Found: 567  TitlesOrder by: Show:   Per Page
image
Source Types Book
Title ความไม่ไทยของคนไทย
Authorนิธิ เอียวศรีวงศ์.
Publishedกรุงเทพฯ :มติชน,2559.
Call NumberDS571.น632 2559
LocationSAC Library
image
Source Types Book
Titleคอร์รัปชัน : ความรู้ฉบับพกพา = Corruption : a very short introduction / เลสลี โฮล์มส์ ; แปลโดย พิเศษ สอาดเย็น, ธงทอง จันทรางศุ.
Authorโฮล์มส์, เลสลี.
Publishedกรุงเทพฯ : โอเพ่นเวิลด์สพับลิชชิ่งเฮาส์, 2559
Call NumberJF1525.ค54 ฮ95 2559
LocationSAC Library
image
Source Types Book
Title คำฉันท์ : วรรณลีลา มรดกชาติ ความรู้อันจำเป็นเกี่ยวกับวรรณคดีคำฉันท์
Authorทองแถม นาถจำนง.
Publishedกรุงเทพฯ :แม่คำผาง,2559.
Call NumberPL4206.ท52 2559
LocationSAC Library
image
Source Types Book
Titleคำนำ Forewords and afterwords / ชาญวิทย์ เกษตรศิริ.
Authorชาญวิทย์ เกษตรศิริ.
Publishedกรุงเทพฯ : เรือนแก้วการพิมพ์, 2559
Call NumberPN171.P7 ช62 2559
LocationSAC Library
image
Source Types Book
Titleคำให้การของชาวกรุงเทพฯ เมืองไทยสมัยรัชกาลที่ 8 / วิชิตวงศ์ ณ ป้อมเพชร.
Authorวิชิตวงศ์ ณ ป้อมเพชร.
Publishedกรุงเทพฯ : แสงดาว, 2559
Call NumberDS584 .ว624 2559
LocationSAC Library
image
Source Types Book
Title คำไทยเทียบคำเขมร
Authorชูชาติ ชุ่มสนิท.
Publishedกรุงเทพฯ :ดอกหญ้าวิชาการ,2559.
Call NumberPL4161.ช72 2559
LocationSAC Library
image
Source Types Book
Titleคิดเขย่าโลก / สฤณี อาชวานันทกุล.
Authorสฤณี อาชวานันทกุล.
Publishedกรุงเทพฯ : สยามปริทัศน์, 2559
Call NumberBF441 .ส43 2559
LocationSAC Library
image
Source Types Book
Titleคิดแบบพระร่วงเพื่อพัฒนาตนเอง / ทองอินทร์ วงศ์โสธร.
Authorทองอินทร์ วงศ์โสธร.
Publishedกรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2559
Call NumberBJ1588 .ท52 2559
LocationSAC Library
image
Source Types Book
Titleคือลำนำล้านนาถิ่นลำเนา : 20 เรื่องราวล้านนาคดีเพื่อฉลอง 720 ปีเมืองเชียงใหม่ / สุนทร คำยอด.
Authorสุนทร คำยอด.
Publishedลำพูน : ณัฐพลการพิมพ์, 2559
Call NumberDS588.ล6 ส73 2559
LocationSAC Library
image
Source Types Book
Titleคู่มือการจัดอบรมทักษะวัฒนธรรม กับการจัดการความขัดแย้ง / วรานุช ชินวรโสภาค.
Authorวรานุช ชินวรโสภาค.
Publishedกรุงเทพฯ : ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร(องค์การมหาชน), 2559
Call NumberDS588.ต8 ว46 2559
LocationSAC Library
ห้องสมุด สุข กาย ใจ
image
Source Types Book
Titleคู่มือการดูแลรักษาศาสนสถาน ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2559 / สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์.
Authorสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์
Published[กรุงเทพฯ : สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์, 2559?]
LocationSAC Library
image
Source Types Book
Titleคู่มือระบบเขียนภาษาญัฮกุรอักษรไทยฉบับราชบัณฑิตยสภา / สำนักงานราชบัณฑิตยสภา.
Authorสำนักงานราชบัณฑิตยสภา
Publishedกรุงเทพฯ : สำนักงานฯ, 2559
Call NumberPL4195.ต5 ค74 2559
LocationSAC Library
image
Source Types Book
Titleค่านิยมของชาวเกาหลีใต้ / Ki-Soo Eun ; พรรณนิภา ซอง, ผู้แปล.
Authorพรรณนิภา ซอง,
Publishedกรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2559
Call NumberHN750.92 .ค62 2559
LocationSAC Library
image
Source Types Book
Titleงานช่างฝีมือดั้งเดิม : มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติ / กรมส่งเสริมวัฒนธรรม.
Authorกรมส่งเสริมวัฒนธรรม
Publishedกรุงเทพฯ : สำนักงานกิจการโรงพิมพ์องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกในพระบรมราชูปถัมภ์, 2559
Call NumberTT113.ท9 ก44 2559
LocationSAC Library
Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >> >>|
Search Tools: Get RSS Feed