Search again

Found: 23  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
กรุงเทพฯ 2545 : เอกสารประกอบการประชุมวิชาการของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 5-7กรกฎาคมม 2526.
Author
สถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม. คณะกรรมการปฏิบัติภารกิจการวิจัยเกี่ยวกับกรุงเทพมหานคร.
Published
กรุงเทพฯ : สถาบัน, 2526.
Call Number
HN700.55.ก9 ส34
Location
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

image
การอนุรักษ์และพัฒนาโบราณสถานวัดพระธาตุ ตำบลศาลาขาว อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี / ผู้เรียบเรียง สุภมาศ ดวงสกุล, อนันต์ กลิ่นโพธิ์กลับ.
Author
สุภมาศ ดวงสกุล.
Published
[สุพรรณบุรี] : สำนักศิลปากรที่ 2, 2551.
Call Number
DS567.87.พ46 ก64 2551
Location
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

image
การอนุรักษ์และพัฒนาโบราณสถานวัดเจตวงศ์ (ร้าง) ตำบลขะแยง อำเภอเมืองจังหวัดปทุมธานี / สำนักศิลปากรที่ 2 สุพรรณบุรี กรมศิลปากร.
Author
กรมศิลปากร. สำนักศิลปากรที่ 2 สุพรรณบุรี.
Published
นนทบุรี : กรมศิลปากร, 2551.
Call Number
DS567.87.ป37 ก64 2551
Location
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

image
ชีวิตและการรู้จักตนเอง / จุฑาทิพย์ อุมะวิชนี.
Author
จุฑาทิพย์ อุมะวิชนี.
Published
กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2546.
Call Number
BD435 .จ73 2546
Location
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

image
ธรรมชาติในวรรณกรรมสุนทรภู่ / โดย เสวตร เปี่ยมพงศ์สานต์.
Author
เสวตร เปี่ยมพงศ์สานต์.
Published
กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง, 2538.
Call Number
PL4209.1.ส74 ส75
Location
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

image
นำเที่ยวพิพิธภัณฑ์เชียงราย / ชูกลิ่น อุนวิจิตร บรรณาธิการ.
Author
ชูกลิ่น อุนวิจิตร,
Published
เชียงราย : ศูนย์ศึกษาและพัฒนาการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย, 2555.
Call Number
AM79.ท9 น64 2555
Location
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

image
บวรจารึก สังฆาวาส : ประชุมจารึกและป้ายอักษร วัดบวรนิเวศวิหาร / พระมหาไฉน แก้วสด (จิตฺตสุทฺโธ พระศรีวิสุทธิกวี).
Author
พระมหาไฉน แก้วสด (จิตฺตสุทฺโธ พระศรีวิสุทธิกวี).
Published
กรุงเทพฯ : วัดบวรนิเวศวิหาร, 2562.
Call Number
PL4159 .พ44 2562
Location
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

image
ผู้มีผลงานดีเด่นทางด้านวัฒนธรรม พุทธศักราช ...
Author
สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ
Published
กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2536-
Call Number
CT1546 .ค34
Location
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

image
พระราชพิธีบรมราชาภิเษกในสมัยรัตนโกสินทร์ / ดำเนินการโดย ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร, ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) และ หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน).
Author
มหาวิทยาลัยศิลปากร. คณะโบราณคดี. ภาควิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ.
Published
กรุงเทพฯ : [ม.ป.พ.], 2562.
Call Number
GT5050 .พ463 2562
Location
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

image
พระอินทร์ : มหาเทวะผู้พิทักษ์พระพุทธศาสนาแบบอย่างแห่งจิตอาสา / ศานติ ภักดีคำ ; สกล ปานกลิ่นพุฒ ถ่ายภาพ.
Author
ศานติ ภักดีคำ.
Published
กรุงเทพฯ : อมรินทร์, 2556.
Call Number
BL1225.อ6 ศ64 2556
Location
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

image
ภาษาและตัวอักษรไทยและจ้วง = Thai-Zhuang languages and scripts / จุไรรัตน์ ลักษณะศิริ...[และคนอื่น].
Author
The International Conference on Thai-Zhuang Culture (ITZC)
Published
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2539.
Call Number
PL1621.2.จ7 ภ65
Location
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

image
รายงานการสำรวจโบราณสถานในกรุงรัตนโกสินทร์ / งานผังรูปแบบฯ ฝ่ายอนุรักษ์โบราณสถาน กองโบราณคดี กรมศิลปากร.
Author
กรมศิลปากร. กองโบราณคดี.
Published
กรุงเทพฯ : กรม, [25--?].
Call Number
CC76.3.ร64 ศ64
Location
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

image
รายงานวิจัยการใช้ระบบสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการพัฒนาพื้นที่เกษตรในอำเภอพัฒนานิคมและชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี / โดย สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หัวหน้าโครงการ... [และคนอื่น ๆ].
Author
เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี,
Published
กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, 2538.
Call Number
G70.2 .ท74
Location
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

image
วัฒนธรรมรักในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ / คณะบรรณาธิการ เตชาภิวัชร์ นพมิตร, เหมือนพิมพ์ สุวรรณกาศ, อุรฉัตร์ อุมาร์.
Author
เตชาภิวัชร์ นพมิตร.
Published
กรุงเทพฯ : พิพิธภัณฑ์ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ, 2557.
Call Number
NK9900.7.อ73 ว63 2557
Location
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

image
วัตถุ วัฒนธรรม ผี คน : รวมบทความวิชาการทางสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา / ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน).
Author
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน).
Published
กรุงเทพฯ : ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน), 2561.
Call Number
HM62.ท9 ศ73 2561
Location
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

Search Tools: Get RSS Feed

เว็บไซต์นี้ มีการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ (Cookies) เพื่อมอบบริการที่ดีที่สุดสำหรับคุณ โดยการเข้าใช้งานเว็บไซต์ ถือเป็นการยอมรับใน นโยบายคุกกี้ (Cookies Policy) ตกลง

Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles