Search again

Found: 1,562  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
After par วงสวิงความสุขของคนรักกอล์ฟทั่วเมืองไทย.
Published
กรุงเทพฯ : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, [ม.ป.ป.].
Call Number
GV985.ท9 อ64
Location
ห้องสมุด สุข กาย ใจ

image

image
Asean do's and don'ts / สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (กพ.).
Published
กรุงเทพฯ : กพ., [ม.ป.ป.].
Call Number
DS521 .อ67
Location
ห้องสมุด สุข กาย ใจ

image
ASEAN mini book / กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ ; ภาพวาดประกอบ ทวีพงษ์ ลิมมากร, เจษฎา ฤดีนิรมาน.
Author
กรมอาเซียน.
Published
กรุงเทพฯ : กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ, 2556.
Call Number
DS521 .ก44 2556
Location
ห้องสมุด สุข กาย ใจ

image
Basic infographic : ใช้พลังของภาพสร้างการสื่อสารที่ง่ายและสนุก / Jun Sakurada ; ณิชมน หิรัญพฤกษ์, แปล.
Author
ซากุระดะ, จุน.
Published
นนทบุรี : ไอดีซี, 2558.
Call Number
P93.5 .ซ62 2558
Location
ห้องสมุด สุข กาย ใจ

image
Big data ดัดจริต / เซท สตีเฟนส์ เดวิโดวิตซ์ ; ธนกร นำรับพร, ผู้แปล.
Author
เซท สตีเฟนส์ เดวิโดวิตซ์.
Published
กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2562.
Call Number
QA76.9 .ซ73 2562
Location
ห้องสมุด สุข กาย ใจ

image
Bon appetit แสนสำราญงานชิม = French lessons / ของ Peter Mayle ; นิศารัตน์ สีตะสุวรรณ, แปล.
Author
เมล, ปีเตอร์.
Published
กรุงเทพฯ : มติชน, 2547.
Call Number
TX637 .ม74 2547
Location
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
ห้องสมุด สุข กาย ใจ

image
Computer security : หลักปฏิบัติ 20 ประการที่พนักงานทุกคนควรทราบเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยของคอมพิวเตอร์ / Ben Rothke ; แปลและเรียบเรียงโดย ประเสริฐ คณาวัฒนไชย.
Author
ร็อดเก, เบ็น.
Published
กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แมคกรอ-ฮิล อินเตอร์เนชั่นแนล เอนเตอร์ไพรส์ อิงค์, 2548.
Call Number
QA76.9.A25 ร53 2548
Location
ห้องสมุด สุข กาย ใจ

image
Creating innovators : คู่มือสร้างนักนวัตกรรมเปลี่ยนโลก = Creatinginnovators : the making of young people who will changethe world / Tony Wagner ; ดลพร รุจิรวงศ์, แปล.
Author
วากเนอร์, โทนี.
Published
กรุงเทพฯ : บุ๊คสเคป, 2561.
Call Number
LB1607.5 .ว62 2561
Location
ห้องสมุด สุข กาย ใจ

image
Creative Thailand สร้างเศรษฐกิจไทยด้วยความคิดสร้างสรรค์ / ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ.
Author
ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ.
Published
[กรุงเทพฯ] : บริษัท ดับเบิ้ลยูพริ้นท์, 2551.
Call Number
HD53 .ศ73 2551
Location
ห้องสมุด สุข กาย ใจ

image
Crisis : วิกฤตเศรษฐกิจโลก วิกฤตเศรษฐกิจไทย / ก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ ... [และคนอื่น ๆ].
Published
กรุงเทพฯ : โอเพ่นบุ๊คส์, 2552.
Call Number
HC445 .ค94 2552
Location
ห้องสมุด สุข กาย ใจ

image
Dream on : create your dream and be inspired vol. 1/ เมษ พิชญพล, บรรณาธิการ.
Published
นนทบุรี : ปราณ, 2558.
Call Number
HF5386 .ด46 2558
Location
ห้องสมุด สุข กาย ใจ

image
Easy cooking clean food / สาวิตตรี สระทองเทียน.
Author
สาวิตตรี สระทองเทียน.
Published
กรุงเทพฯ : เอฟเวอรีเดย์, 2558.
Call Number
TX355 .ส63 2558
Location
ห้องสมุด สุข กาย ใจ

image
English on film : ภาษาอังกฤษที่พบบ่อยในหนังฝรั่ง/ แอนดรูว์ บิ๊กส์.
Author
บิ๊กส์, แอนดรูว์.
Published
กรุงเทพฯ : ครูช้าง, 2551.
Call Number
PE1460 .บ62 2550
Location
ห้องสมุด สุข กาย ใจ

image
Future : ปัญญาอนาคต / ภิญโญ ไตรสุริยธรรมา.
Author
ภิญโญ ไตรสุริยธรรมา.
Published
กรุงเทพฯ : openbooks, 2559.
Call Number
PL4209.4.ภ62 ฟ65 2559
Location
ห้องสมุด สุข กาย ใจ

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles