Found: 691  TitlesOrder by: Show:   Per Page
image
Source Types Book
Title ชีวิตและจุดจบของสลัมกรุงเทพฯ แห่งหนึ่ง = Rise and fall of a Bangkok slum
Authorอคิน รพีพัฒน์,ม.ร.ว.,2475-.
Publishedกรุงเทพฯ :สถาบันไทยคดีศึกษา,2523.
Call NumberHV4142.55.ก4อ24 2523
LocationSAC Library
image
Source Types Book
Title ชุดฝึกอบรมเรื่องการตรงต่อเวลา
Authorปรีชา วิหคโต.
Publishedกรุงเทพฯ :หน่วยศึกษานิเทศก์ กรมการฝึกหัดครู,2527.
Call NumberLB1727.ท9ป46 2527
LocationSAC Library
image
Source Types Book
Titleชุมชนปฐมอโศก : การศึกษาพุทธยูโทเปีย / สมบัติ จันทรวงศ์.
Authorสมบัติ จันทรวงศ์.
Publishedกรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มูลนิธิธรรมสันติ, 2531
Call NumberBQ4570 .ส43
LocationSAC Library
image
Source Types Book
Titleชุมทางวิชาการ : บทเรียนจากการจัดการศึกษาในรอบร้อยปีที่ผ่านมา / กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ.
Authorกระทรวงศึกษาธิการ.
Publishedกรุงเทพฯ : กรมฯ, 2513
Call NumberLB41 ศ62 2513
LocationSAC Library
image
Source Types Book
Titleดนตรีพื้นบ้านและศิลปการแสดงของไทย = Folk music and traditional performing arts of Thailand /
Authorสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ.
Call NumberML3758 .ด34 2528
LocationSAC Library
image
Source Types Book
Titleตรุษสงกรานต์ / ส.พลายน้อย.
Authorสมบัติ พลายน้อย,
Publishedกรุงเทพฯ : ช้างทอง, 2542
Call NumberGT4905 .ส43 2542
LocationSAC Library
image
Source Types Book
Title ตำนานคนรักป่า : ชีวิตและงานพระอาจารย์บุญธรรม อุตตธมโม
Authorสง่า ลือชาพัฒนพร.
Publishedกรุงเทพฯ :ศูนย์วัฒนธรรมเพื่อการพัฒนาหมู่บ้านอีสาน,2530.
Call NumberSD414.บ7ส26
LocationSAC Library
image
Source Types Book
Title ตำนานผีไทย
Authorสมบัติ พลายน้อย,2472-.
Publishedกรุงเทพฯ :น้ำฝน,2543.
Call NumberBF1468.ท9ส43
LocationSAC Library
image
Source Types Book
Titleตำนานพระชัยวัฒน์และธัมมานุวัตต์ (ฉบับบันทึกย่อ).
Publishedกรุงเทพฯ : บัณฑิตการพิมพ์, 2522
Call NumberBQ5125.พ4 ต67
LocationSAC Library
image
Source Types Book
Title ตำนานอีสานบางเรื่อง
Authorเคน ลาวงศ์.
Publishedมหาสารคาม :ศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดมหาสารคาม วิทยาลัยครูมหาสารคาม,2534.
Call NumberPL4208.9.ต6ค73
LocationSAC Library
image
Source Types Book
Title ตำราอายุรศาสตร์เขตร้อน = The textbook of tropical medicine
Authorศรชัย หลูอารีย์สุวรรณ.
Publishedกรุงเทพฯ :รวมทรรศน์,2533.
Call NumberRC962.ท9ต64
LocationSAC Library
image
Source Types Book
Titleท.ส. เจ้าคุณทรงสุรเดช : สารคดีเบื้องหลังประวัติศาสตร์การเมือง / สำรวจ กาญจนสิทธิ์.
Authorสำรวจ กาญจนสิทธิ์.
Publishedกรุงเทพฯ : ประมวลสาส์น, [25--?]
Call NumberCT1548.ท42 ส64
LocationSAC Library
image
Source Types Book
Title ทรรศนะเกี่ยวกับสังคมวิทยาตามแนวพุทธศาสตร์โดยสังเขป.
Authorคณะอนุกรรมการดำเนินการศึกษาและกำหนดหลักวิชาการศึกษาศาสตร์ตามแนวพุทธศาสตร์
Publishedกรุงเทพฯ :สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ,2516.
Call NumberBQ4570.ค36 2516
LocationSAC Library
image
Source Types Book
Title ทฤษฎีไร้ระเบียบ (Chaos Theory): กับทางแพร่งของสังคมสยาม
Authorชัยวัฒน์ ถิระพันธุ์.
Publishedกรุงเทพฯ :มูลนิธิภูมิปัญญา,2538.
Call NumberHM101.ช116
LocationSAC Library
image
Source Types Book
Titleทางสร้างบุญและพระธรรมเทศนาของพระมงคลเทพมุนี (หลวงพ่อวัดปากน้ำ) / รวบรวมและเรียบเรียงโดย เสริมชัย พลพัฒนาฤทธิ์.
Authorเสริมชัย พลพัฒนาฤทธิ์.
Publishedกรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ชวนพิมพ์, 2516
Call NumberBQ5630.ว6 ส74 2516
LocationSAC Library
Page : |<< << 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 >> >>|
Search Tools: Get RSS Feed