Search again

Found: 13,045  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
เอกสารประกอบการสัมมนาทางวิชาการเนื่องในปีรณรงค์วัฒนธรรมไทยและครบรอบ 60 ปี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เรื่อง วัฒนธรรมกับสังคมไทยในกระแสการเปลี่ยนแปลง ชุดโลกานุวัตร / อภิชาติ สถิตนิรามัย, บรรณาธิการ ; จัดโดย ...
Author
การสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง วัฒนธรรมกับสังคมไทยในกระแสการเปลี่ยนแปลง,
Published
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2537.
Call Number
HM101.อ725 อ46
Location
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

image
เอกสารประกอบการสัมมนาทางวิชาการเรื่อง ทิศทางการปฏิรูป นโยบายเศรษฐกิจไทยในทศวรรษหน้า = Directions for Thailand's policy reforms in the 1990s วันที่ 23-24 มกราคม 2533 ณ หอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย / จ...
Author
การสัมมนาทางวิชาการเรื่อง ทิศทางการปฏิรูปนโยบายเศรษฐกิจไทยในทศวรรษหน้า (2533 : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
Published
กรุงเทพฯ : จุฬาฯ, c2533.
Call Number
HC445 .ศ75 2533

image
เอกสารประกอบการสัมมนาระดับชาติเรื่อง การพัฒนาทุนทางสังคม : หนทางสู่ความยั่งยืนของประเทศไทย / จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ร่วมกับ สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธร...
Author
การสัมมนาระดับชาติเรื่อง การพัฒนาทุนทางสังคม : หนทางสู่ความยั่งยืนของประเทศไทย [กรุงเทพฯ : โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ คอนเวนชั่น,2547]
Published
กรุงเทพฯ : สำนักงานฯ, 2547.
Call Number
HM708 .ท72 2547
Location
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

image
เอกสารประกอบการสัมมนารื้อเมืองเก่า รากเหง้าเราจะอยู่ตรงไหน.
Published
กรุงเทพฯ : [ม.ป.ท.], [2555].
Call Number
HT170 .อ72 2555
Location
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

image
เอกสารประกอบการสัมมนาวิชาการประจำปี 2526 เรื่องประเทศไทยคือกรุงเทพฯ? / จัดโดย คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
Author
การสัมมนาทางวิชาการประจำปี 2526 เรื่องประเทศไทยคือกรุงเทพฯ?
Published
กรุงเทพฯ : คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2526.
Call Number
HN750.8 .ก46
Location
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

image
เอกสารประกอบการสัมมนาวิชาการประจำปี 2546 เรื่องความมั่นคงของมนุษย์ วันที่ 29-30 พฤศจิกายน 2546 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน ชลบุรี / โดย มูลนิธิชัยพัฒนา ... [และอื่น ๆ].
Author
การสัมมนาวิชาการประจำปี 2546 เรื่องความมั่นคงของมนุษย์ (2546 : ชลบุรี)
Published
[กรุงเทพฯ] : สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย, 2546.
Call Number
HC445 .ก65 2546
Location
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

image
เอกสารประกอบการสัมมนาสื่อของเกย์และกะเทยในสังคมไทย / ศูนย์ข้อมูลความหลากหลายทางเพศแห่งประเทศไทย.
Author
สัมมนาวิชาการเรื่องสื่อของเกย์และกะเทยในสังคมไทย
Published
[กรุงเทพฯ : ศูนย์ข้อมูลความหลากหลายทางเพศแห่งประเทศไทย, 2551].
Call Number
HQ56 .ส64 2551
Location
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

image
เอกสารประกอบการสัมมนาเครือข่ายนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ครั้งที่ 9 ประจำปี พ.ศ. 2552 / คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
Author
การสัมมนาเครือข่ายนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
Published
ขอนแก่น : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2552.
Call Number
HM15 .ก645 2552
Location
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

image
เอกสารประกอบการสัมมนาเรื่องประสบการณ์แนวคิดในงานพัฒนา / โดย โครงการอาสาสมัครเพื่อสังคม.
Author
การสัมมนาเรื่องประสบการณ์แนวคิดในงานพัฒนา (2527)
Published
[ม.ป.ท. : ม.ป.พ.] , 2527.
Call Number
HN700.592.พ6 ก65
Location
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

image
เอกสารประกอบการสัมมนาเรื่องยุติธรรมชุมชน : หนทางสู่สังคมแห่งความเป็นธรรม.
Author
การสัมมนาทางวิชาการเรื่องยุติธรรมชุมชนหนทางสู่สังคมแห่งความเป็นธรรม
Published
นนทบุรี : คณะทำงานโครงการนำร่องพัฒนาระบบงานยุติธรรมชุมชน, 2550.
Call Number
HV9960.ท9 ก64 2550
Location
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

image
เอกสารประกอบการสัมมนาเรื่องสถานภาพคนจนและคนด้อยโอกาสในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล.
Published
กรุงเทพฯ : โครงการพัฒนาระบบสวัสดิการสำหรับคนจนและคนด้อยโอกาสในสังคมไทย, 2545.
Call Number
HV4142.55 .อ72 2545
Location
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

image
เอกสารประกอบการสัมมนาโครงการวิจัยและปฏิบัติการ : พัฒนาชุมชนแออัดและองค์กรชุมชนแออัดในเมือง.
Published
กรุงเทพฯ : สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน), 2547.
Call Number
HV4142.55 .อ72 2547
Location
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

image
เอกสารประกอบการเรียนการสอนวิชา สต.701 การศึกษาเฉพาะเรื่องทางด้านสตรีศึกษา : ผู้หญิงกับเรื่องเล่าประสบการณ์ชีวิต = Special topics in Women's Studies : Women and life Naratives / สำนักบัณฑิตอาสาสมัคร มห...
Author
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. สำนักบัณฑิตอาสาสมัคร.
Published
[กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยฯ, 2546].
Call Number
HQ1111 .ธ44
Location
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

image
เอกสารประกอบคำบรรยายการสัมมนาวิกฤตการณ์ครอบครัวในยุคโลกาภิวัตน์.
Author
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะรัฐศาสตร์.
Published
กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2538.
Call Number
HQ743 .จ75
Location
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

image
เอกสารประมวลบทความประกอบการสัมมนาโครงการสัมมนาเครือข่ายนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ครั้งที่ 14 ประจำปี พ.ศ. 2558 / คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
Author
การสัมมนาเครือข่ายนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
Published
กรุงเทพฯ : คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , 2558.
Call Number
HM15 .ก64 2558
Location
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles