Found: 691  TitlesOrder by: Show:   Per Page
image
Source Types Book
Titleแนวทางการแบ่งประเภทพื้นที่ป่าและการจัดการแต่ละประเภท
Published[ม.ป.ท : ม.ป.พ., มปป]
Call NumberS623 .น85
LocationSAC Library
image
Source Types Book
Title แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 7 (พ.ศ.2535-2539).
Authorสำนักนายกรัฐมนตรี.สำนักงานคระกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
Publishedกรุงเทพฯ :สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี,[2539].
Call NumberHB74.ผ83
LocationSAC Library
image
Source Types Book
Title แฟ้มคดีธรรมกาย
Authorสมประสงค์ พระสุจันทร์ทิพย์.
Published[กรุงเทพฯ :ม.ป.พ.,2542].
Call NumberBQ6337.ป3ธ44ส43
LocationSAC Library
image
Source Types Book
Titleแสงส่องสุขสันต์ / พระโสภณคณาภรณ์ (ระแบบ ฐิตญาโณ),
Authorโสภณคณาภรณ์ (ระแบบ ฐิตญาโณ),
Publishedกรุงเทพฯ : เฉลิมชาญการพิมพ์, 2526
Call NumberBQ4445 .ส94 2526
LocationSAC Library
image
Source Types Book
Title แหล่งข้อมูลเกี่ยวกับอีสาน = Data sources for Northeast Thailand
Authorณรงค์ หุตานุวัตร.
Publishedขอนแก่น :โครงการวิจัยระบบการทำฟาร์ม มหาวิทยาลัยขอนแก่น,2532.
Call NumberHD9016.ท9ห84
LocationSAC Library
image
Source Types Book
Titleโกศาปานไปฝรั่งเศส ฉบับหอสมุดแห่งชาติ.
Publishedพระนคร : กรมศิลปากร, 2497
Call NumberDS578.6 .ก95 2497
LocationSAC Library
image
Source Types Book
Titleโครงการต่าง ๆ ที่ดำเนินการตามพระราชดำริ / สำนักนายกรัฐมนตรี.
Authorสำนักนายกรัฐมนตรี.
Publishedกรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ไทยวัฒนาพานิช, 2518
Call NumberHN750.7 .ส65 2518
LocationSAC Library
image
Source Types Book
Titleโครงการวิจัยและอาสาพัฒนาชนบท =
Authorมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
Publishedกรุงเทพฯ : กองวิจัยและประเมินผลกรมการพัฒนาชนบทกระทรวงมหาดไทย, [2520?]
Call NumberHN700.592.พ6 ธ45
LocationSAC Library
image
Source Types Book
Titleโครงการโคราชพัฒนา : กรณีศึกษา การพัฒนาชนบทแนวใหม่และการนำ จปฐ. เป็นเครื่องชี้วัดการพัฒนา
Publishedนครราชสีมา : คณะกรรมการโคราชพัฒนา, 2527
Call NumberHN700.592.พ6 ค94
LocationSAC Library
image
Source Types Book
Title โป๊ยเซียน
Authorสมบัติ พลายน้อย,2472-.
Publishedกรุงเทพฯ :ข้าวฟ่าง,2537.
Call NumberPL3275.ท9ส43 2537
LocationSAC Library
image
Source Types Book
Titleโรคหนอนพยาธิ / เรียบเรียงและรวบรวมโดย โครงการวางแผนครอบครัวชุมชนผสมผสานการควบคุมโรคหนอนพยาธิ สำนักบริการวางแผนครอบครัวชุมชน.
Authorสำนักบริการวางแผนครอบครัวชุมชน.
Publishedกรุงทเพฯ : สำนักบริการวางแผนครอบครัวชุมชน/, [2519?]
Call NumberRA644 .บ46 2519
LocationSAC Library
image
Source Types Book
Titleโรงเรียนประถมศึกษาภาคปฏิบัติ / โดย นายเกรียง เอี่ยมสกุล.
Authorเกรียง เอี่ยมสกุล.
Publishedธนบุรี : โรงเรียนการช่างวุฒิศึกษา(แผนกการพิมพ์), 2511
Call NumberLB1564.ท9 ก48 2511
LocationSAC Library
image
Source Types Book
Title ไขประตูดอย หมู่บ้านลานนา
Authorพรพิไล เลิศวิชา.
Publishedกรุงเทพฯ :สถาบันพัฒนาชนบท,2534.
Call NumberHN700.58.พ43
LocationSAC Library
image
Source Types Book
Title ไคเภ็ก
Authorภาณุวงศ์มหาโกษาธิบดี,เจ้าพระยา.
Publishedพระนคร :คลังวิทยา,2505.
Call NumberPL3275.ท9ภ63 2505
LocationSAC Library
image
Source Types Book
Titleไทยรบพม่า / พระราชนิพนธ์ สมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพ.
Authorดำรงราชานุภาพ,
Publishedกรุงเทพฯ : คลังวิทยา, 2505
Call NumberDS571 .ด217 2505
LocationSAC Library
Page : |<< << 41 42 43 44 45 46 47
Search Tools: Get RSS Feed