Found: 691  TitlesOrder by: Show:   Per Page
image
Source Types Book
Title ศักยภาพและข้อจำกัดของหมอพื้นบ้านกับการดูแลรักษาผู้ป่วยเอดส์
Authorมหาวิทยาลัยเชียงใหม่.สถาบันวิจัยสังคม
Publishedกรุงเทพฯ :มหาวิทยาลัย,2537.
Call NumberR611.ช82
LocationSAC Library
image
Source Types Book
Title ศาสนาและวัฒนธรรมไทยในจังหวัดชายแดนภาคใต้
Authorชำเลือง วุฒิจันทร์.ผู้รวบรวม.
Publishedกรุงเทพฯ :สำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ2523.
Call NumberDS588.ต9ศ65 2523
LocationSAC Library
image
Source Types Book
Titleศิลปลังกา ชวา และขอม / ของ หม่อมเจ้า สุภัทรดิศ ดิศกุล.
Authorสุภัทรดิศ ดิศกุล,
Publishedพระนคร : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2506
Call NumberN7260 .ส75
LocationSAC Library
image
Source Types Book
Title ศิลปะแห่งการประพันธ์ : หลักในการถ่ายทอดประสบการณ์ความคิดและจินตนาการจากจิตสำนึก
Authorเปลื้อง ณ นคร,2452-2541.
Publishedกรุงเทพฯ :ข้าวฟ่าง,2541.
Call NumberPN3355.ป48 2541
LocationSAC Library
image
Source Types Book
Title ศิลปะแห่งการอ่าน : หลักวิธีการอ่านอย่างมีประสิทธิภาพ
Authorเปลื้อง ณ นคร,2452-2541.
Publishedกรุงเทพฯ :ข้าวฟ่าง,2542.
Call NumberZ1003.ป48 2542
LocationSAC Library
image
Source Types Book
Title ศึกษาศาสตร์ตามแนวพุทธศาสตร์.
Authorคณะอนุกรรมการดำเนินการศึกษาและกำหนดหลักวิชาการศึกษาศาสตร์ตามแนวพุทธศาสตร์
Publishedกรุงเทพฯ :สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ,2526.
Call NumberLC929.3.ท9ค36 2526
LocationSAC Library
image
Source Types Book
Titleสงครามเปลี่ยนสี / โดย เรวัต บุญทับ.
Authorเรวต บุญทับ.
Published[กรุงเทพฯ : อักษรสยามการพิมพ์, 25--]
Call NumberHX752.55.A3 ร75
LocationSAC Library
image
Source Types Book
Titleสภาพการศึกษา การศาสนา และศิลปวัฒนธรรม อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา / สำนักงานศึกษาธิการอำเภอสะเดา.
Authorสำนักงานศึกษาธิการอำเภอสะเดา.
Publishedสงขลา : สำนักงานศึกษาธิการอำเภอสะเดา, 2528?
Call NumberDS589.ส6 ส63
LocationSAC Library
image
Source Types Book
Titleสมเด็จพระนางเรือล่ม / โดย ณัฐวุฒิ สุทธิสงคราม.
Authorณัฐวุฒิ สุทธิสงคราม.
Publishedพระนคร : โอเดียนสโตร์, 2509
Call NumberDS570.6.ส73 ณ63 2509
LocationSAC Library
image
Source Types Book
Titleสมเด็จพระนารายณ์มหาราชและนักปราชญ์ราชกวีในรัชสมัย / ธนิต อยู่โพธิ์.
Authorธนิต อยู่โพธิ์,
Publishedกรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 2521
Call NumberDS578.6 .ธ36 2521
LocationSAC Library
image
Source Types Book
Title สมเด็จพระศรีสวรินทิราฯ
Authorสมภพ จันทรประภา.
Publishedกรุงเทพฯ :รวมสาส์น(1977),2530.
Call NumberDS570.6.ศ45ส44 2530
LocationSAC Library
image
Source Types Book
Title สรรพสารคดี
Authorสมบัติ พลายน้อย,2472-.
Publishedกรุงเทพฯ :ดอกหญ้า,2539.
Call NumberAC159.ส43
LocationSAC Library
image
Source Types Book
Titleสรุปผลการสัมมนาเรื่องการให้ความช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมายกับงานส่งเสริมสิทธิมนุษยชนในประเทศไทย
Publishedกรุงเทพฯ : [ม.ป.พ.], 2530
Call NumberJC571 .ส47 2530
LocationSAC Library
image
Source Types Book
Titleสรุปรายงานการสัมมนาเรื่องการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมด้านศิลปกรรมและมรดกทางวัฒนธรรม / สำนักงานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ.
Authorสำนักงานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ.
Publishedกรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2523
Call NumberCC136 .ค36 2523
LocationSAC Library
image
Source Types Book
Title สวนหนังสือ
Authorอาจิณ จันทรัมพร,2463-.
Publishedกรุงเทพฯ :ดอกหญ้า,2532-.
Call NumberPL4208.8.ส53
LocationSAC Library
Page : |<< << 41 42 43 44 45 46 47
Search Tools: Get RSS Feed