Title พระราชหัตถเลขาพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว : ทรงพระราชวิจารณ์เทียบลัทธิพระพุทธศาสนาฝ่ายหีนยานกับมหายานและเรื่องสร้างพระบฏหลวง / คณะบรรณาธิการ ธีระ แก้วประจันทร์, บัณฑิตลิ่วชัยชาญ.
Published กรุงเทพฯ : สำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม, 2556
Subject
 
 
 
Added Author ธีระ แก้วประจันทร์
  บัณฑิต ลิ่วชัยชาญ
  กระทรวงวัฒนธรรม. กรมศิลปากร. สำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์
Source Types Book
My List
Share
Item

 
Librarian Review Member Review

  Comments   

    Recently viewed