Found: 1,286  TitlesOrder by: Show:   Per Page
image
Source Types Book
Titleการพัฒนาสื่อการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมกับชุมชนโดยใช้พิพิธภัณฑ์โรงเรียนวัดบางหลวง จังหวัดนครปฐม เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ / ธเนศ ปานอุทัย , อุษา มะหะหมัด.
Authorธเนศ ปานอุทัย.
Publishedนครปฐม : คณะศึกษาศาสตร์มหาวิยาลัยศิลปากร, 2557
Call NumberLB1027 .ธ73 2557
LocationSAC Library
image
Source Types Book
Titleการพัฒนาสื่อการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมกับชุมชนโดยใช้หอศิลป์เอมเจริญ จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ / สาลินี อุดมผล.
Authorสาลินี อุดมผล.
Publishedนครปฐม : คณะศึกษาศาสตร์มหาวิยาลัยศิลปากร, 2557
Call NumberLB1027 .ส64 2557
LocationSAC Library
image
Source Types Book
Titleการพัฒนาสื่อการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมกับชุมชนโดยใช้แหล่งเรียนรู้วัดมหาธาตุวรวิหาร จังหวัดเพชรบุรี เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ / ชนสิทธิ์ สิทธิ์สูงเนิน.
Authorมหาวิทยาลัยศิลปากร.
Publishedนครปฐม : คณะศึกษาศาสตร์มหาวิยาลัยศิลปากร, 2557
Call NumberLB1027 .ช35 2557
LocationSAC Library
image
Source Types Book
Title การพัฒนาแหล่งเรียนรู้เชิงคุณธรรม
Authorศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)
Publishedกรุงเทพฯ :ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน),2557.
LocationSAC Library
image
Source Types Book
Titleการวางแผนเชิงกลยุทธ์ของภาครัฐ = Strategic planning in public sectors / อรรถกฤต ปัจฉิมนันท์.
Authorอรรถกฤต ปัจฉิมนันท์.
Publishedกรุงเทพฯ : คณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2557
Call NumberJF1358 .อ44 2557
LocationSAC Library
image
Source Types Book
Titleการศึกษาและการรวบรวมข้อมูลชุมชนโบราณที่มีคูน้ำคันดินล้อมรอบในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ยโสธร และอำนาจเจริญ / เมธี เมธาสิทธิ สุขสำเร็จ.
Authorเมธี เมธาสิทธิ สุขสำเร็จ.
Publishedอุบลราชธานี : มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2557
Call NumberHD1741.ท9 ม73 2557
LocationSAC Library
image
Source Types Mixed
Titleการสนทนาวิชาการหนังสือเก่าชาวสยาม ครั้งที่ 7 เรื่อง วรรณกรรมวัดเกาะ ความรุ่งโรจน์และการแพร่หลายของนิทานพื้นบ้าน ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน).
Authorศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
Publishedกรุงเทพฯ : ศูนย์, 2557
Call NumberSAC 000775
LocationSAC Library
image
Source Types Book
Titleการสร้างโจทย์ในการวิจัยการเขียนโครงการวิจัยให้ได้ทุน / วรรณดี สุทธินรากร.
Authorวรรณดี สุทธินรากร.
Publishedกรุงเทพฯ : สยามปริทัศน์, 2557
Call NumberHD69.P75 ว43 2557
LocationSAC Library
image
Source Types Book
Titleการสัมมนาเครือข่ายนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ครั้งที่ 13 ปีการศึกษา 2556 / จัดโดยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์.
Authorการสัมมนาเครือข่ายนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
Publishedนครศรีธรรมราช : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, 2557
Call NumberHM15 .ก64 2557
LocationSAC Library
image
Source Types Book
Titleการสื่อสารโรคร้ายอุบัติใหม่ ณ ชายแดน = Communicating the hazardous disease at the border / สุนันทา แย้มทัพ.
Authorสุนันทา แย้มทัพ.
Publishedกรุงเทพฯ : กองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2557
Call NumberRA423.2 .ส73 2557
LocationSAC Library
image
Source Types Book
Titleการอภิปรายความการสื่อสารทางการเมืองจากภาพยนตร์อิงประวัติศาสตร์ไทยเรื่องตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช = A discourse on political communication from the Thai historical film entitled the legend of King Nar...
Authorองอาจ สิงห์ลำพอง.
Publishedกรุงเทพฯ : สามลดา, 2557
Call NumberPN1993.5.ท9 อ25 2557
LocationSAC Library
Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >> >>|
Search Tools: Get RSS Feed