Title ทุนนิยมจีนในอุษาคเนย์ / ยศ สันตสมบัติ, บรรณาธิการ.
Published เชียงใหม่ : ศูนย์ศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน และศูนย์จีน-อุษาคเนย์ศึกษา คณะสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2562
Detail ก-ฌ, 488 หน้า : ภาพประกอบ ; 24 ซม
Subject
 
 
Added Author ยศ สันตสมบัติ, บรรณาธิการ
  Hsing-Chou Sung. ระบบทุนนิยมจีนและการพัฒนาของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน :มุมมองว่าด้วยการทำให้ไม่เป็นประเด็นด้านความมั่นคง (De-decuritization)
  วาสนา วงศ์สุรวัฒน์. นายทุนแดงผงาด :อิทธิพลของสาธารณรัฐประชาชนจีนและความท้าทายใหม่ พันธมิตรระหว่างราชสำนักกับกลุ่มธุรกิจจีนในประเทศไทย
  Liu Hong. รากฐานทางสังคมของทุนนิยมจีนใหม่ :กรณีศึกษาผู้ประกอบการจีนข้ามชาติรุ่นใหม่ในสิงคโปร์
  Ren Na. รากฐานทางสังคมของทุนนิยมจีนใหม่ :กรณีศึกษาผู้ประกอบการจีนข้ามชาติรุ่นใหม่ในสิงคโปร์
  Danny Wong Tze Ken. พัฒนาการของทุนจีนในมาเลเซีย :กรณีของ เอช เอส ลี และ โรเบิร์ต ก๊วก
  Tan Miau Ing. พัฒนาการของทุนจีนในมาเลเซีย :กรณีของ เอช เอส ลี และ โรเบิร์ต ก๊วก
  Touch Siphat. ทุนนิยมในบริบทสังคมการเมืองของกัมพูชา :บทบาทของชาติพันธุ์จีนในระบบเศรษฐกิจ
  Nguyen Van Chinh. การก่อกำเนิดและเรืองอำนาจใหม่ของธุรกิจจีนในเวียดนาม
  วาสนา ละอองปลิว. พัฒนาการของทุนจีนโพ้นทะเลในเมืองปากเซ แขวงจำปาสัก สปป.ลาว :ความรุ่งเรือง ความตกต่ำ และการคืนชีพ
  Khine Tun. กระแสประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนกับการเติบโตทางเศรษฐกิจจีน :กรณีธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็กของชาวพม่าเชื้อสายจีน
  Ellen H. Palanca. ความสัมพันธ์ระหว่างฟิลิปปินส์และจีน :ผลกระทบของสภาพการเมืองภายในประเทศและกระแสโลกาภิวัตน์
  Austin L. Ong. ความสัมพันธ์ระหว่างฟิลิปปินส์และจีน :ผลกระทบของสภาพการเมืองภายในประเทศและกระแสโลกาภิวัตน์
  ร่มเย็น โกไศยกานนท์. ความฝันของจีน การเปิดและปฏิรูป และการออกไปลงทุนต่างประเทศเป็นกลุ่ม :กรณีศึกษานิคมอุตสาหกรรมระยองไทย-จีน
  Danny Wong Tze Ken. ความรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจของจีนและอิทธิพลต่อชุมชนธุรกิจของคนจีนโพ้นทะเล :กรณีศึกษา เชอรี่ ออโตโมบิล ในมาเลเซีย
  Miao Zhang. ความรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจของจีนและอิทธิพลต่อชุมชนธุรกิจของคนจีนโพ้นทะเล :กรณีศึกษา เชอรี่ ออโตโมบิล ในมาเลเซีย
  ปิ่นแก้ว เหลืองอร่ามศรี. การแปลงอธิปไตยให้เป็นสินค้า เขตเศรษฐกิจพิเศษจีนกับการสร้าง "อารยะ" ในชายแดนลาว
  อรัญญา ศิริผล. ผู้ค้าจีนรุ่นใหม่กับยุทธวิธีประกอบการข้ามชาติในเชียงใหม่
  Lee Kian Cheng. การต่อรองความรุ่งเรืองและด้านร้ายของผู้ประกอบการข้ามชาติชาวจีน :กลยุทธ์เชิงซ้อนของผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็ก ชาวไทยเชื้อสายจีนยูนนานในเชียงใหม่
  Bien Chinag. ผู้ประกอบการชาวอินโดนีเซียเชื้อสายจีน :กรณีศึกษาของกาลีมันตันตะวันตก
  Jean Chih-yin Cheng. ผู้ประกอบการชาวอินโดนีเซียเชื้อสายจีน :กรณีศึกษาของกาลีมันตันตะวันตก
  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. ศูนย์ศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. ศูนย์จีน-อุษาคเนย์ศึกษา คณะสังคมศาสตร์
  สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
Source Types Book
My List
Item

 
Librarian Review Member Review

  Comments   
คุณ จรรยา ยุทธพลนาวี  21 Sep 2019 12:09  
นำเสนอข้อค้นพบและประเด็นเชิงนโยบายที่สำคัญหลายประการระหว่างจีนกับอาเซียน รวมถึงการพิจารณารูปแบบของทุนนิยมจีนในอุษาคเนย์ 3 รูปแบบ คือ ทุนนิยมเสรินิยมใหม่ ทุนนิยมยืดหยุ่น และทุนนิยมขงจื่อ ซึ่งเป็นลักษณะสำคัญของทุนนิยมจีนที่มีรูปแบบแตกต่างออกไปตามบริบท สถานการณ์ เงื่อนไขทางสังคม และเศรษฐกิจของแต่ละประเทศและท้องถิ่น ศักยภาพในการปรับตัวได้อย่างรวดเร็วและเลื่อนไหลนับเป็นพลังสำคัญอีกประการของทุนนิยมจีนที่ไม่เคยหยุดนิ่ง แต่เปลี่ยนแปลงปรับตัวอยู่ตลอดเวลา
    page : 1 
Sign in for add comments

    Recently viewed