Found: 567  TitlesOrder by: Show:   Per Page
image
Source Types Book
Title การเข้าให้ถึงสิทธิชุมชน : การมีสิทธิ มีเสียง และมีส่วนในทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของชุมชนและประชาชน
Authorปัทมา สูบกำปัง.
Publishedกรุงเทพฯ :สถาบันพระปกเกล้า,2559.
Call NumberJC571.ป632 2559
LocationSAC Library
image
Source Types Book
Titleการเมือง : ความรู้ฉบับพกพา = Political : A very short Introduction. / Kenneth Minogue ; กษิร ชีพเป็นสุข, แปล.
Authorมิน็อก, เคนเนธ.
Publishedกรุงเทพฯ : โอเพ่นเวิลด์ส, 2559
Call NumberJA71 .ม63 2559
LocationSAC Library
image
Source Types Book
Titleการเมืองเปรียบเทียบ ทฤษฎี แนวคิด และกรณีศึกษา = Comparative politics : Theories, concepts & case studies / ไชยวัฒน์ค้ำชู และ นิธิ เนื่องจำนงค์.
Authorนิธิ เนื่องจำนงค์.
Publishedกรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2559
Call NumberJC11 .ช94 2559
LocationSAC Library
image
Source Types Book
Titleการเมืองเปรียบเทียบกรอบทฤษฎีพื้นฐานเพื่อการวิจัย /
Authorจันทรานุช มหากาญจนะ.
Call NumberJA77 .จ63 2559
LocationSAC Library
image
Source Types Book
Titleการเมืองในการทหารไทย สมัยรัชกาลที่ 6 / เทพ บุญตานนท์.
Authorเทพ บุญตานนท์.
Publishedกรุงเทพฯ : มติชน, 2559
Call NumberDS582.6 .ท73 2559
LocationSAC Library
image
Source Types Book
Title กิ๋นหวานตานม่วน ไทยวนแม่แจ่ม
Authorณรงค์ ศิขิรัมย์.
Publishedเชียงใหม่ :โครงการล้านนาคดีศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,2559.
Call NumberTX724.5.ท9ณ42 2559
LocationSAC Library
image
Source Types Book
Titleกีฬาภูมิปัญญาไทย : มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติ / กรมส่งเสริมวัฒนธรรม.
Authorกรมส่งเสริมวัฒนธรรม
Published[กรุงเทพฯ] : สำนักงานกิจการโรงพิมพ์องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกในพระบรมราชูปถัมภ์, 2559
Call NumberGV663.ท9 ก44 2559
LocationSAC Library
image
Source Types Book
Title กื่อซาหย่าละเว : การช่วงชิงพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์และการฟื้นพลังทางวัฒนธรรมของชาวลาหู่หงีในชายแดนภาคเหนือ
Authorอริยา เศวตามร์.
Publishedเชียงใหม่ :โครงการล้านนาคดีศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,2559.
Call NumberDS570.ล58อ46 2559
LocationSAC Library
image
Source Types Book
Titleกุสุมาวรรณนา 6 : วิวิธวารประพันธ์ / กุสุมา รักษมณี.
Authorกุสุมา รักษมณี.
Publishedกรุงเทพฯ : ภาควิชาภาษาตะวันออกคณะโบราณคดีมหาวิทยาลัยศิลปากร, 2559
Call NumberPN37 .ก75 2559
LocationSAC Library
image
Source Types Book
Titleก่อนกำแพงเบอร์ลินจะสิ้นสูญ : สังเขปการปฏิวัติประชาชนในเยอรมันตะวันออก / บรรพต กำเนิดศิริ.
Authorบรรพต กำเนิดศิริ.
Publishedกรุงเทพฯ : พารากราฟ, 2559
Call NumberDD89 .บ44 2559
LocationSAC Library
image
Source Types Book
Titleของดีมีมาอวด /
Authorพัชรินทร์ ศุขประมูล,
Call NumberAM79.T5 ข52 2559
LocationSAC Library
Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >> >>|
Search Tools: Get RSS Feed