Found: 2,726  TitlesOrder by: Show:   Per Page
image
Source Types Book
Titleขึด : ข้อห้ามในล้านนา / หัวหน้าโครงการ ชยันต์ วรรธนะภูติ ; ปริวรรตและอธิบายความหมายโดย บุญทา ศรีพิมพ์ชัย, ศรีเลา เกษพรหม.
Authorชยันต์ วรรธนะภูติ.
Publishedเชียงใหม่ : โครงการหลักนิเวศวิทยาชุมชนล้านนาสถาบันวิจัยสังคมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2558
Call NumberGR312 .ช46 2558
LocationSAC Library
image
Source Types Book
Titleขุนคลังวิทยา / คงเดช ประพัฒน์ทอง เรียบเรียง.
Authorคงเดช ประพัฒน์ทอง,
Publishedกรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ข่าวทหารอากาศดอนเมือง, 2529
Call NumberAC159 .ค23 2529
LocationSAC Library
image
Source Types Book
Title ข้าพเจ้ากับวงการประวัติศาสตร์
Authorศุภวัฒย์ เกษมศรี,ม.ร.ว.,2475-2559.
Publishedกรุงเทพฯ :บริษัท ศิริชัยการพิมพ์ จำกัด,2560.
Call NumberDS563.8.ศ74 2560
LocationSAC Library
image
Source Types Book
Titleคณะองคมนตรี.
Published[กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, 2547]
Call NumberDS570.6 .ค36 2547
LocationSAC Library
image
Source Types Book
Titleคติชาวบ้าน / กุหลาบ มัลลิกะมาส.
Authorกุหลาบ มัลลิกะมาส,
Publishedกรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ส่วนท้องถิ่น, 2516
Call NumberGR312 .ก75 2516
LocationSAC Library
image
Source Types Book
Titleคติธรรม : พิมพ์เป็นอนุสรณ์งานพระราชทานเพลิงศพหวงอาณัตินาวาการ (ฟื้น ภุมมะวัน).
Publishedกรุงเทพฯ : บพิธ, 2516
Call NumberBQ5505 .ค46 2516
LocationSAC Library
image
Source Types Book
Titleคนดี...ไม่มีวันตาย : ดุสิต นนทะนาคร.
Publishedกรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, 2555
Call NumberDS578.32.ด75 ค33 2555
LocationSAC Library
image
Source Types Book
Title คนสร้างทาง
Authorวิศว์ ลิปตพัลลภ.
Published[ม.ป.ท. :2549].
Call NumberTE175ว65 2549
LocationSAC Library
image
Source Types Book
Titleคนไทยกับบุคคลสำคัญของโลกชื่อคึกฤทธิ์ / บริษัท บ้าน ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ จำกัด.
Authorบริษัท บ้าน ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ จำกัด
Publishedกรุงเทพฯ : บริษัท, 2553
Call NumberCT1548.ค67 บ63 2553
LocationSAC Library
ห้องสมุด สุข กาย ใจ
image
Source Types Book
Title คนไทยอยู่ที่นี่ ที่อุษาคเนย์
Authorสุจิตต์ วงษ์เทศ,2488-.
Publishedกรุงเทพฯ :[มปพ.],2538.
Call NumberDS731.จ5ส74 2538
LocationSAC Library
image
Source Types Book
Titleครบ 84 ปี พนัส สุวรรณะบุณย์ 26 ก.ค. 50.
Published[กรุงเทพฯ : ม.ป.ท., 2550]
Call NumberAC159 .ค43 2550
LocationSAC Library
image
Source Types Book
Titleครบรอบ 20 ปี การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย / [การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย].
Authorการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย.
Published[กรุงเทพฯ : การปิโตรเลียมฯ, 2542?]
Call NumberHD9576.ท9ก6 ก645
LocationSAC Library
image
Source Types Book
Titleครบรอบ 49 ปี มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ 28 เมษายน 2541.
Authorมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ.
Publishedกรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัย, 2541
Call NumberLG395.ท9 ศ46
LocationSAC Library
image
Source Types Book
Title ครบรอบ 81 ปี อังคาร กัลยาณพงศ์ = 81 years of Angkarn Kallayanapongsa.
Publishedกรุงเทพฯ :หอศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร,2551.
Call NumberN7323.อ625ค43 2551
LocationSAC Library
image
Source Types Book
Titleครูกรี วรศะริน : ศิลปินแห่งชาติ / สำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี.
Authorปราณี สำราญวงศ์.
Publishedกรุงเทพฯ : สำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ, 2555
Call NumberGV1703.ท9 ค47 2555
LocationSAC Library
Page : |<< << 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 >> >>|
Search Tools: Get RSS Feed