Title ด่านซ้ายกรีนเนท : ผู้หญิง เกษตรทางเลือกและปฏิบัติการทางสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน / เอกรินทร์ พึ่งประชา...[และคนอื่นๆ].
Published กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.), 2562
Detail 303 หน้า : ภาพประกอบ, แผนที่ ; 21 ซม
Subject
 
 
 
Added Author เอกรินทร์ พึ่งประชา
  สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)
Source Types Book
My List
Item

 
Librarian Review Member Review

  Comments   

    Recently viewed