Author สมัย วรรณอุดร
Article Title คัมภีร์ใบลานกับกระบวนการสร้างศูนย์เรียนรู้ชุมชนด้านเอกสารโบราณวัดศรีจันทร์ ชุมชนบ้านนาอ้อ อำเภอเมือ จังหวัดเลย เพื่อเเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
Subject
 
 
 
Source ดำรงวิชาการ ปีที่ 15, ฉบับที่ 2 (ก.ค./ธ.ค. 2559), หน้า 89-116 : ภาพประกอบ
My List
Share
Card Marc
เขตข้อมูลข้อมูล
Call number บทความ
Journal Title ดำรงวิชาการ
Copy ปีที่ 15, ฉบับที่ 2 (ก.ค./ธ.ค. 2559), หน้า 89-116 : ภาพประกอบ
ISSN 16864395
Subject
Subject
Subject
Subject

 
Member Review Librarian Review

  Comments   

    Recently viewed