Search again

Found: 902  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
การศึกษาฟันเพื่อใช้ในงานโบราณคดี.
Author
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
Published
กรุงเทพฯ : ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน).
Call Number
SAC 000952
Mixed Loading...

image
การศึกษาในพิพิธภัณฑ์ไร้กำแพง : บทความจากการประชุมวิชาการด้านพิพิธภัณฑ์ = Museum now : articlesfrom talks presented academic conferences / ชีวสิทธิ์ บุณยเกียรติ และอเล็กซานดรา ดัลเฟอร์โร, บรรณาธิการ.
Published
กรุงเทพฯ : สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ, 2561.
Call Number
AM111 .ก645 2561
Location
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

image

image
การสร้างพื้นที่ทางวัฒนธรรม สถานที่ และอัตลักษณ์ในการพัฒนาสังคมของคนไทภาคกลางตอนเหนือของเวียดนามในยุคก่อนระบบเศรษฐกิจการตลาด / อัจฉริยา ชูวงศ์เลิศ.
Author
อัจฉริยา ชูวงศ์เลิศ.
Published
พิษณุโลก : มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2561.
Call Number
DS569.ท9 อ62 2561
Location
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

image
การสำรวจศึกษาข้อมูลพื้นฐานของประเทศฟิลิปปินส์ / กมลพร สอนศรี.
Author
กมลพร สอนศรี.
Published
กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2561.
Call Number
DS660 .ก44 2561
Location
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

image
การอธิบายกับการวิเคราะห์ทางการเมือง : แนวคิดและข้อโต้แย้งทางปรัชญาสังคมศาสตร์ / อนุสรณ์ ลิ่มมณี.
Author
อนุสรณ์ ลิ่มมณี.
Published
กรุงเทพฯ : สยามปริทัศน์, 2561.
Call Number
JA76 .อ37 2561
Location
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

image
การเดินทางของชายผู้มีกาน้ำสองใบ = The journey of a man with two kettles / ศุภชัย ศาสตร์สาระ.
Author
ศุภชัย ศาสตร์สาระ.
Published
เชียงใหม่ : ศูนย์บริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2561.
Call Number
NX180.ศ75 ก64 2561
Location
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

image
การเปลี่ยนผ่านที่เป็นธรรม : การศึกษาเบื้องต้นถึงผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อแรงงานในประเทศไทย / นิรมล สุธรรมกิจ และ กิริยา กุลกลการ.
Author
นิรมล สุธรรมกิจ.
Published
กรุงเทพฯ : มูลนิธิฟรีดริค เอแบร์ท, 2561.
Call Number
QC903. น64 2561
Location
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles