Title อยู่ดี กินดี มีสุข : มิติทางสังคมและวัฒนธรรมของสุขภาพ / ปณิตา สระวาสี, บรรณาธิการ.
Published กรุงเทพฯ : ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน), 2562
Detail 544 หน้า : ภาพประกอบ ; 28 ซม
Subject
 
 
 
 
 
Added Author ปณิตา สระวาสี, บรรณาธิการ
  โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์. มานุษยวิทยาการแพทย์ในศตวรรษที่ 21 :การเปลี่ยนแปลงและความท้าทาย
  อานันท์ กาญจนพันธุ์. ความสำคัญของป่าชุมชนกับชีวิตและสุขภาพของคนท้องถิ่น
  สุวรรณา สถาอานันท์. มิติอารมณ์ความรู้สึกของการเจ็บป่วย
  สุชาดา ทวีสิทธิ์. การปฏิบัติทางวัฒนธรรมที่ส่งผลต่อสุขภาวะของเพศและเพศวิถี
  พิมพวัลย์ บุญมงคล. วัฒนธรรมวัยรุ่นกับสุขภาพ
  ณภัค เสรีรักษ์. "ท่านถาม นพพรตอบ" และ "คลินิก นพ.นพพร" :คอลัมน์ถามตอบปัญหากับปฏิบัติการทางวาทกรรมของความรุ้ทางการแพทย์
  ชัชชล อัจนากิตติ. ปลาไหลเผือกในฐานะยาปลุกเซ็กส์และสร้างความเป็นชาย :การดำรงอยู่ร่วมกันของความรู้พื้นบ้านและการแพทย์สมัยใหม่
  บุษบงก์ วิเศษพลชัย. ผกาเคลินลออ :บุปผาอันหอมหวาน อวัยวะเพศและคำอธิบายของสาวบาร์กัมพูชา
  รวิวรรณ รักถิ่นกำเนิด. ยาคือกินแล้วหาย ความตายเป็นเรื่องอนาคต :ยาชุดกับหลากมิติความรุนแรง
  รัชดา เรืองสารกุล. แนวคิดอำนาจและทวิภาวะของโครงสร้างในการผลิตข้าวสังข์หยดอินทรีย์ของชาวนาภาคใต้
  เนตรดาว เถาถวิล. การสำรวจแนวคิดและทฤษฎีทางสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาเบื้องต้นว่าด้วยการบริโภคอาหารและการสร้างอัตลักษณ์
  เอกรินทร์ พึ่งประชา. การจัดการภูมิปัญญาท้องถิ่นในการรักษาผู้ป่วยระยะท้ายสุดของชีวิต โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชด่านซ้าย
  ปกกสิณ ชาทิพฮด. เหยา :กับบริบทการแพทย์พื้นบ้านของชาติพันธุ์ที่หลากหลายในวัฒนธรรมแอ่งสกลนคร
  สุทธินันท์ ศรีอ่อน. มนต์สุขภาพอีสาน :แนวคิดแนะโรคาบำบัดในวัฒนธรรมพุทธศาสนาแบบชาวบ้าน
  ณรงค์ศักดิ์ ราวะรินทร์. ผักหนอก :วิธีคิดและความเชื่อเรื่องสุขภาพในเอกสารโบราณ
  ดอกรัก พยัคศรี. เวชศาสตร์บันทึกในจารึกและเอกสารโบราณ :แบบแผนการบันทึกคติความเชื่อและโลกทัศน์
  ยุวเรศ วุทธีรพล. ตำรายารักษาสัตว์ :การบูรณาการด้านการแพทย์แผนโบราณเพื่อสัตว์เลี้ยง
  ปรีดาภรณ์ เอี่ยมแจ๋. เมื่อ "สัตว์สี่เท้า" กลายเป็น "คน" :ฟันและทันตกรรมในสังคมไทย พุทธศตวรรษที่ 25
  นฤพล หวังธงชัยเจริญ. สุขภาพประชากรยุคก่อนประวัติศาสตร์ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทย
Source Types Book
My List
Item

 
Librarian Review Member Review

  Comments   

    Recently viewed