Found: 58,284  TitlesOrder by: Show:   Per Page
image
Source Types Book
Title "ภูมิรู้สู้วิกฤต" เทศกาลพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นครั้งที่ 3
Authorงานเทศกาลพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นครั้งที่ 3 : ภูมิรู้สู้วิกฤต,(2555 : ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
Publishedกรุงเทพฯ :ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน),2555.
Call NumberAM79.ท9ง63 2555
LocationSAC Library
image
Source Types Book
Title "มรดกวัฒนธรรม : ไทยกับเพื่อนบ้าน" : การประชุมทางวิชาการนานาชาติ คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร.
Authorการประชุมทางวิชาการนานาชาติเรื่องมรดกวัฒนธรรม : ไทยกับเพื่อนบ้าน (2549 :กรุงเทพฯ)
Publishedกรุงเทพฯ :คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร,2549.
Call NumberDS523.2.ก64 2549
LocationSAC Library
image
Source Types Book
Title "มะจิซึคึริ" การปลุกชุมชนในญี่ปุ่น : แนวความคิดและแนวทางปฏิบัติ
Authorเลอสม สถาปิตานนท์.
Publishedกรุงเทพฯ :ภาควิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย2546.
Call NumberNA9267.ม62 2546
LocationSAC Library
image
Source Types Book
Title "ม็อบมือถือ" : ชนชั้นกลางและนักธุรกิจกับพัฒนาการประชาธิปไตย
Authorเอนก เหล่าธรรมทัศน์.
Publishedกรุงเทพฯ :มติชน,2536.
Call NumberDS586.2.อ73
LocationSAC Library
image
Source Types Book
Title "ยวนสีคิ้ว" ในชุมทางชาติพันธุ์ : เรื่องเล่า ความทรงจำ และอัตลักษณ์ของกลุ่มชาติพันธุ์ไทยวนในจังหวัดนครราชสีมา = Yuan Sikhiew in the ethnic junctions: narratives, memories, and identities of the Tai Yu...
Authorสุริยา สมุทคุปติ์.
Publishedนครราชสีมา :สาขาวิชาศึกษาทั่วไป สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี,2544.
Call NumberDS570.ย5ส74 2544
LocationSAC Library
image
Source Types Book
Title "ยาขอบ" ชีวิตและงานของผู้แต่งอมตนิยาย ผู้ชนะสิบทิศ
Authorสมบัติ พลายน้อย,2472-.
Publishedกรุงเทพฯ :ศรีปัญญา,2547.
Call NumberCT1548.ช93ส43 2547
LocationSAC Library
image
Source Types Book
Title "ยำสาวสิบแปด"
Authorมูลนิธิการแพทย์แผนไทยพัฒนา
Publishedกรุงเทพฯ :มูลนิธิการแพทย์แผนไทยพัฒนา,2547.
Call NumberTX724.5.ท9ม75 2547
LocationSAC Library
image
Source Types Book
Title"ลายลักษณ์แห่งการวิจารณ์ : รวมบทวิจารณ์ร่วมสมัย / คงกฤช ไตรยวงค์ : บรรณาธิการ.
Authorเจตนา นาควัชระ,
Publishedกรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.), 2549
Call NumberPN94 .ล64 2549
LocationSAC Library
image
Source Types Book
Title"ลายศิลป์ดินเผาเมืองคูบัว" : รายงานผลการศึกษาโครงการศึกษาประติมากรรมดินเผาแบบทวารวดีที่เมืองคูบัว /
Authorพยุง วงษ์น้อย.
Call NumberNA3578 .พ47 2545
LocationSAC Library
image
Source Types Book
Title"ล้อต๊อก" : ตลกสยามสี่แผ่นดิน.
Published[กรุงเทพฯ : ม.ป.พ, 2545]
Call NumberCT788.ส52 ล53
LocationSAC Library
image
Source Types Book
Title "วัง" : มรดกกรุงรัตนโกสินทร์
Authorทัศนา ทัศนมิตร.
Publishedกรุงเทพฯ :ดอกหญ้ากรุ๊ป,2549.
Call NumberDS567.85.ก4ท64 2549
LocationSAC Library
image
Source Types Book
Title "สยาม" ที่ไม่ทันได้เห็น รำลึก 100 ปี การถ่ายโอนดินแดนพระตะบอง เสียมราฐ นครวัด
Authorไกรฤกษ์ นานา.
Publishedกรุงเทพฯ :มติชน,2549.
Call NumberDS554.7.ก94 2549
LocationSAC Library
image
Source Types Book
Title"สยาม" ในกระแสธารแห่งการเปลี่ยนแปลง : ประวัติศาสตร์ไทยตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 5 / พรรณี บัวเล็ก.
Authorพรรณี บัวเล็ก.
Publishedกรุงเทพฯ : เมืองโบราณ, 2541
Call NumberDS582.5 .พ44
LocationSAC Library
image
Source Types Book
Title"สิทธิ" และ "เสรีภาพ" ในประวัติศาสตร์การเมืองไทย = Freedom and rights in thai political History / ธเนศ อาภรณ์สุวรรณ.
Authorธเนศ อาภรณ์สุวรรณ.
Publishedกรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2556
Call NumberJC599.ท9 ธ37 2556
LocationSAC Library
image
Source Types Book
Title "สิทธิของเรา" : ชีวิตของเราได้รับการคุ้มครองอย่างไร ?
Authorศราวุฒิ ประทุมราช.
Publishedกรุงเทพฯ :เอส.บี.พับลิชชิ่ง,2544.
Call NumberJC571.ศ46 2544
LocationSAC Library
Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >> >>|
Search Tools: Get RSS Feed