Found: 537  TitlesOrder by: Show:   Per Page
image
Source Types Book
Titleตำราการถ่ายรูปเทคนิค / อุดม ควรผดุง.
Authorอุดม ควรผดุง.
Publishedพระนคร : โรงพิมพ์กรมแผนที่ทหารบก, 2496
Call NumberTR145 .อ73 2496
LocationSAC Library
image
Source Types Book
Titleตำราดำรงครรภ์รักษา / ของ นายพันเอก พระดำรงแพทยาคุณ.
Authorดำรงแพทยาคุณ,
Publishedกรุงเทพฯ : โรงพิมพ์สามัคคี, รศ131
Call NumberRG551 .ด64
LocationSAC Library
image
Source Types Book
Titleตำราเรียนหนังสือล้านนาไทย / มณี พยอมยงค์.
Authorมณี พยอมยงค์.
Publishedเชียงใหม่ : คณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2511
Call NumberPL4195.ห7 ม32 2511
LocationSAC Library
image
Source Types Book
Titleตำราเรียนหนังสือล้านนาไทย / มณี พยอมยงค์.
Authorมณี พยอมยงค์.
Publishedเชียงใหม่ : คณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2511
Call NumberPL4195.ห7 ม32 2511
LocationSAC Library
image
Source Types Book
Title ตำราแผนโบราณพื้นเมือง : แปลและเรียบเรียงจากตำราโบราณภาคเหนือ
Authorญาณรังสี.
Publishedเชียงใหม่ :ประเทืองวิทยา,2514.
Call NumberDS588.ห7ญ63
LocationSAC Library
image
Source Types Book
Titleตำราโรคนิทาน.
Published[ม.ป.ท.] : [ม.ป.พ.], [24--]
Call NumberRS180 .ต64
LocationSAC Library
image
Source Types Book
Titleตำราโหราศาสตร์ / ของ หลวงวิศาลดรุณกร (อั้นสาริกบุตร)
Authorวิศาลดรุณกร
Publishedพระนคร : โรงพิมพ์เซ็นต์หลุยส์, 2506
Call NumberBF1714 .ว65
LocationSAC Library
image
Source Types Book
Title ถกเขมร
Authorคึกฤทธิ์ ปราโมช,ม.ร.ว.,2454-2538.
Publishedพระนคร :ชัยฤทธิ์,2496.
Call NumberDS554.38.ค72
LocationSAC Library
image
Source Types Book
Titleทศพิธราชธรรม / สมเด็จพระวชิรญาณวงศ์ พระสังฆราช.
Authorวชิรญาณวงศ์,
Publishedกรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มหามกุฏฯ, 2493
Call NumberBQ7230 .ว21
LocationSAC Library
image
Source Types Book
Titleทัศนาสารไทย จังหวัดสระบุรี / โดย ตรี อมาตยกุล.
Authorตรี อมาตยกุล,
Publishedพระนคร : โรงพิมพ์ไทยพณิชยการ, 2504
Call NumberDS589.ส7 ต46
LocationSAC Library
image
Source Types Book
Titleทางชีวิต / ของ ภิกขุ ปัญญานันทะ.
Authorพระราชนันทมุนี
Published[พระนคร] : องค์การค้าของคุรุสภา, 2506
Call NumberBQ4055 .พ48
LocationSAC Library
image
Source Types Book
Titleทารกสงเคราะห์ คือว่าด้วยการรักษาครรภ์และการเลี้ยงดูเด็กอ่อน.
Publishedกรุงเทพฯ : โสภณพิพรรฒธนากร, 2469
Call NumberRJ61 .ท64
LocationSAC Library
image
Source Types Book
Titleที่รฤกในงานฌาปนกิจศพ นายสวาสดิ์ ศิริสมบัติ
Publishedกรุงเทพฯ : ห้างหุ้นส่วนจำกัดศิวพร, 2507
Call NumberBQ4060 .ท64 2507
LocationSAC Library
image
Source Types Book
Title ที่ระลึกวัยวุฒิบริบูรณ์ 60 ปี ศาสตราจารย์ ดร. มาลัย หุวะนันทน์และศาสตราจารย์ คุณหญิงอุบล หุวะนันทน์
Authorเกษม สุวรรณกูล,ผู้รวบรวม.
Publishedพระนคร :โรงพิมพ์สมาคมสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย,2514.
Call NumberJQ1745.ก1ก75
LocationSAC Library
image
Source Types Book
Titleที่ระลึกในการฉลอง 25 ศตวรรษแห่งพระพุทธศาสนา.
Publishedพระนคร : ศิวพร, 2500
Call NumberBQ4028.ท9 ท64
LocationSAC Library
Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >> >>|
Search Tools: Get RSS Feed