Search again

Found: 296  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
ป่าสูงน้ำใส / พระราชนิพนธ์ใน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี.
Author
เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี,
Published
กรุงเทพฯ : มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา, 2535.
Call Number
DS650.35 .ท75
Location
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

image
ผีเสื้อ / หวางเหมิง ; ทรงแปลโดย สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี.
Author
หวางเหมิง,
Published
กรุงเทพฯ : บริษัท นานมีบุ๊คส์ , 2537.
Call Number
PL4209.ห54 ผ65
Location
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

image
พระการุณย์อุ่นเกล้าชาวสยาม พระราชดำรัส สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี.
Published
กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, 2558.
Call Number
DS586.5.ท75 พ462 2558
Location
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

image
พระทรงเป็นดวงแก้วส่องไทย / สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ.
Published
กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการ, 2548.
Call Number
DS586.5.ท75 พ46 2548
Location
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

image
พระปรีชาญาณด้านจีนศึกษาในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี : การสัมมนาทางวิชาการ วันพุธที่ 15 กรกฎาคม 2541 ณ ห้องประชุมชั้น 4 ตึกอเนกประสงค์ (มธ.ท่าพระจันทร์) / จัดโดย ภาควิชาภาษาจีน คณะศิลปศา...
Author
การสัมมนาทางวิชาการพระปรีชาญาณด้านจีนศึกษาในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี
Published
กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2542.
Call Number
DS586.5.ท75 ก64
Location
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

image
พระราชกรณียกิจประจำปีพุทธศักราช 2555 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย / จัดทำโดยสำนักงานบริหาร สภากาชาดไทย.
Author
สภากาชาดไทย. สำนักงานบริหาร.
Published
กรุงเทพฯ : สำนักงานฯ, 2556-.
Call Number
DS586.7.ท7 ส46 2556
Location
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

image
พระราชดำรัสสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ด้านอาหารและโภชนาการ.
Published
กรุงเทพฯ : สยามเพรส แมเนจเม้นท์, [ม.ป.ป.].
Call Number
DS586.5.ท75 พ463
Location
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

image
พระราชดำรัสสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี.
Published
กรุงเทพฯ : สำนักพัฒนาการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์, 2548?.
Call Number
PL4209.5 .พ464 2548
Location
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

image
พระราชนิพนธ์ใน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และหนังสือเฉลิมพระเกียรติ : บรรณานุกรมและดรรชนี / กฤษณา สินไชย, รวบรวม.
Author
กฤษณา สินไชย.
Published
กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้งกรุ๊ฟ, 2535.
Call Number
Z8866.3พ46 .ก46
Location
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

image
พระราชอารมณ์ขันของสมเด็จพระเทพฯ (ฉบับสมบูรณ์และเพิ่มเติมพิเศษ) / วิลาศ มณีวัต.
Author
วิลาศ มณีวัต,
Published
กรุงเทพฯ : ดอกหญ้า 2545, 2548.
Call Number
DS586.5.ท75 ว64 2548
Location
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
ห้องสมุด สุข กาย ใจ

image

image
พิธีเปิดอาคารเทพรัตนราชสุดา สถาบันล้านนาศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่.
Published
[ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], [2551].
Call Number
DS586.5.ท75 พ632 2551
Location
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

image
พุทธศาสนสุภาษิต คำโคลง / พระนิพนธ์ของ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิรินธร เทพรัตนสุดาฯ
Author
เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี,
Published
กรุงเทพฯ : ธนาคารนครหลวงไทย, [2517]
Call Number
PL4209.1.ท73 พ73
Location
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

image
พุทธศาสนาสุภาษิตคำโคลง / พระราชนิพนธ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี.
Author
เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี,
Published
[กรุงเทพฯ] : สมาคมศูนย์วัฒนธรรมไทย-สาธารณเกาหลี , 2527.
Call Number
BQ5798.ท9 ท75
Location
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

image
ฟื้นภาษา ได้อาหาร / พระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี.
Author
เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี,
Published
กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้งแอนพับลิชชิ่ง, 2552.
Call Number
DC29.3 ท73 2552
Location
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles