Found: 58,284  TitlesOrder by: Show:   Per Page
image
Source Types Book
Title "กวีเทิดพระเกียรติไท้ ภูมิพล" : รวมผลงาน และ บทกวีเทิดพระเกียรติ.
Authorคณะกรรมการจัดงานโครงการ "กวีเทิดพระเกียรติไท้ ภูมิพล".
Publishedกรุงเทพฯ :กลุ่มห้องสมุดทหาร กองบัญชาการทหารสูงสุด,2539.
Call NumberPL4206.ค34
LocationSAC Library
image
Source Types Book
Title "กึ่งศตวรรษสังคมสงเคราะห์ไทย : วิชาชีพสังคมสงเคราะห์กับพื้นที่ทางสังคมในอนาคต"
Authorมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
Publishedกรุงเทพฯ :มหาวิทยาลัย,[2547].
Call NumberHV13.ธ44
LocationSAC Library
image
Source Types Book
Title "กุดขาคีม" การจัดการน้ำฉบับไทบ้าน
Authorพรทวี ยอดมงคล.
Publishedเชียงใหม่ :สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) สำนักงานภาค,2547.
Call NumberTD313.ท9ก73 2547
LocationSAC Library
image
Source Types Book
Title "ข้ออ้าง" การปฏิวัติ-รัฐประหาร : กบฏในการเมืองไทยปัจจุบันบทวิเคราะห์และเอกสาร
Authorธำรงศักดิ์ เพชรเลิศอนันต์.
Publishedกรุงเทพฯ :มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์,2550.
Call NumberJQ1725.A55ธ64 2550
LocationSAC Library
image
Source Types Book
Title "คนเดือนตุลาคม" คือใคร?
Authorเฉลิมพล บุตรกินรี.
Publishedกรุงเทพฯ :โรงพิมพ์เลี่ยงเชียง,2550.
Call NumberJQ1749.A15ฉ47 2550
LocationSAC Library
image
Source Types Book
Title "คนไท" ไม่ใช่ "คนไทย" แต่เป็นเครือญาติชาติภาษา : รวมความรู้ "ไทยศึกษา" ของ "ศาสตราจารย์สองแผ่นดิน"
Authorเจีย แยน จอง.
Publishedกรุงเทพฯ :มติชน,2548.
Call NumberDS569.จ83 2548
LocationSAC Library
image
Source Types Book
Title "ครู" ใหญ่ นภายน คุยเฟื่องเรื่องวัยเด็ก
Authorสมาน นภายน.
Publishedกรุงเทพฯ :สีดา,2547.
Call NumberDS589.ก4ส44 2547
LocationSAC Library
image
Source Types Book
Title "คืนโรงเรียนสู่ชุมชน"...เชื่อมสายใยชีวิต และการเรียนรู้
Authorกชกร ชิณะวงศ์.
Publishedเชียงใหม่ :สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) สำนักงานภาค,2547.
Call NumberLC210.8.ท9ค63 2547
LocationSAC Library
image
Source Types Book
Title "คุณค่า ความหมายและความสำคัญ ภาพวาดปิกัสโซ่ในไทย สังคมไทยยังขาดวุฒิภาวะทางปัญญาจริงหรือ?".
Authorกลุ่มพิทักษ์ศิลปะเพื่อพัฒนาสังคม
Published[กรุงเทพฯ :กลุ่มพิทักษ์ศิลปะเพื่อพัฒนาสังคม,2547.
Call NumberND813.P5ค73 2547
LocationSAC Library
image
Source Types Book
Title "จอบิ" เหยื่ออธรรม
Authorสุรชา บุญเปี่ยม.
Publishedกรุงเทพฯ :บี.เอส.ซี พริ้นติ้ง,2547.
Call NumberPN5449.ท9ส73 2547
LocationSAC Library
image
Source Types Book
Title"ชาติไทย" : ในทัศนะปัญญาชนหัวก้าวหน้า / โสภา ชานะมูล.
Authorโสภา ชานะมูล,
Publishedกรุงเทพฯ : มติชน, 2550
Call NumberDS563.5 .ส94 2550
LocationSAC Library
image
Source Types Book
Title"ตากลาง" หมู่บ้านช้างแห่งลุ่มน้ำมูล / พิทยา หอมไกรลาศ.
Authorพิทยา หอมไกรลาศ.
Publishedกรุงเทพฯ : บริษัทด่านสุทธาการพิมพ์จำกัด, [2540?]
Call NumberDS589.ก5 พ6
LocationSAC Library
image
Source Types Book
Title"ตากใบ" ในอากาศ : ความทรงจำที่ปลิดปลิวจากความรับรู้ / มัทนี จือนารา ... [และคนอื่น ๆ].
Authorมัทนี จือนารา.
Publishedนครปฐม : ศูนย์ศึกษาและพัฒนาสันติวิธีมหาวิทยาลัยมหิดล, 2550
Call NumberDS588.ต8 ต62 2550
LocationSAC Library
image
Source Types Book
Title "ต้นกล้า" ยุวชนสร้างสรรค์การเรียนรู้
Authorนิวัตร์ โฮ้เต้กิ้ม.
Publishedเชียงใหม่ :สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.),2548.
Call NumberLB1060.น65 2548
LocationSAC Library
image
Source Types Book
Title"ทัณฑะกาล" ของจิตร ภูมิศักดิ์และผู้ต้องขังการเมือง / วิลลา วิสัยทอง.
Authorวิลลา วิสัยทอง.
Publishedกรุงเทพฯ : มติชน, 2556
Call NumberCT1548.จ67 ว644
LocationSAC Library
Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >> >>|
Search Tools: Get RSS Feed