Found: 58,288  TitlesOrder by: Show:   Per Page
image
Source Types Book
Title๑ ทศวรรษ (พ.ศ. 2546 - 2555) สำนักศิลปากรที่ 8 เชียงใหม่ /
Authorศิริศักดิ์ อภิศักดิ์มนตรี.
Call NumberN8725.ช9 ศ64 2556
LocationSAC Library
image
Source Types Book
Title ๑๐๐ ปีกระทรวงยุติธรรม
Authorกระทรวงยุติธรรม
Publishedกรุงเทพฯ:เพอเฟคก์ กราฟฟิค กรุ๊ป.,[2535].
Call NumberJQ1748.ย73
LocationSAC Library
image
Source Types Book
Title๑๑๑ ปี กรมสรรพาวุธทหารบก ๒๔๔๕ - ๒๕๕๖ / กรมสรรพาวุธทหารบก.
Authorกรมสรรพาวุธทหารบก.
Publishedกรุงเทพฯ : อรุณการพิมพ์, 2445-2556
Call NumberUF565.ท9 ก44 2556
LocationSAC Library
image
Source Types Book
Title ๑๘๓ มรดกสถาปัตยกรรมในประเทศไทย เล่ม ๒ : ๑ ทศวรรษรางวัลอนุรักษ์ดีเด่น ๒๕๔๖ - ๒๕๕๕ = 183 architectural heritage in Thailand II : A Decade of Architectural Conservation Award 2003-2012
Authorปองขวัญ สุขวัฒนา ลาซูส.
Publishedกรุงเทพฯ :สมาคมสถาปนิกสยาม,2555.
Call NumberNA1522.ห36 2555
LocationSAC Library
image
Source Types Book
Title๑๙ สมเด็จพระสังฆราช กรุงรัตนโกสินทร์ / โกวิท ตั้งตรงจิตร.
Authorโกวิท ตั้งตรงจิตร.
Publishedกรุงเทพฯ : สุวีริยาสาส์น, 2549
Call NumberBQ843 .ก95 2546
LocationSAC Library
image
Source Types Book
Title ๓ จังหวัดใหม่ของประเทศไทย
Authorแสงรุ้ง ผ่องใส.
Publishedกรุงเทพฯ ,2541.
Call NumberDS589.ส82
LocationSAC Library
image
Source Types Book
Title๓ปีโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ / สำนักงานการประถมศึกษากรุงเทพมหานครสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการ.
Authorสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ.
Published[กรุงเทพฯ] : สำนักงานฯ, 2529
Call NumberLG395.ท9พ4 ส65 2529
LocationSAC Library
image
Source Types Book
Title๓๘ สายใยชุมชน สมองแจ่ม / กรมส่งเสริมวัฒนธรรม.
Authorกรมส่งเสริมวัฒนธรรม.
Publishedกรุงเทพฯ : ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย, 2554
Call NumberDS568 .ก44 2554
LocationSAC Library
image
Source Types Book
Title๙ พระพุทธรูป ณ วังหน้า พระปฏิมาแห่งแผ่นดิน /
Authorเด่นดาว ศิลปานนท์.
Call NumberBQ5125.พ4 ก73 2554
LocationSAC Library
image
Source Types Book
Titleຄວາມເປົນມາຂອງຊົນຊາດລາວ ເຫຼັ້ມ ໑ = ความเป็นมาของชนชาติลาว เล่ม 1 = The Lao race volume I / ໄດຍບຸນມີ ເທພສີເມືອງ.
Authorບຸນມີ ເທພສີເມືອງ.
Published[เวียงจันทร์ : ม.ป.พ., 2549]
Call NumberDS555.44 .บ73
LocationSAC Library
image
Source Types Book
Titleຊີວິດຜູ່ຂ້າ : ອັຕຕະຊີວະປວັດ ພຸທທະທຳນາຍ໑໖ຂໍ່້ ແລະກອນລຳ ແຕ່ງໃນຊຸມປີ ພ.ສ. ໑໔໘໗ = ชีวิตผู้ข้า : อัตชีวประวัติ พุทธทำนาย 16 ข้อ และกลอนลำชุมปี 1487 = My life : auto biography : Buddhist prediction and poem...
Authorມຫາສິລາ ວີຣວງສ໌.
Publishedนะคอนหลวงเวียงจัน,สปปลาว : โรงพิมมันทาตุราด, 2547
Call NumberPL4251.S55 ม56 2547
LocationSAC Library
image
Source Types Book
Titleຕາມຣອຍເສັ້ນທາງໄອຈິມິງ ບົນຜືນແຜ່ນດິນລາວ = ตามรอยเส้นทางโฮ่จิมิงบนผืนแผ่นดินลาว = ตารรอยเส้นทางโฮจิมินห์บนผืนแผ่นดินลาว / ບຸນທະນອງ ຊົມໃຊຜົມ, ພັນຕີສີໃພ ແກ້ວບຸນມີ, ປັນຍາ ພັນທະພານິດ.
Authorບຸນທະນອງ ຊົມໃຊຜົມ.
Published[เวียงจันทร์ : สำนักพิมพ์นักประพันธ์ลาว, 2556]
Call NumberDS555.58.V5 บ73 2556
LocationSAC Library
image
Source Types Book
Title ນະຄອນຫລວງ ວຽງຈັນ 450 ປີ 1560 - 2010 = นครหลวงเวียงจันทร์ 450 ปี 1560-2010
Authorສົມສະຫວາດ ເລັ່ງສະຫວັດ.
Publishedວຽງຈັນ :ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ,2010, 2553.
Call NumberDS555.5.น625 2553
LocationSAC Library
Page : |<< << 3881 3882 3883 3884 3885 3886
Search Tools: Get RSS Feed