
LocationSAC Library
image
Source Types Book
Titleประมวลพระราชดำรัสสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาบรมราชกุมารี / ศูนย์นานาชาติสิรินธรเพื่อการวิจัย พัฒนา และการถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
Authorมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
Publishedกรุงเทพฯ : ศูนย์นานาชาติสิรินธร, 2548
Call NumberPL4209.5 .ก57 2548
LocationSAC Library
image
Source Types Book
Title ประมวลภาพพระราชกรณียกิจ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีกับกิจการราชทัณฑ์
Authorกระทรวงยุติธรรม.กรมราชทัณฑ์
Publishedกรุงเทพฯ :สำนักพัฒนาพฤตินิสัย กรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม ;2549.
Call NumberDS586.5.ท75ย73 2549
LocationSAC Library
image
Source Types Book
Title ประวัติศาสตร์ไทยสมัยรัตนโกสินทร์: การปฏิรูปการปกครอง
Authorเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี,สมเด็จพระ,2498-.
Publishedกรุงเทพฯ :กองวิชาประวัติศาสตร์ ส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า,2536.
Call NumberDS578.ท74
LocationSAC Library
image
Source Types Book
Title ปริศนาดวงดาว
Authorเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี,สมเด็จพระ,2498-.
Publishedกรุงเทพฯ :มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา,2532.
Call NumberD923.ท74
LocationSAC Library
image
Source Types Book
Title ปริศนาดวงดาว
Authorเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี,สมเด็จพระ,2498-.
Publishedกรุงเทพฯ :มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา,2532.
Call NumberD923.ท753
LocationSAC Library
image
Source Types Book
Titleปะปิดพิจิตรวารสิรินธร : สมุดบันทึกภาพปะปิดฝีพระหัตถ์สมเด็ยพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี / พระราชนิพนธ์ใน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี.
Authorเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี,
Published[กรุงเทพ] : อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, 2552
Call NumberDS586.5.ท75 ป63 2552,จุลสาร 01363
LocationSAC Library
image
Source Types Book
Title ปิยชาติสยามบรมราชกุมารี
Authorกำธน สินธวานนท์,น.ต.
Publishedกรุงเทพฯ :สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย,2528.
Call NumberDS586.5.ท75ก66
LocationSAC Library
image
Source Types Book
Titleปิยชาติสยามบรมราชกุมารี "ดาวประจำเมือง".
Authorธนกรณ์ ภูนภิญโญศักดิ์.
Publishedกรุงเทพฯ : ชุติมาการพิมพ์, 2536
Call NumberDS586.5.ท75 ธ32 2536
LocationSAC Library
image
Source Types Book
Title ปิยราชกุมารี = Beloved princess
Authorนิติกร กรัยวิเชียร.
Publishedกรุงเทพฯ :ไซเบอร์พริ้นท์กรุ๊ป,2558.
Call NumberDS570.6.ท73ป64 2558
LocationSAC Library
Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >> >>|
Search Tools: Get RSS Feed