Search again

Found: 848  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
"วีรรส" ในอรรถกถาเวสสันตรชาดก กุมารบรรพ.
Author
นิธิอร พรอำไพสกุล.
Location
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
Article

image
100 ปี พระราชทานกำเนิดวชิรพยาบาล...สู่...มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช. / คณะแพทยศาสตร์วิชรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช.
Author
มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช. คณะแพทยศาสตร์วิชรพยาบาล.
Published
[กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช, 2555?].
Call Number
R821.ท9น5 ม56 2555
Location
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

image
100 ปี มหาดไทย / กระทรวงมหาดไทย.
Author
กระทรวงมหาดไทย
Published
กรุงเทพฯ : กระทรวง, 2535.
Call Number
JQ1746.Z5 ค36 2535

image
100 ปีแห่งการปฏิรูประบบราชการ : วิวัฒนาการของอำนาจรัฐและอำนาจการเมือง / ชัยอนัยนต์ สมุทวณิช.
Author
ชัยอนันต์ สมุทวณิช.
Published
กรุงเทพฯ : สถาบันนโยบายศึกษา, 2538.
Call Number
JQ1745 .ช645 2538
Location
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

image
2ปีรัฐบาลอภิสิทธิ์.
Author
ปรมัตถ์ สมใจ.
Location
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
Article

image
3 ปี แห่งการสืบสาน ส่งเสริม สร้างสรรค์วัฒนธรรม : ภายใต้รัฐบาล พลเอกประยุทธ์ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี / วีระ โรจน์พจนรัตน์, ที่ปรึกษา; ประสพ เรียงเงิน, บรรณาธิการ.
Published
กรุงเทพฯ : สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม, 2560.
Call Number
JQ1746 .ส64 2560
Location
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

image

image
50ปีแห่งการพัฒนาตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว / สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ.
Author
สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
Published
กรุงเทพฯ : โอ.เอส.พริ้นติ้งเฮ้าท์, 2539.

image
60 ปี อุดม รัฐอมฤต ชีวิตและมิตรภาพบนเส้นทางวิชาการ.
Published
[กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2562.
Call Number
LA2383.ท92อ72 ก136 2562
Location
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

image
ASEAN Liberalization of Trade in Services : ASEAN Commitments under AFAS.
Author
Patcharawalai Wongboonsin.
Location
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
Article

image
Cultural Factors in Male Adolescent Alcohol Use Among Ede Ethic Minority in Central Highland Vietnam.
Author
Kdam,Nie Y Hu.
Location
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
Article

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles