Found: 2  TitlesOrder by: Show:   Per Page
image
Source Types Book
Title Si-ku-quan-shu-zhuan-ji-zi-liao-suo-yin : fu-zi-hao-suo-yin = the biographical index of the complete library in four branches of literature : name index
AuthorZhonghua Wenhua Fuxing Yundong Tuixing Weiyuanhui "Si-ku-quan-shu" Suoyin Bianzuan Xiaozu
PublishedTaibei :Taiwan Commercial Press Co.,Ltd.,1990.
Call NumberAC149.S73S55 1990
LocationSAC Library
image
Source Types Book
Title Si-ku-quan-shu-zhuan-ji-zi-liao-suo-yin = the biographical index of the complete library in four branches of literature
AuthorZhonghua wen hua fu xing yun dong tui xing wei yuan hui.Si ku quan shu suo yin bian zuan xiao zu
PublishedTaibei :Taiwan shang wu yin shu guan gu fen you xian gong si,min guo 80 [1991].
Call NumberAC149.S73S55 1991
LocationSAC Library
Page : 1
Search Tools: Get RSS Feed