Found: 691  TitlesOrder by: Show:   Per Page
image
Source Types Book
Title รายงานสรุปสาระสำคัญของโครงการวิจัยการบริหารเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม : (ระยะที่ 2 ปีที่ 1)
Authorมูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย
Publishedกรุงเทพฯ :มูลนิธิฯ,2533.
Call NumberJQ1745.ร64 2533
LocationSAC Library
image
Source Types Book
Title รู้ร้อยแปด
Authorสมบัติ พลายน้อย,2472-.
Publishedกรุงเทพฯ :สารคดี,2541.
Call NumberDS568.ส45
LocationSAC Library
image
Source Types Book
Title รู้ร้อยแปด
Authorสมบัติ พลายน้อย,2472-.
Publishedกรุงเทพฯ :สารคดี,2544.
Call NumberDS568.ส45 2544
LocationSAC Library
image
Source Types Book
Title ร้อยแปดเรื่องไทย
Authorสมบัติ พลายน้อย,2472-.
Publishedกรุงเทพฯ :สารคดี,2541.
Call NumberGT2400.ส436 2545
LocationSAC Library
image
Source Types Book
Title ลางเนื้อชอบลางยา
Authorสมบัติ พลายน้อย,2472-.
Publishedกรุงเทพฯ :สายธาร,2544.
Call NumberR611.ท9ส43 2544
LocationSAC Library
image
Source Types Book
Title ลำนำรักแม่ปิง
Authorไพฑูรย์ ดอกบัวแก้ว.
Publishedเชียงใหม่ :สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,[2536].
Call NumberPL4206.ล63
LocationSAC Library
image
Source Types Book
Titleวรรณคดีเจ้าพระยาพระคลัง (หน)
Authorพระคลัง
Publishedกรุงเทพฯ : โรงพิมพ์อักษรสัมพันธ์, 2507
Call NumberPL4209.1.พ44 ว43 2507
LocationSAC Library
image
Source Types Book
Title วัฒนธรรม ศาสนา และชาติพันธุ์ : วิเคราะห์สังคมไทยแนวมานุษยวิทยา
Authorอมรา พงศาพิชญ์.
Publishedกรุงเทพฯ :จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,2533.
Call NumberHM101.อ44 2533
LocationSAC Library
image
Source Types Book
Title วัฒนธรรมพื้นบ้านนครราชสีมา
Authorสนอง โกศัย. ภาพจิตกรรมในจังหวัดนครราชสีมา.
Publishedนครราชสีมา :ศูนย์ข้อมูลท้องถิ่น คณะวิชามนุษยวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาลัยครูนครราชสีมา,2530.
Call NumberDS586.น2ว63
LocationSAC Library
image
Source Types Book
Titleวัฒนธรรมไทย 413121 / อุดม บัวศรี.
Authorอุดม บัวศรี.
Publishedขอนแก่น : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, 2528
Call NumberDS568 .อ734 2528
LocationSAC Library
image
Source Types Book
Title วัดพัฒนา
Authorกรมการศาสนา.กองพุทธศาสนสถาน
Publishedกรุงเทพฯ :กองพุทธศาสนสถาน กรมการศาสนา,2524-.
Call NumberBQ6336.ก4ศ65
LocationSAC Library
image
Source Types Book
Title วันก่อนคืนเก่า
Authorสมบัติ พลายน้อย,2472-.
Publishedกรุงเทพฯ :พิมพ์คำ,2543.
Call NumberDS571.8.ส43
LocationSAC Library
image
Source Types Book
Titleวารสารราตรี ส.ม.ศ.
Publishedกรุงเทพฯ : สมาคมส่งเสริมมนุษยสัมพันธ์และศิลปการพูด, 2528
Call NumberDS571 .ว64
LocationSAC Library
image
Source Types Book
Titleวิจารณ์พุทธทำนาย / โดย อารยัน.
Authorอารยัน.
Publishedกรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ธรรมบรรณาคาร, 2502
Call NumberBF1714.พ7 อ64 2502
LocationSAC Library
image
Source Types Book
Titleวิชากำลังภายใน ฝึกลมปราณ สมาธิ สงบจิตต์ อายุวัฒนะ / โดย จำลอง พิศนาคะ.
Authorจำลอง พิศนาคะ.
Publishedกรุงเทพฯ : บันดาลสาส์น, 2528
Call NumberBQ5630 .จ64 2528
LocationSAC Library
Page : |<< << 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 >> >>|
Search Tools: Get RSS Feed