Found: 691  TitlesOrder by: Show:   Per Page
image
Source Types Book
Title รายงานการวิจัยเรื่ององค์ประกอบในการดำเนินชีวิตของชาวบ้านหมู่บ้านบ้านเป็ด ต.เป็ด อ.เมือง จังหวัดขอนแก่น: the components of life of ban ped
Authorสุกัญญา ภัทราชัย.
Publishedขอนแก่น :มหาวิทยาลัยขอนแก่น,2528.
Call NumberDS589.ข5ส72 2528
LocationSAC Library
image
Source Types Book
Title รายงานการศึกษาเรื่องผลกระทบจากการผลิตเกลือสินเธาว์ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ศึกษาเฉพาะกรณี อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร
Authorบรรพต ศรีจันทร์นิตย์.
Publishedขอนแก่น :โครงการศึกษาดินเค็มในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ,2533.
Call NumberHD9213.ท9บ44
LocationSAC Library
image
Source Types Book
Titleรายงานการศึกษาแนวทางการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม / คณะอนุกรรมการศึกษาแนวทางการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม.
Authorคณะอนุกรรมการศึกษาแนวทางการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม.
Publishedกรุงเทพฯ : คณะอนุกรรมการ, 2535
Call NumberBJ2007.ท9 ค36 2535
LocationSAC Library
image
Source Types Book
Titleรายงานการสัมมนาจริยธรรมในสังคมไทยปัจจุบัน / พจน์ สะเพียรชัย.
Authorพจน์ สะเพียรชัย.
Published[กรุงเทพฯ] : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติสำนักนายกรัฐมนตรี, 2522
Call NumberBJ1185.ท9 พ23
LocationSAC Library
image
Source Types Book
Titleรายงานการสัมมนานาฎศิลป์และดนตรีไทย ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 23-25 มิ.ย. 2515 / สถาบันไทยคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Authorมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
Publishedพระนคร : สถาบัน;, 24ซม
Call NumberML345 .ร65 2522
LocationSAC Library
image
Source Types Book
Title รายงานการสัมมนาระดับชาติเรื่องผลกระทบของการประกันสุขภาพต่อการจัดสรรทรัพยากรด้านสาธารณสุข
Authorการสัมมนาระดับชาติเรื่องผลกระทบของการประกันสุขภาพต่อการจัดสรรทรัพยากรด้านสาธารณสุข (2533 : ชลบุรี)
Publishedกรุงเทพฯ :คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,2533.
Call NumberHD7102.ท9ก64
LocationSAC Library
image
Source Types Book
Title รายงานการสัมมนาเรื่อง เอกลักษณ์ของชาติกับการพัฒาชาติไทย
Authorกำพล แกล้วทนงค์,บรรณาธิการ.
Publishedกรุงเทพฯ :คณะอนุกรรมการอุดมการณ์ของชาติในคณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ,2528.
Call NumberDS562.4.ร64 2528
LocationSAC Library
image
Source Types Book
Title รายงานการสำรวจข้อมูลพื้นฐานในเขตโครงการพัฒนาลุ่มน้ำแม่กลองพ.ศ.2517
Authorโครงการพัฒนาชนบทลุ่มน้ำแม่กลอง
Published[กรุงเทพฯ] :มหาวิทยาลัย,2519.
Call NumberHN700.592.ค94
LocationSAC Library
image
Source Types Book
Titleรายงานผลการประชุมทิศทางการพัฒนาชนบทในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 7.
Authorสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ.
Publishedกรุงเทพฯ : สำนักงานฯ, 2532
Call NumberHN700.592.พ6 ส63
LocationSAC Library
image
Source Types Book
Title รายงานผลการวิจัยการศึกษาการสอนศีลเพื่อสร้างเสริมพุทธธรรมจริยาในสังคมไทย
Authorอาภรณ์ พุกกะมาน.
Publishedกรุงเทพฯ :โรงพิมพ์และทำปกเจริญผล,2528.
Call NumberBQ5500.อ64 2528
LocationSAC Library
image
Source Types Book
Title รายงานผลการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่องระเบียบวิธีเก็บข้อมูลวัฒนธรรมพื้นบ้านภาคสนาม.
Authorสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ
Published[กรุงเทพฯ :ศูนย์วัฒนธรรมพื้นบ้านแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ,2525.
Call NumberQ180.ท9ร64 2525
LocationSAC Library
image
Source Types Book
Title รายงานวิชาการ ปัญหาสารพิษทางการเกษตรในประเทศไทย = Pesticides: environmental and health hazards in Thailand
Authorนวลศรี ทยาพัชร.
Publishedกรุงเทพ ;บริษัทดีไซร์,2533.
Call NumberSF757.5.น54 2533
LocationSAC Library
image
Source Types Book
Title รายงานวิชาการการทบทวนเบื้งต้นแนวโน้มการเสียงอันตรายจากการอุตสาหกรรม = Preliminary review of potential health hazards from industrial activities
Authorเกษมศรี หอมชื่น.
Publishedกรุงเทพฯ :สำนักงานคณะกรรมการระบาดวิทยาแห่งชาติ,2534.
Call NumberHD69.ม6ก75
LocationSAC Library
image
Source Types Book
Title รายงานวิชาการการทบทวนเบื้องต้นสถานการณ์มลพิษทางอากาศในประเทศไทย = Technical report preliminary Review of Air Pollution in Thailand
Authorนิตยา มหาผล.
Publishedกรุงเทพฯ :คณะกรรมการวิชาการฝ่ายปัญหาสิ่งแวดล้อม คณะกรรมการระบาดวิทยาแห่งชาติ,[2533].
Call NumberTD884.5.น63
LocationSAC Library
Page : |<< << 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 >> >>|
Search Tools: Get RSS Feed