Search again

Found: 13  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
"จราเมาะห์อากามา" (การบรรยายศาสนา) : ความหมายและขบวนการเคลื่อนไหวทางศาสนาของชาวมลายูมุสลิมสายจารีต = "Ceramoh agama" : meaning and religions movements of the traditional Malay Muslim/ อัสรี มาหะมะ.
Author
อัสรี มาหะมะ.
Published
เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2558.
Call Number
BP176. อ65 2558
Location
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

image
กลุ่มชาติพันธุ์ในนิทานพื้นบ้านล้านนา : รายงานฉบับสมบูรณ์ = Ethnic Groups in Lan Na Folk Tales / ธิตินัดดา จินาจันทร์.
Author
ธิตินัดดา จินาจันทร์.
Published
เชียงใหม่ : สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2558.
Call Number
GR312.ห8 ธ636 2558
Location
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

image
การช่วงชิงความทรงจำทางสังคมในชุมชนม้งดอยยาว-ดอยผาหม่น = Contesting social memories in hmong community of Doi Yao-Doi Phamon / อุไร ยังชีพสุจริต.
Author
อุไร ยังชีพสุจริต.
Published
เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2558.
Call Number
DS570.ม8 อ74 2558
Location
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

image
การอนุรักษ์และฟื้นฟูวัฒนธรรมไทยวนในบริบทของการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม: กรณีศึกษา ชุมชนบ้านต้นตาล อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี = Tai-Yuan's culture conservation and renovation in the context of cultural t...
Author
ชิดพล ยชุรเวชคุณากร.
Published
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ : เชียงใหม่ ; 2558.
Call Number
DS576.ญ5 ช63 2558
Location
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

image
ปาตานีสุลต่านมลายูเชื้อสาย ฟากิฮฺ อาลี มัลบารี ประวัติศาสตร์ที่ถูกลืม = Sultan melayu keturunan Faqih Ali Malbari, sejarah yangdilupakan / อาร์รีฟิน บินจิ อัล-ฟาฎอนี.
Author
จำรูญ เด่นอุดม.
Published
สงขลา : มูลนิธิวัฒนธรรมอิสลาม ภาคใต้, 2558.
Call Number
DS570.ม6 จ64 2558
Location
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

image
รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์เรื่อง มานุษยวิทยานิเวศว่าด้วยวิถีสังคมวัฒนธรรมและการจัดการทรัพยากรชุมชนบ้านกรูด / ดำรงพล อินทร์จันทร์, เอกรินทร์ พึ่งประชา, ศศิธร ศิลป์วุฒยา.
Author
ดำรงพล อินทร์จันทร์.
Published
กรุงเทพฯ : ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน), [2558?].
Call Number
GN407.ท9 ด64 2558
Location
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

image
รายงานความก้าวหน้า โครงการวิจัยเพื่อประเมินการรับรู้ การใช้ประโยชน์ ความพึงพอใจ และความคาดหวังของกลุ่มเป้าหมายต่อศูนย์มานุษยสิรินธร (ศมส.) / โดย รศ.ดร.กำจร หลุยยะพงศ์.
Author
กำจร หลุยยะพงศ์.
Published
กรุงเทพฯ : คณะอนุกรรมการสื่อสารสาธารณะ ศูนย์มานุษยสิรินธร (องค์การมหาชน), 2558.
Call Number
ZA3157 .ก62 2558
Location
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

image
รายงานฉบับสมบูรณ์ชาติพันธุ์ไทเขินในประเทศไทย : การเคลื่อนย้าย การตั้งถิ่นฐาน วิถีชีวิตและเครือข่ายทางสังคม = Tai Kheun ethnic groups in Thailand : mobility, settiement, lifestyle and social network / ...
Author
กรด เหล็กสมบูรณ์.
Published
เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ; 2558.
Call Number
GN635.ท9 .ก437 2558
Location
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

image
รายงานวิจัยการประมวลองค์ความรู้การศึกษาชาติพันธุ์ข้ามชาติ / สมรักษ์ ชัยสิงห์กานานนท์.
Author
สมรักษ์ ชัยสิงห์กานานนท์.
Published
กรุงเทพฯ : ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน), 2558.
Call Number
GN635.ท9 ส94 2558
Location
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

image
รายงานวิจัยเรื่องเส้นทางชีวิตของสามเณรและเด็กวัดกรณีศึกษาวัดในเขตพระนครและดุสิต กรุงเทพมหานคร = The Life Pathway of Buddhist Novices and Temple Boys: Case study the Temples in Phranakorn and Dusit Dis...
Author
นฤพนธ์ ด้วงวิเศษ.
Published
กรุงเทพฯ : ศุนย์มานุษยวิทยาสิรินธร(องค์การมหาชน), 2558.
Call Number
BQ6145 .น43 2558
Location
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

image
รูปแบบการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ที่มีอิทธิพลต่อพุทธศาสนิกชนในศตวรรษที่ 21 = Models on Buddhism Propagation of Buddhist Monks through Social Media Affecting Buddhists in The Tw...
Author
ณัฐพัชร สายเสนา.
Published
กรุงเทพฯ : ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน), 2558.
Call Number
BQ566 .ณ63 2558
Location
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

image
อาหารในกาดบ้านฮ่อ : การข้ามพรมแดนทางอัตลักษณ์ชาติพันธุ์และศาสนา = Food in Ban Haw Market : transgression the border of ethnic and religious identities / นิรันดร์รักษ์ ปาทาน.
Author
นิรันดร์รักษ์ ปาทาน.
Published
เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2558.
Call Number
TX355.จ64 น64 2558
Location
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

image
เศรษฐศาสตร์กับสังคมประชาธิปไตย / ซีมอน เฟาท์ และคณะ ; ตะวันฉาย ชุมสาย ณ อยุธยา, แปล.
Author
เฟาท์, ซีมอน.
Call Number
HB74.P65 .ฟ73 2558
Location
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles