Found: 2  TitlesOrder by: Show:   Per Page
image
Source Types Book
Title การสื่อความหมายในการอนุรักษ์ : จากสถาปัตยกรรมสู่มรดกชุมชน
Authorการประชุมวิชาการนานาชาติเรื่องการสื่อความหมายในการอนุรักษ์ : จากสถาปัตยกรรมสู่มรดกชุมชน (2550 : กรุงเทพฯ)
Publishedกรุงเทพฯ :อิโคโมสไทย,2551.
Call NumberC135.ก643 2551
LocationSAC Library
image
Source Types Book
Titleชาวอิตาเลียนในราชสำนักไทย = Italians at the Court of Siam = Italiani alla Corte del Siam / Paolo Piazzardi เขียนเป็นภาษาอิตาเลียน ; Keith Mundy แปลเป็นภาษาอังกฤษ, ChatsuniSinthusing แปลเป็นภาษาไทย ; ถ...
AuthorPiazzardi, Paolo.
Publishedกรุงเทพฯ : กระทรวงวัฒนธรรม, 2551
Call NumberDS575.5.I8 พ84 2551
LocationSAC Library
Page : 1
Search Tools: Get RSS Feed